Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

tanzimat dönemi 101 soru

dogrukaynak ֖dev-Ders » LYS » tanzimat dönemi 101 soru
Hit : 3666
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/3135) :

1)-------. Batıya olduğu kadar topluma da yönelen edebiyatımızın öncüsüdür. 0, aynı zamanda, ilk olarak toplumların düşünce, söz ve yazı hürriyetini ileri süren didaktik şiirleriyle ve ilk tiyatro yapıtıyla, okuyucuları uyarmaya, aydınlatmaya çalışan; sade dile yönelen bir sanatçımızdır.”
Paragraftaki noktalı yere, verilen ayrıntılara göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir
A) şinasi B) Ahmet Vefik C) Ziya Paşa
D) Namık Kemal E) Recaizade Ekrem

2. “Arka arkaya yayımladığı ve hep şlüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. şlüm karşısında duyulan ıstırapla şlüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.” Sözü edilen sanatçımız kimdir
A) Makber - ü - Hacle -Abdülhak Hamit
B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkür- Recaizade Ekrem
C)Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername -Ziya Paşa
D) Münacat, Arz-ı Muhabbet-şinasi
E)Durub- Emsal-i Osmaniye-şinasi

3. Aşağıdakilerin hangisinde şinasi ile ilgili
bir bilgi yanlışı vardır
A) Tanzimat Edebıyatının kurucusu sayılır.
B) İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde
yayımlamıştır.
C) şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir.
D) Eserlerinde kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir. E) İlk atasözleri kitabını yazması

4. Tarih ve dili ile kaynaklarına dek gştürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yş¬neltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın de-ğer¬lerini gözetir."
Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat yazarı' aşağı¬dakilerden hangisidir
A) Ahmet Cevdet Paşa B) Ahmet Vefik Paşa
C) Recaizade Ekrem D)şinasi E) Namık Kemal
5 - Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemalin yapıtlarındın biri değildir A) Harabat B) Cezmi B) Akif Bey D) Zavallı Çocuk E) Gülnihal
6.Tanzimatın Il. dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır A)Tanzimatın Il. döneminde konular bireyseldir.
B) Hikaye ve roman türünde romantik bir edebiyat oluşmuştur.
C) Yeni nazım şekilleri ve türler denenmiştir.
D) Sanat sanat içindir, görüşü hakimdir. E) Dilde sadeleşme yeterince uygulanmamıştır.

7.Aşağıdakilerden hangisindeki sanatçıların tümü Tanzimatın Il. döneminde eser vermiştir
A) Abdülhak Hamit — şinasi — Nabizade Nazım
B)Recaizade M.Ekrem-Muallim Naci-Nabizade Nazım
C) Samipaşazade Sezai-Nabizde Nazım-Ziya Paşa
D) Namık Kemal — şinasi — Ziya Paşa
E) Ahmet Mithat — Recaizade M. Ekrem — Namık Kemal

8.Divan Edebiyatının kuralları ile Fransız edebiyatının kuralarını birleştiren bir eserdir. Yazarının Mekteb-i Mülkiyedeki ders notlarından oluşur. Recaizde Mahmut Ekrem bu eserinde yeni edebiyatla ilgili çok önemli bilgiler verir,
Yukarıdaki özellikleri verilen eser aşağıda kilerden hangisidir
A) Karnus-ı Türki B) Rumuzül Edep 0) Talim-i Edebiyat D) Letaif-i Rivayet E) Takdir-i Elhan
9. şiirdeki kafiyenin kulak için mi yoksa göz için mi olduğu üzerine yapılan çok ciddi bir tartışmadır. Gazete sütunlarında başlar ve sanatçıların birbirlerine karşı yazdıkları “Zemzeme ve “Demdeme adlı eserlerde devam eder. Yeni şiire yön veren bir tartışma olmuştur.
Yukarıdaki parçada bahsedilen tartışma hangi sanatçılar arasında olmuştur
A) Ahmet Mithat — şemseddin Sami
B) şinasi — Namık Kemal
C) Muallim Naci — Nabizade Nazım
D) Recaizade M. Ekrem — Muallim Naci
E) Samipaşazde Sezai — Abdüihak Hamit

10. Aşağıdaki gazetelerden hangisi edebiyat tarihimizin en uzun soluklu gazetesi olarak bilinir
A) Ceride-i Havadis
B) Tercüman-ı Ahval
0) Tasvir-i Efkar
D) Tercüman-ı Hakikat
E) Takvim-i Vekayi

11. Tanzimat Edebiyatının ikinci devresinde nazım şekillerinde yaptığı değişikliklerle tanınan ve Divan şiirini bitiren sanatçı olarak bilinen şair kimdir
A) Namık Kemal
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Recaizade Mahmut Ekrem D) Muallim Naci
E) Abdülhak Hamit Tarhan

12. Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem'in özelliklerinden biri değildir
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.
13 . Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır
A) Birinci dönemde Divan şiiri nazım biçimler kullanıldı, ikinci dönemde yeni biçimler denendi.
B) Halkın anlayacağı bir dil kullanmayı amaçladılar.
C) Divan edebiyatında olduğu gibi. parça güzelliği anlayışı sürdürüldü.
D) Divan edebiyatının mazmunlarından ve süslü söyleyişinden kendini alamadılar.
E) İkinci dönem edebiyatçılardan, Realizmin ve Natüralizmin etkisinde kalmışlardır.

