Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

varlık felsefesi oss de çıkmış sorular

dogrukaynak ֖dev-Ders » LYS » varlık felsefesi oss de çıkmış sorular
Hit : 12875
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/3477) :
1)Felsefi görüşlerinde otobüsü bir düşünceden ibaret sayanlar,otobüsün altında ezilmemek için hızla karşı kaldırıma koşarken onun düşünceden ibaret olmadığını çok iyi anlarlar.
Bu cümlede eleştirilen görüş hangisidir
a)Bilginin tek kaynağı duyumdur,duyumlardan geçmeyen bilgi düşüncede var olamaz
b)Bilinebilir olan yalnızca olgudur
c)Varlıkları yaratan düşüncedir,düşüncenin dışında nesnel bir dünya yoktur
d)Bilgi ancak gözlem yoluyla elde edilebilir.
e)Bilgi,gözlem ve düşünmenin belli bir birikimi sonunda birdenbire gerçekleşir.


2)İnsan aklı öyle sorular tarafından rahatsız edilmektedir ki akıl onları ne çözebiliyor, ne de yadsıyabiliyor-sözü edilen problemlere örnek olarak bilginin,evrenin,devletin,hak ve adaletin kaynağını araştıran problemler gösterilebilir.Bilim bu problemlere bir varsayımdan hareket ederek yaklaşabilir.Fakat varsayımdan hareket etmek problemi çözmek demek değildir.
Bu tür problemlerle hangi felsefi disiplin ilgilenir
a)metafizik
b)etik(ahlak felsefesi)
c)felsefi antropoloji
d)epistomoloji
e)doğa felsefesi


3)Milet felsefe okulu düşünürlerinden ,
-Thales yeryüzü ve gökyüzü her şeyin sudan türediğini,
-Anaksimandros doğada varolanların Apeirondan meydana geldiğini
-Anaksimenes var olan her şeyin sıcak nefes adını verdiği havadan oluştuğunuileri sürmüştür.
Bu görüşler,Milet felsefe okulunda aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt arandığını gösterir
a)Evren değişebilir mi
b)Bilgimiz ne ile başlar
c)İnsan,aklıyla evreni kavrayabilir mi
d)Sonsuz olan nedir
e)Evrenin ilk ögesi nedir


4)Aşağıdakilerden hangisi metafizik bilginin özelliklerinden biri değildir
a)Bilimin sunduğu bilgilerin sınırı içinde kalması
b)Soyut kavramlara dayanması
c)Evreni bir bütün halinde ele alan açıklamalara dayanması
d)Mantık ilkelerine uygun olması
e)Çözülmemiş sorunlarla ilgili olması


5)İnsanoğluönceleri,doğadaolup bitenlerin kendinden daha güçlü olduğuna inandığı bazı varlıklardan kaynaklandığını düşünmüş,bu varlıkların yardımını sağlamak için büyüye başvurmuşlardır.Daha sonra doğada olup bitenlerin kaynakları olarak Thales suyu,Anaksimenes havayı,Herakletios ateşi göstermiştir.
Buna göre,doğada olup bitenleri açıklamada Thales,Anaksimenes ve Herakleitos un yaklaşımını öncekilerden ayıran temel fark hangisidir
a)Gozlem ve deney sonuçlarından yararlanma
b)Doğadaki varlık ve olaylara anlam verme
c)Olup bitenleri birden çok nedene bağlama
d)Doğada olup bitenleri doğal güçlerle açıklama
e)Düşünmede sonuçtan çok sürece önem verme


6) - Var olan herşey maddedir.
- Duyum ve düşünce insan organizmasının bir hareketidir.
- Evrende hiçbir rastlantı yoktur.Herşey mekanik bir nedensellik sonucunda ortaya çıkar.
Bu görüşler felsefe akımlarından hangisine aittir
a)Pozitivizm
b)İdealizm
c)Materyalizm
d)Emprisizm
e)Rasyonalizm


7)Herakletios'a göre;
- Gölge ve ışık,kştülük ve iyilik birbirinden ayrılmaz;onların doğası bir ve aynıdır.
- Heran bir şeyin şlümü ya da doğumu evreni var eder ve güçlü kılar.
- Tanrı,gün ve gecedir,kış ve yazdır,savaş ve barıştır,verimlilik ve kıtlıktır.
Herakletios,bu örneklerle hangi kavramı açıklamaktadır
a)Evrensel dönüşüm
b)Karşıtların birliği
c)Paradigma
d)Kaos
e)Tşz