14. Gşzü ve kulağı etkileyen bir sanat olduğu için tiyatroya büyük önem verildi. Tiyatronun toplumun değişimine ve gelişimine etkisinin bilincinde oldular. Çağdaş anlamda ilk tiyatro dilimize çeviri yoluyla girdi. Daha sonra ilk yerli tiyatro eseri bu dönemde yazıldı. Sözü edilen ilk yerli tiyatro yapıtı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir
A,) Namık Kemal — Vatan Yahut Siliste
B) Abdülhak Hamit Tarhan — Eşber
C) şinasi — şair Evlenmesi
D) Ahmet Vefik Paşa Zor Nikah
E) Ali Bey — Ayyaş Hamza

15. Tanzimat edebiyatında birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. İlk tiyatro eserini, ilk makaleyi o yazmış; noktalama işaretlerini yine ilk o kullanmıştır. Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir
A) Nabizade Nazım B)Muallim Naci
C)Namık Kemal D)İbranim şinasi E)şemsettin Sami
16. ´Bu dönem sanatçıları edebiyatımıza batılı kavramları yaymışlardır. Kimi realizm, kimi romantizm, kimi de klasizmin etkisindedir Dilde, biçimde büyük yenilikleri taşıdıklarından gelecek için aydın bir kuşağın yetişmesinde büyük katkıları olmuştur.”
Parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir
A) Servet-i Fünun dönemi B) Fecr-i Ati Dönemi
C)Yedi Meşaleciler D)Tanzimat Dönemi E)Milli Edebiyat
17. Tarihimizde yayımlanan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir
A) Takvim — i Vekayi
B) Tercüman — ı Ahval
0) Ceride — i Havadis
D) Mecmua — i Mualiim
E) Tasvir — i Efkar
18. şinasi ilk gazete tecrübesi olan Tercüman - i Ahvalden sonra 1862de bir gazete daha çıkardı. Ancak 1864te Avrupaya kaçarken gazetenin idaresini Namık Kemale bıraktı. Namık Kemal ise bu gazeteyi aralıklarla ancak 1866 yılına kadar çıkarabildi.
Adı geçen gazete aşağıdakilerden hangisidir
A) Tasvir — i Efkar B) Mizan C) Basiret D) Tercüman - ı Hakikat E) Hürriyet

19. “Divan edebiyatını halka kapalı dili, sanat anlayışı, akıl dışı, soyut estetiği, mübalağalı hayal dünyası nedeni ile eleştirilir. Sanatın topluma yararlı olduğu oranda değer kazanacağına inanır. Bu nedenle yurt sorunlarını sonuna kadar savunan şair, romancı tiyatro yazarı, gazeteci, makale yazardı.
Parçada sözü edilen edebiyatçımız kimdir
A) şinasi B Namık Kemal
C) Ziya Paşa D) Ziya Gökalp E) A. Vefik Paşa

20. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamitte görülen bir özellik değildir
A) Oyunlarında egzotik ve tarihi konular işlemiştir.
B) Oyunları üç birlik kuralına uymaz
D) Shakespearein etkisinde kalmıştır.
D) Oyunlarında sade bir dil kullanmıştır.
E) Daha çok romantizmin etkisinde kalmıştır.
21. şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, söz sanatlarından uzak, arınmış bir şiir getirdiler. Buna --.. şiiri de denebilir. Tanzimat şiirinin büyük öncüleri şiiri sanatlardan kurtararak düşünceyi çıplak olarak vermişlerdir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir
A) İnanç B) fikir C) toplum D) yeni E) Avrupai
22. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı roman ve öykülerinin özelliği değildir
A) Realizmin etkisi açıkça görülür.
B) Yazarlar kendilerini gizlemezler.
0) Tipler abartılıdır, hep iyi hep kştüdürler
D) Didaktik yanı ağır basar.
E) Konuları tarihi ve sosyaldir.

23. Tanzimat edebiyatı aşağıdaki olayların hangisiyle başlar
A) Tanzimat Fermanının ilanıyla
B) ilk özel gazetenin çıkışıyla
C) ilk resmi gazetenin çıkışıyla
D) ilk yerli romanın yazılmasıyla E)Meşrutiyetin ilanıyla

24. Önce Klasik Türk edebiyatına (Divan edebiyatına) uygun şiirler yazdı. Fransızcayı öğrendi. Namık Kemalle Londrada “Hürriyet” gazetesini çıkardı. Mustafa Reşit Paşa tarafından Saraya alındı. şiirlerinde Klasik edebiyatın (Divan edebiyatının) kurallarını uyguladı; ancak dil, edebiyat ve toplumsal görüş yönünden yeni sayılabilecek eserleri de vardır. Namık Kemali tanıdıktan sonra edebiyatla ilgili görüşlerinde değişme meydana geldi. “Harabat” adlı antolojisi edebiyat tarihinin ilk taslağı sayılabilir.
Bu parçada sözü edilen Tanzimat dönemi şair ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir
A) Ziya Paşa B) Namık Kemal D) Ahmet Mithat C) Abdülhak Hamit E) Ahmet Vefik Paşa
25. Tanzimat Döneminde devlet düzeninin işleyişiyle ilgili bozuklukları gören şair-
“Görüp ahkamı asrı münharif sıdk-u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten” diyerek görevinden çekilip sine-i millete dönmüştür. Atatürk ´te Samsuna ayak basınca-“Benim için en büyük korunma noktası ve şefkat kaynağı milletin sinesidir.” diyerek sivil bir yurttaş olarak büyük savaşı sürdürmüştür.
Düşünceleriyle Atatürkü de etkileyen vatan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir
A) Namık Kemal B) Mehmet Emin C) şinasi
D) Yahya Kemal E) Tevfik Fikret

26. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemale ait bir eser değildir
A) Zavallı Çocuk B) Hürriyet Kasidesi C) Garam
D) Gülnihal E) Vatan yahut Siliste
27. 1- Aruz ölçüsünü, beyit birimini kullanır.
Zaman zaman da hece ölçüsüne v e dörtlük birimine yönelirler.
Il- Sade dil ve açık anlatım kullanmak istemişler, ancak başaramamışlardır.
Il- Batılılaşma yönünde ilk yapıtları vermişlerdir. IV- Kaside, mesnevi, gazel, murabba gibi nazım
biçimlerini de kullanırlar.
Yukarıda verilen özellikler tümüyle aşağıdakilerden hangi edebiyat dönemiyle ilgilidir
A) Tanzimat Edebiyatı B) Divan Edebiyatı
C) Servet-i Fünün Edebiyatı D) Fecr-i Ati Edebiyatı
E) Milli Edebiyat Akımı
28. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir
A) Eski edebiyatı yıkmak, sosyal yaşamla geniş ölçüde ilgili yani bir edebiyat getirmek isteği
B) Sade dile ve halk Türkçesine değer vererek, halka halk diliyle hitap edebilmek arzusu.
C) Vatan sevgisi, milliyet duygusu, hürriyet aşkı gibi idealleri halka benimsetmek.
D) Özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek, edebiyata yeni türler getirmek düşüncesi.
E) Halkı aydınlatma yoluna yazılacak yapıtların özellikle realizmin ve natüralizmin etkisinde oluşmasını sağlamak
29. Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk realist roman ve yazarı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
A) Namık Kemal — İntibah
8) Nabizade Nazım — Karabibik
C) H. Ziya Uşaklıgil — Mal ve Siyah
D) Recaizade M. Ekrem — Araba Sevdası
E) şemsettin Sami — Taaşşuk — ı Talat ve Fitnat

30. Aşağıda verilenlerden hangisi Servet-i Fünun edebi döneminin sanatçılarında görülen ortak nitelik değildir
A) Hepsi hastalıklı, hayattan kopuk içe dönük kişilerdir.
B) Hayal dedikleri “mali ile gerçek dedikleri “siyah kavramlarını ortaya koymuşlardır.
C) Yeni bir dünya düşlerler, titiz ve karamsar kişilerdir.
D) Hepsi de klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
E) Salon edebiyatı, verem edebiyatı diye nitelendirilen bir edebiyat oluşturmuşlardır.

31. Divan edebiyatında nesir pek gelişmemiştir. İnşa adı verilen sanatlı nesirde şiirin özellikleri uygulanır. bu nedenle nesir giderek nazma yaklaşır. oysa, bunlarda bu durumun tamamen aksi görülür. Her ne kadar yapıtlarını divan edebiyatçıları gibi “sanat sanat içindir” görüşüyle verseler de-”
Verilen parçada sözü edilen “bunlar dan anlaşılan aşağıdakilerden hangisidir
A) Tanzimat Sanatçıları B) Servet-i Fünuncular
C) Fecr-i Aticiler D) Halk Ozanları
E) Yedi Meşaleciler

32. Aşağıda verilenlerden hangisinde Tanzimat romanlarının bir niteliği verilmemiştir
A) Romanda yazar kişiliğini saklar, bilgi vermekten kaçınır.
B) Konular tarihten, günlük yaşamdan alınır. Saray ve çevresi işlenir.
C) Kişiler iyi ise iyi, kştüyse kştüdür, kişiler çok yönlü düşünülmez.
D) Batı özentiliği, cariyelik anlayışı işlenir.
E) Genellikle romantizmin etkisi vardır, iyi-kştü, doğru - yanlış birlikte verilir.
33. Ayrı edebi dönemin sanatçılar olmalarına karşın edebiyatımızda bu iki sanatçı birçok yönden birbirine benzer. Örneğin her ikisi de Fransız sembolizminin etkisindedir.Her ikisi de em nazım, hem de nesir alanında oldukça güzel yapıtlar vermişlerdir. Her ikisinin de dili ağır anlatımları kaplıdır Sembollerden çok yararlanan şairler teşhis, intak, teşbih ve istiare sanatlarına da bol yer verirler.
Yukarıda ortak özellikleri verilen bu iki sanatçımız aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir
A) Tevfik Fikret - Mehmet Akif
B) Ziya Gökalp - Yahya Kemal Beyatlı
C) Ahmet Haşim - Cenap şahabettin
D) Ahmet Akif - Tevfik Fikret
E) Mehmet Akif- Yahya Kemal Beyatlı
34. Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir. Yapıtın sonunda da Dilberin ülke ülke eziyetlere ve hakaretlere dayanamayıp Nil nehrine atlayarak intihar etmesi anlatılır.
Bu parçada özetlenerek tanıtılan yapıt aşağıdakilerden hangisidir A) Araba Sevdası B) Sergüzeşt C) Yağmur Beklerken
D) Mai ve Siyah E) Bir Sürgün
35.İstibdat yönetimi Sanatçımız Bursada vali iken tiyatro çalışmalarına ayrı bir önem vermiştir. Halkın tiyatro sevgini artırmayı önemli bir görev olarak düşünmüştür. Bu amacını gerçekleştirmek için Fransız sanatçı Moliereden yaptığı çevirilerle ün kazanmıştır.
Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçımız
aşağıdakilerden hangisidir
A şinasi B) Namık Kemal C) Ziya Paşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Ahmet Vefik Paşa

36. Yazacağımız romanda konu İstanbul sınırlarını aşıp tüm ülkeye yayılmalı, halk edebiyatının türlerinden yararlanmalı,aruzu bırakıp hece veznine dönmeliyiz. Hepsinden önemlisi dili yabancı sözcüklerden arındırıp ozleştirmeliyiz. Böylece daha bizim olan yapıtı, daha bizim olan dille yaratırız.
Yukarıda verilenleri savunarak ortaya döken sanatçı hangi edebi dönemimizin temsilcisi olur
A) Tanzimat Edebiyatı B) Servet-i Fünun Edebiyatı
C) Milli Edebiyat D) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
E) Fecr-i Ati Edebiyatı

37. "şiir ve İnşa yazısında yenileşmeyi, halk kaynakla-rına dönmeyi savundu; kendisi eskiye bağlı kaldı. Bir yandan eskinin yıkılmasını savunurken, öte yandan eski şiiri, antolojisinde topladı. Bu yüzden, Namık Kemal'le çelişti."
Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat sanatçısı' aşa¬ğıdakilerden hangisidir
A)Ziya Paşa B)Ahmet Cevdet Paşa C)Ahmet Vefik Paşa
D)Recaizade Ekrem E) şemsettin Sami

38. — Edebiyatımızda realizmin başarılı örneklerinden biridir.
— Uzun hikaye özeliklerine sahip bir romandır.
— Köy gerçeğini etkili bir biçimde yansıtmıştır.
— Kahramanlar çevreye oldukça uyumlu bir şekilde
aktarılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden
hangisidir A) Zehra C) Karabibik E) Araba Sevdası B) Hüseyin Mellah D) Sergüzeşt
39. Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur
A) Türk dili ve tarihi üzerine çalışmaları vardır.
B) Eski - yeni tartışmalarıyla dikkat çekmektedir.
C) Oyunlarında eski uygarlıklardan aldığı konuları işler.
D) şiir ve edebiyat eleştirilerini gazetelerde yayımlar.
E) Dönem sanatçılarının aksine sosyal konulara ağırlık verir.