8)Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinde ele alınan sorulardan biri değildir
a)Var olan tanımlanabilir mi
b)Maddenin temelini ne oluşturur
c)Evren sonlu mudur
d)Vicdan güvenilir bir yol gösterici midir
e)Evrende nasıl bir düzen vardır


9)Thales'e göre evrendeki herşey tek bir ana maddeden türemiştir.Anaksimenes ve Anaksimandros,Thales'in bu görüşünü paylaşmakla birlikte,ana maddenin niteliği konusunda onunkinden çok farklı görüşler ortaya atmışlardır.Burada asıl önemli olan,Anaksimenes ve Anaksimandros'un Thales'in savını herhangibir otoriteye ters düştüğü gerekçesiyle reddetmek yerine,mantık ve deneyimlere aykırı olduğunu göstererek çürütmeye çalışmalarıdır.Bu tavır o dönem için çok yenidir.Çünkü o güne kadar,evrenle ilgili herşey doğaüstü güçlere bağlanarak inanç konusu kabul edilmiş ve hiçbir zaman tartışılmamıştır.
Bu parçaya göre,Anaksimenes ve Anaksimandros aşağıdakilerden hangisine öncülük etmişlerdir
a)Akılcı gerekçelere ve olgulara dayalı eleştiriye
b)Deneysel yöntemle yapılan araştırmalara
c)Bilgiye değer veren toplum düzeni arayışlarına
d)Devlet otoritesine karşı çıkan görüşlere
e)Meslektaşlar arasında dayanışmaya


10)- Güzelliğin on par'etmez şu bendeki aşk olmada diyen Aşık Veysel ile
- Varolmak algılanmış olmaktır diyen Berkeley'in
bu görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmasıdır
a)Soyut olanın önemsiz olduğu
b)Somut olanın önemsiz olduğu
c)Asıl olanın nesne olduğu
d)Asıl olanın özne olduğu
e)Değerlerin belirsiz olduğu


11)Immanuel Kant "Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Önsöz" adlı yapıtında,metafiziği uğraşmaya değer bulan herkesi "Acaba metafizik gibi bir şey hiç olanaklı mıdır"sorusunu sormasının zorunlu olduğuna ikna etmeyi amaçladığını söyler."Eğer metafizik bir bilimse,nasıl oluyor da diğer bilimler gibi genel ve sürekli onay kazanmıyorYok değilse,nasıl oluyor da bilim kisvesi altında,durmadan bşbürlenerek insanın anlama yetisini oyalıyorAyrıca diğer bilimler ilerlediği halde o hep aynı yerde dönüp duruyor."diye devam eder.
Parçaya göre,Kant'ın metafiziğe yaklaşımının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir
a)Bilimle eş değer görme
b)Reddetme
c)Sorgusuz sualsiz benimseme
d)Eleştirel olma
e)Sistemli olmasını sağlama


12)Ben olmayınca bu güller,bu serviler yok
Güzel gözler,tatlı diller yok
Sabahlar,akşamlar,sevinçler,ta salar yok
Ben düşündükçe var dünya,ben yoksam o da yok
Bu dörtlük,varlık felsefesinde öne sürülen aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemektedir
a)Dış dünya bireyden bağımsız olarak vardır
b)"Varlık"ın varlığı onu düşünen bireye bağlıdır.
c)Bazı şeylerin varlığı somuttur
d)Soyut varlıklar düşünebilir varlıklardır
e)Sevgi her şeyi var kılar


13) Umberto Eco'ya göre insan zihni,kendi dünyasını belirler,sonra da bu kendi belirlediği dünya içinde değerini oluşturur.Küçük bir çocuğun kendi hayalinde oluşturduğu canavarlardan korkması gibi,yetişkinler de kendi hayalinin ürünü olana,bunun hayal ürünü olduğunu bilseler bile inanmayı sürdürürler.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkabilir
a)İnançların gizli kalması gerektiği
b)İnanmanın temelinde korkunun bulunduğu
c)İnancın nesnesinin,zihni ürünü olduğu
d)İnsanın bir şeylere inanmak zorunda olduğu
e)İnanmanın,insanı diğer canlılardan ayıran bir özellik olduğu


 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »dini hitabet test sorular, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

bunların cevapları yok mu

Yazan: elif | Tarih: 2014-01-10 06:26:20