40.Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekremin eserlerinden biri değildir
A) Ateşpare B) Demdeme C) Name - i seher
D) Eşber E) Pejmurde

41. Tanzimat döneminde Türk şiirinin özellikle içerik bakımından değişmesinde büyük payı olan şairlerimizdendir. Klasik Edebiyat kültürüyle yetiştiği için bütünüyle eski edebiyattan kopmamıştır. şiirlerinde yer yer eski edebiyatı izleri görülür. Özellikle vatan, millet, hak. adalet temalarını işleyen sanatçı, edebiyatımızda “hürriyet” kavramını ilk kullanan kişidir.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir
A) Namık Kemal B) şinasi C) Ahmet Mithat Efendi D) Ahmet Vefik Paşa E) şemsettin Sami

42. . Aşağıdakilerden hangisinden bir bilgi yanlışlığı vardır A) şinasi, Durub — ı Emsal — i Osmaniye adlı eserinde Osmanlı atasözlerini derlemiştir. B) Ziya Paşa, Harabat adlı mesnevisinde Ali Paşayı hicvettiği şiirlerini toplamıştır. C) Recaizade Mahmut Ekremin şiirlerinde romantizmin, hikaye ve romanlarında ise realizmin tesiri görülür. D) Ahmet Mithatın eserlerinde olayın akışı kesilir, okuyucuya bilgi verilir. E) Ahmet Vefik Paşa. şecere — i Türki adlı eseri Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türkçesine çevirmiştir 43. Aşağıdaki eserler tür bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır
A) şair Evlenmesi B) İntibah C) Harabat
D) Cezmi E) Celalettin Harzemşah
44.Tanzimat dönemi Türk edebiyatıyla ilgili, aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır
A) 1839 - 1860 yılları arasında Batıdan şiir, hikaye ve roman çevirileri yapılmıştır; bu çalışmalar Tanzimat için hazırlık sayılabilir.
B) Hazırlık döneminde ilk şıir çevirilerini Ethem Pertev Paşa ve şinasi yapmıştır.
C) İlk roman çevirisini Yusuf Kamil Paşa, Fransız yazar Fenelondan yapmıştır.
D) 1860 yılında Agah Efendiyle şinasinin çıkarttıkları ilk özel Türk gazetesi olan Tasvir-i Efkar gazetesiyle Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı başlamıştır.
E) Tanzimat 1. Dönem yazarları ´Sanat toplum içindir.” ilkesiyle hareket etmişlerdir.

45. Türk tiyatrosunun basılı ilk metni olan tek perdelik komedide şair Müştak Beye, sevgilisi Kumru Hanım diye, onun çirkin ve yaşlı ablasını nikahlarlar.
Kısaca tanıtılan bu oyun, aşağıdaki sanatçılarımızın hangisine aittir
A) şinasi B) Ahmet Vefik Paşa
C) Ziya Paşa D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi

46. İslam Bey, savaş çıkar çıkmaz nişanlısıyla vedalaşır, hemen cepheye gidecektir; onun dışarıda bekleyen gşnüllülere “Beni seven arkamdan ayrılmaz” dediğini duyan Zekiye, gizlice erkek kılığına girer. Adem adıyla gşnüllüler arasına katılır. Siliste kalesi komutanı Albay Sıtkı Bey, çelimsiz bulduğu Ademi geri gşndermek isterse de, “Çocuk”, kalmakta diretir. İslam Bey yaralanmıştır-ama Abdullah Çavuş ve Ademle gidip düşman cephaneliğini havaya uçurur. Düşman, kalenin kuşatmasını kaldırmış ve geri çekilmiştir. Ademin kimliği ortaya çıkar, Sıtkı Beyin de Zekiyenin öldüğünü sandığı babası olduğu anlaşılır. Kazanılan zafer sevinci arasında İslamla Zekiyenin düğünleri yapılır.
Bu parçada kısaca özetlenen meşhur oyun ve onun yazarı, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir
A) Vatan yahut Siliste - Namık Kemal
8) Zor Nikah - Ahmet Vefik Paşa
C) Seyyid Yahya - şemsettin Sami
D) Vuslat - Recaizade Mahmut Ekrem
E) İçli Kız Abdülhak Hamit Tarhan
47. 1. Türklerin ilk yazılı kaynağını Türkçeye çeviren o olmuştur.
Il. “Kamus-i Türki” adlı sözlük, yazarın dilimize kazandırdığı en önemli eserdir.
III. Türk dilinin sadeleştirilmesi yolunda çalışmalarda bulunmuştur.
IV. İlk yerli romanımızı yazarak, romanı Türk insanına tanıtmıştır.
Numaralanmış cümlelerde kendisinden bahsedilen Tanzimat dönemi aydını aşağıdakilerden hangisidir
A)şemsettin Sami
B) Ahmet Mithat Efendi C) Ziya Paşa
D) Ahmet Vefik Paşa E) Namık Kemal
48. 1886da yazılan ve 1895te Servet-i Fünun dergisin de yayımlanan roman, alafranga züppe tipiyle konu eden bir eserdir. Eleştirmenler ve edebiyat tarihçileri Bihruzu, tip olarak Felatuna benzediği için ondan ayırmak gereğini duymamışlardır. Oysa Bihruz kendinden önceki Felatundan da kendisinden sonra Mettundan da farklı bir kişiliğe sahiptir. Gerçi romanın başında tanıdığımız Bihruz gerçekten de ikinci Felatundur; ama sonra romantik bir aşık kişiliğine bürünür ki, bu da okuduğu Fransızca romanın etkisiyledir. Romanın asıl ilginç olan yanı, yazarın karakter çizme tekniğine getirdiği yeniliktir
Bu parçada kendisinden bahsedilen yazar ve – eser aşağıdakilerden hangisidir
A) şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
B) Ahmet Mithat Efendi - Hüseyin Fellah
C) Halit Ziya Uşaklıgil - Meftun
D) Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdas
E) Mehmet Rauf - Eylül
49. Eski ve yerleşmiş bir geleneği, belirli estetik kurallarıyla, zamanının asil ve klasik sanatı hüviyetinde olan divan şiiri, on dokuzuncu asrın başından beri alelade veya büyük ustaların taklidi seviyesinde görülmeye başlamış, - - - - den itibaren de ağır tenkitlere uğrayarak gitgide unutulmaya terk edilmiştir, Bununla beraber Tanzimat edebiyatının her iki devresinde, hatta - - - - şairleri arasında da divan edebiyatına farklı nispetlerde ilgi duyulmuştur. Bu ilgi, bazen yenileşen ve Avrupai bir karakter kazanan şiir anlayışına paralel olarak bazı değişikliklerle, bazen de eski anlayışın bir devamı şeklinde ortaya çıkmıştır.
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir
A)şinasi-Servet-i Fünun B) Namık Kemal-Servet-i Fünun
C) Ziya Paşa - Milli Edebiyat D) Ahmet Mithat Efendi - Fecr-i Ati E) Ziya Paşa - Fecr-i Ati
50. Ali Bey adında bir genç, Çamlıcada Mahpeyker adında, zamanının meşhur bir aşuftesiyle tanışır. Hayat görgüsüzlüğünden dolayı bu kadına bağlanır.
0 zamana kadar çok itaatli bildiği oğlunu gittiği bu korkulu yoldan çevirmek için annesi, Dilaşup isminde bir cariye alır. Terk edildiğini anlayan Mahpeyker, Ali Beyden şç almak için, Dilaşupa iftira ettiği gibi, Ali Beyi de annesinin şlümüne sebep olacak hallere sürükler ve nihayet Ali Beyi de öldürtmek için bir batakhaneye getirir. Orada mahsus hazır bulunan Dilaşup, Ali Beyi şlümden kurtarırsa da kendi şlümüne sebep olur. Bütün dolapları Mahpeykerin çevirdiğini anlayan Ali Bey de Mahpeykeri öldürür. Hapiste de kendi şlür.
Bu parçada özetlenen Tanzimat dönemi romanı aşağıdakilerin hangisidir A) İntibah B) Jşn Türk C) Araba Sevdası
D) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat E) Sergüzeşt
51. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlıslık yapılmıştır
A) Muallim Naci - Ömerin Çocukluğu
B) Samipaşazade Sezai - Rumuzul Edep
C) Abdülhak Hamit Tarhan - Zehra
D) şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Frtnat
E) Ahmet Mithat Efendi - Jşn Türk
52. Aşağıdaki eserlerden hangisi, ilk defa kşy hayatından bahsetmesi bakımından önemlidir A)İntibah B) Karabibik C) Sergüzeşt D) Felatun Beyle Rakım Efendi E) Araba Sevdası
53. 1. Divan şiirinin bahsettiği kadınlar gerçeklikten
uzaktır; Tanzimat şiiri ise gerçek kadından bahseder.
Il. Tanzimat şiiri toplumsal konularla ilgilidir; divan şiiri ise dinsel ağırlıklıdır.
III. Divan şiirinde şekil mükemmelliği önemlidir. Tanzimat şairleri ise şiirin şeklinde değişiklikler aramışlardır.
IV. Tanzimat şiirinde bütün, divan şiirindeyse parça güzelliği ön plandadır.
V. Divan şiirinde Tanzimat şiirinde olduğu gibi kafiye kulak içindir.
Divan ve Tanzimat şiirleri üzerine yapılan karşılaştırmaların hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır
A) I. B) II. C) III D) IV. E) V.
54. şiir, roman, öykü, edebi bilgiler, tiyatro ve eleştiri türünde yapıtları vardır. şiirlerinde, çocuklarının şlümünü görmüş olmasından dolayı hüzün ön plandadır. Ayrıca edebiyat ile ilgili düşüncelerini ve eleştirilerini Takdir — i Elhan, Talim — i Edebiyat ve zemzeme adlı yapıtlarında dile getirmiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir A) Muallim Naci B) Ziya Paşa C) A. Hamit Tarhan D) Samipaşazade Sezai E) Recaizade Mahmut Ekrem
55. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır
A) Ziya Paşa - Zafername
B) Namık Kemal - şiir ve inşa
C) Ahmet Mithat - Hasan Mellah
D) şinasi - Müntahabat-i Eşar
E) Recaizade Ekrem - Araba Sevdası

56. Tanzimat Il. dönem Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki belirlemelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır
A) Sanat toplum için ilkesiyle hareket eden şair ve yazarlar şiirde heceye yönelmiş; aruza yer vermemişlerdir.
B) Recaizade M. Ekrem, genç şair ve yazarlarca üstat olarak görülmüştür.
C) Samipaşazade Sezai hikaye ve romanlarıyla romantizmden realizme geçişi sağlamıştır.
D) Birinci dönemdeki “halka yaklaşma” düşüncesi yerini “sanat için sanat” ilkesine bırakmıştır.
E) Bu dönem sanatçıları yeniden eski dile yönelmiş ve genellikle eserlerinde kişisel konuları işlemişlerdir.

57. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat ikinci kuşak şair ve yazarları arasında yer almaz
A) Recaizade M. Ekrem B) Abdülhak Hamit
C) Muallim Naci D) Nabizade Nazım E) Ziya Paşa
58, Aşağıdaki oyunlardan hangisi, Abdülhak Hamit Tarhana ait değildir

A Duhter-i Hindu B) İçli Kız C)Kara Bela D) Macera-yı Aşk E) Finten

59. Abdülhak Hamit Tarhan “Makber” şiirini niçin yazmıştır
A) Torununu kaybetmenin verdiği acıyı anlatmak için
B) Ülkenin durumundan duyduğu sıkıntıyı göstermek için
0) en karısının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirmek için
D) Edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini aktarmak için
E) Yeni şiire has nazım şekline örnek göstermekiçin
60 l. Nabizade Nazım — Karabibik
Il. Samipaşazade Sezai — İclal
Il. Abdülhak Hamit — Garam
IV. şemsettin Sami — Macera-yı Aşk
V. Ahmet Mithat Efendi — Hüseyin Fellah
Yukarıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır
A) I. B) Il. C) IIl. D) IV, E )V
61. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Vefik Paşanın özelliklerinden biri değildir
A) Çalışmalarını daha çok Türk dili üzerine yoğunlaştırmıştır.
B) Moliereden tiyatro çevirileri yapmıştır.
C) Türk tiyatrosunun gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Eserlerinde yerli ağızlara yer vermiştir D) Eserler sonunda genellikle bir öğütle biter.
E) Roman konuları tarihi ve sosyal olmak üzere ikiye ayrılır.
62. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır
A) Nabizade Nazım - Zehra
B) Samipaşazade Sezai - Küçük şeyler
C) A.Mithat Efendi-Çok Bilen Çok Yanılır
D) A.Vefik Paşa-Kadınlar Mektebi
E) A.Hamit Tarhan–Makber

63. Dönem Tanzimat edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır
A) Divan edebiyatı eleştirilmiştir. B) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
C) “Sanat, toplum içindir” görüşü benimsenmiştir.
D) şiirde estetikten çok, içerik ön plana çıkarılmıştır.
E) Dilde sadeleşme savunulmuş ve başarıyla uygulanmıştır.
64. 1. ilk roman ve yazarı-Taaşşuk — i Talat ve Fıtnat - şemseddin Sami
Il.İlk Türkçe sözük ve yazarı-Kamus — i Türk, - şemsettin Sami
III. İlk hikaye denemeleri ve yazarı-Letaif-i Rivayet-A.Mithat
IV. İlk tarihi roman ya yazarı-Cezmi- Namık Kemal
V. İlk çeviri roman ve yazar-Telemak - Ahmet Vefik Paşa
Yukarıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır
A I. B) Il. C) III. D) IV. E) V.

65. “Adaptasyon, yabancı dilde yazılmış bir yapıtı yerli renk ve anlatıma uyarlamaktır. Bizde ilk adaptasyon çalışmaları-----. döneminde ---------..t arafında yapılmıştır.”
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiterden hangileri getirilmelidir
A) Tanzimat — A. Vefik Paşa
B) Servet i Fünun — Muallim Naci
C) Tanzimat — Samipaşazade Sezai
D) Servet — i Fünun — Halit Ziya
E) Tanzimat — Abdülhak şinasi
66. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır
A) Kamüs — ı Türki adlı sözlüğün yazarı şemsettin
Sami Tanzimat edebiyatının en önemli dil bilimcisidir.
B) şinasi, Agah Efendiyle kurduğu Tercüman-ı Ahval gazetesi ile Tanzimat edebiyatını başlatmıştır.
C) Ahmet Cevdet Paşa, Moliereden yaptığı çevirileriyle Türk tiyatrosuna önemli katkıda bulunmuştur,
D) Roman ve öyküde romantizmden realizme geçişin izleri görüler Sami Paşazade Sezai Sergüzeşt, Küçük şeyler adli eserlerin yazarı Tanzimat 1. dönemi sanatçısıdır.
E) Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağından olan R. Mahmut Ekrem “Araba Sevdası” adlı romanıyla ünlü bir sanatçımızdır.
68. Sefiller ve Robinson çevirileri ile tanınır. Ayrıca edebiyatımızda ilk romanı kaleme almasıyla bilinir. Tiyatro yapıtları da olan sanatçının bilim ve dil alanında çalışmaları vardır. Kamus — ı Türki Kamus — ı Alam adlı önemli yapıtları kaleme almı ştı r.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir A) şemsettin Sami B) Tevfik Fikret
C) A. Vefik Paşa D) Ziya Paşa E) Nabizade Nazım
69. Edebiyatımızda ilk roman Yusuf Kamil Paşanın ……………….adlı sanatçıdan çevirdiği ………………… yapıtıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir
A) Fenelon — Telemak B) Moliere — Cimri C) Cervantes — Don Kişot D) Victor Hugo — Sefiller E) Tolstoy — Hacı Murat
70. “Abdulhak Hamit Tarhan” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır
A) Divan şiirinin nazım şekilleriyle, kafiye düzenini kullanmamıştır.
B) şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihi konular önemli bir yer tutar.
C) Eserlerinde hayat, tabiat, şlüm, insanlık gibi konuları işlemiştir.
D) Romantizmin etkisindedir, şiirlerine zengin bir lirizm hakimdir.
E) Tiyatrolarını yalnızca nesir olarak yazmış ve hece veznini kullanmıştır.
71. Aşağıdaki yapılardan hangisi şinasiye değildir A) şair Evlenmesi B) Müntehabat — ı Eşar C) Tercüme — i Manzume D) Lehçe — i Osmani E) Durub — ı Emsal — i Osmaniye
72.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Ziya Paşaya ait değildir
A) Zafername B) Harabat
C) Defter — i Amal D) Rüya E) Nağme — i Seher
73.Edebiyatımızda çok ve değişik türde eser vermesiyle tanınır. Yüze yakın eseri olan sanatçının dili sade ve düzgündür. Amacı halkı eğitmek ve insanlara bilgi vermektir. Halka okuma zevkini aşılamaya çalışan sanatçının eserlerinde yer yer
araya girip bilgi vermesi onun önemli özelliğidir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir
A) şemsettin Sami B) Ahmet Mithat Efendi
C) Muallim Nacı D) Recaizade M. Ekrem
E) Abdülhak Hamit Tarhan
74. Edebiyatımızda ilk tarihi roman Namık Kemalin ………..adlı yapıtıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir
A) Cezmi B) İntibah C) Celaleddin Harzemşah D) İrfan Paşaya Mektup E) Renan Müdafaanamesi
74. Recaizade Mahmut Ekremin aşağıdaki yapıtlarından hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır A) Afife Anjelik B) Atala C) Vuslat D) Nijat Ekrem E) Çok Bilen Çok Yanılır
75. Doğu kültürü ile yetişip daha sonra Batıya bir sanatçıdır. Yenilikçi düşünceleri vardır ama bunlar yapıtlarına yansımamıştır. şiirlerini Divan şiiri üslubuyla yazmıştır. Edebi yönü bütünüyle eskiye bağlı olan sanatçının yapıtlarında ikilik göze çarpar. Doğu kültürü ile Batı kültürü arasında bocaladığı görülür. şiir ve inşa makalesinde Halk edebiyatını savunan sanatçı Harabatta bunun tersini savunur.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir
A) şinasi B) Namık Kemal 0) şemsettin Sami
D) Ziya Paşa E) Abdülhak Hamid Tarhan
76. Bu dönem sanatçılarının en önemli özelliklerin biri aynı zamanda devlet adamı olmalarıdır. Sadeleşmeyi savunan ama bunu uygulayamayan sanatçılar. şiirlerini fikirleri yaymada bir araç olduğunu vurgulamışlardır. Yukarıdaki özellikleri verilen sanatçılar aşağıdaki dönemlerden hangisinin temsilcileri olabilir
A) Servet — i Fünun B) Fecr — i Ati
C) 1. Tanzimat D) Milli Edebiyat E) Cumhuriyet

77. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimatın Il. Döne sanatçılarından değildir
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B)Recaizade Mahmut Ekrem C)Samipaşazade Sezai
D) Nabizade Nazım E) şemsettin Sami
78. şiirde Batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsüdür.. şair — i Azam olarak tanınan sanatçı mantizmin etkisinde kalmıştır. şiirlerinde tez sanatını sıkça kullanılmış, şiir ve tiyatrolarında tarihi konulara önem vermiştir. Divan edebiyatının kurallarını yıkmaya çalışmış olan sanatçın - Sahra, Makber, Garam gibi yapıtları vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir A) A. Hamit Tarhan B) H. Ziya Uşaklıgil
C) R. Mahmut Ekrem D) Nabizade Nazım E) H. Rahmi Gürpınar
79. Tanzimatın Il. Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır
A) Toplum sorunlarından ve siyasetten uzak kalınmıştır.
B) Divan edebiyatına karşı Batı edebiyatı savunulmuştur.
C) Romanda realizmin, şiirde romantizmin etkisi vardır. D) şiirde konular genişletilmiştir. E) ilk defa noktalama işaretleri kullanılmıştır.

80. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Muallim Naciye ait değildir
A) Istılahat — ı Edebiyat B) Füruzan
C) Ömerin Çocukluğu D) Ateş — pare
E) Rübab — ı şikeste
81. 'Tanzimat birinci dönem tiyatrosu' için aşağı-dakilerden hangisi söylenemez
A) Tiyatro türünün ilk örneği şinasi'nin şair Ev-lenmesi'dir.
B) şair Evlenmesi bir töre tiyatrosudur; olaylara yaklaşımı gerçekçi, eleştireldir.
C) Bu tiyatro, toplumu eğitmeyi amaçlar.
D) Oyunlar oynanmaktan çok okunmak için yazılır.
E) İlkin klasisizmin, sonraları romantizmin etki¬sinde kalır.82. 'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Teknikçe kusursuz olduğu
B) Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı
C) Romantizmden etkilendiği
D) Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı
E) İyinin çok iyi, kştünün çok kştü olduğu


83. 'İlk'lerle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir
A) İlk roman çevirisi-Yusuf Kamil Paşa - Telemak
B) İlk öykü denemesi-Ahmet Mithat Efendi - Letai - fi Rivayet
C) İlk yerli roman-şemsettin Sami - Taaşşuk - ı Talat ve Fitnat
D) İlk edebi romar-Namık Kemal - İntibah
E) İlk kşy romanı-Samipaşazade Sezai - Sergü¬zeşt

84. 'Tanzimat gazeteciliği' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu
B) Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı
C) Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgi-lenmediği
D) Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı
E) Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamu¬oyuna yansıttığı

85. "En önemli yapıtı 'Araba Sevdası'dır. Bu romanında aşırı Batı hayranlığını eleştirir. Çamlıca betimleme¬leri gerçekçidir. Bir entrika komedisi olan 'Çok Bi¬len Çok Yanılır' oyun kurgusunun sağlamlığıyla belirginleşir. Zemzeme, Nijat Ekrem, Nağme - i Seher, Pejmürde adıl şiir kitaplarından başka Muhsin Bey, şemsa adlı öyküleri vardır. Servet - i Fünun dergisinde yandası gençleri bir araya geti¬rir."
Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir
A) Tevfik Fikret
B) Recaizade Ekrem
C) Muallim Naci
D) Abdülhak Hamit
E) E) Cenap şahabettin

86.'Namık Kemal' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Vatan, millet, hürriyet kavramlarını coşkuyla savunduğu
B) Tiyatroyu, halkı eğitmede bir araç olarak gör¬düğü
C) Eserlerinin çoğunu sürgün olduğu Magosa'da yazdığı
D) Baskı ve zulme karşı tepkisini eserleriyle yansıttığı
E) Londra'da Ziya Paşa'yla İbret gazetesini çı¬kardığı

87. Aşağıdakilerden hangisi 'Tanzimat nesri'nin özelliklerinden biri değildir
A) Bu dönemde süslü Divan cümlesi yerine, dü¬şünce cümlesi geçer.
B) Özentiye, süslülüğe karşı çıkılır; yeni düzyazı türleri kullanılır.
C) Öğretmek amaçlanır; cümle ozleşir, kısalır.
D) Seci, hemen hemen hiç kullanılmaz; bağlaçlar atılır.
E) Dilde yalınlık, anlatımda açıklık amaçlanılır ve başarılır.

88. 'Ahmet Mithat' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Döneminin en çok okunan yazarıdır.
B) Romanları teknik yönden kusursuzdur.
C) Halkı aydınlatmayı, halka bir şeyler öğretmeyi amaçlar.
D) Halkın okuma alışkanlığı kazanmasında önemli rolü vardır.
E) Romanlarında kişiliğini gizlemez; kimi kahra-manlarını tutar, kimini yerer.

89. 'Tanzimat gazeteciliği'ni veren aşağıdaki belir-lemelerden hangisi doğru değildir
A) İlk Türkçe gazete Takvim - i Vakayi'dir (1931 - resmi gazete).
B) Ceride - i Havadis, yarı resmidir (1940).
C) İlk özel gazete Tercüman - ı Ahval'dir. (1860 - Agah Efendi, şinasi)
D) Ahmet Vefik Paşa'nın çıkardığı Hürriyet gaze¬tesi, 'ilk'lerin göründüğü bir gazetedir.
E) şinasi'nin çıkardığı Tasvir - i Efkar'ı, sonradan Namık Kemal yönetir, önemli yazılar yayımlar.

90. 'Namık Kemal'in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) İntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandır.
B) Tahrib - i Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat'ına yönelik sert bir eleştiridir.
C) Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt ozlemini dile getirir.
D) Mukaddime - i Celal'de roman türünü inceler, Doğu - Batı edebiyatlarını karşılaştırır.
E) Zavallı Çocuk'ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.

91. Tanzimat edebiyatında aşağıdaki 'ikileme'ler¬den hangisi görülmez
A) Eski dil - Sade dil
B) Eski - Yeni düzyazı türleri
C) Yeni - Eski nazım biçimleri
D) Hece - Aruz ölçüsü
E) Romanda Doğulu - Batılı yaşam biçimleri

92. Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Pa¬şa'nın eserlerinden oluşmuştur
A) Zafername, Terkib - i bent, Terci - i Bent, Me¬raki
B) Zafername, Harabat, Rüya, Defter - i Amal
C) Harabat, Rüya, Eşar - ı Ziya, Sergüzeşt
D) Yeniçeriler, Terkib - i bent, Terci - i bent, Rüya
E) Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar - ı Ziya

93. Aşağıdaki sanatçılar dönem ve sanat anlayış¬ları'na göre şbekleştirilirse hangisi dışta kalır
A) Namık Kemal
B) Ahmet Mithat
C) şinasi
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Direktör Ali Bey
94. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat süre¬cinde verilmemiştir
A) şair Evlenmesi B) Cezmi C) Nesr - i Harp D) Kara Bibik E) Araba Sevdası
95. I. - II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz
A) I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.
B) I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.
C) I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dö¬nemde konuşma dilinden uzaklaşılır.
D) I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde dil kuralları önemsenmez, yeni bi¬çimler görülür.
E) I. dönemde uyak tartışılır, kulak için olduğu savunulur. II. dönemde uyak konusuyla ilgi-lenilmez.


96. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem sanatçısı değildir
A) Samipaşasade Sezai
B) Nabizade Nazım
C) Recaizade Ekrem
D) Ahmet Mithat
E) Abdülhak Hamit

97. Aşağıdakilerden hangisi 'Tanzimat ikinci dö¬nem edebiyatı'nın özelliklerinden biri değildir
A) Bireysel konular, toplumsal konuların önüne geçer.
B) şiirin tek amacı güzellik olur; güzellikse doğa ve insandır.
C) Beyit anlayışının yerine anlam bütünlüğü yer¬leşir.
D) Bu dönemde, fizikştesi gibi yeni konulara de-ğinilmez.
E) Sanatçıları, genellikle realizm ve natüralizm¬den etkilenirler.

98. Aşağıdakilerden hangisinin 'Tanzimat romanı'¬nın bir özelliği olduğu söylenemez
A) Çevre betimlemeleri abartısız, gerçekçidir.
B) Roman ve öykülerde olaylar abartılarak verilir.
C) Yazar iyileri tutar, olayın akışına karışır.
D) Rastlantıya çok yer verildiğinden gerçekçilik duygusu zedelenir.
E) Kadın kahramanlar genellikle akrabalar, cari-yelerdir.

99. 'Namık Kemal'in aşağıdaki eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır
A) Akif Bey B) Vaveyla C) Vatan Mersiyesi D) Vatan şarkısı E) Hürriyet Kasidesi

100. 'şinasi' için aşağıdakilerden hangisi söylene¬mez
A) Halkın anlayacağı bir dille yazmayı savunduğu
B) Sonuna kadar beyit birimine bağlı kaldığı
C) Kısa yalın düşünce cümlesini geliştirdiği
D) Bağlaçları attığı, noktalamayı kullandığı
E) Duygu cümlesi yerine düşünce cümlesini ger-çekleştirdiği


101.1- Servet-i Fünun şiirini, Türk Divan şiiri estetiğini ve Fransız sembolistlerini şiir anlayışlarını benliğinde birleştirmiştir.
Il- şiirlerinde akşam renkleriyle yanan, ay ışığıyla sararan, şafakla pembeleşen renk ve ışık anlarını yakalar.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir
A) Cenap şahabettin B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Tevfik Fikret D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Ahmet Haşim

102. Aşağıda verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır
A) Kırık Hayatlar - Mehmet Rauf
B) Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil
C) şıpsevdi- Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Yüksek Ökçeler - Ömer Seyfettin
E) Yeni Hayat - Ziya Gökalp »soru bak, »soru bankasi, »how many soru cevap,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

cevaplarını da atar mısınız

Yazan: isimsiz | Tarih: 2016-01-09 22:45:29