Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

ss de km sorular

dogrukaynak dev-Ders » LYS » ss de km sorular
Hit : 2622
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2575) :
1988 SYS EDEBYAT SORULARI
1. Aadakilerden hangisi halk airlerimizin ortak zellikleri arasnda yer almaz
A) Nazm birimi olarak drtl kullanmalar
B) Aruzla yazanlar bulunmakla birlikte kullandklar asl lnn hece olmas
C) iirlerini, halk arasnda kullanlan konuma diliyle sylemeleri
D) iirlerinde genellikle yarm kafiye kullanmalar
E) Eserlerinde dini, mistik konularn yan sra devrin baz sosyal olaylarn ele almalar

2. Baki. gelmi gemi Divan airlerimizin oundan daha az eser vermi, bir kk divan brakmtr. Buna karn Divan edebiyatmzn en byk airlerinden biri olarak bilinir Bu baarnn belli bal nedenini, onun…. aram.alyz. Bakinin tek dizesi bile. yazarn hemen belirler.
Bu parada bo kalan yere aadakilerden hangisi getirilebilir
A) yergilerindeki hnerinde
B) dilindeki sadelikte
C) setii konularn gzelliinde
D) kendine zg slubunda
E) aruzdaki ustalnda
3. Xl. Yzyl dil rnlerinden olan bu eserin deeri. yalnzca Trk dilinin szcklerini toplamak, kurallarn ve yntemlerini bildirmek, llerini aklamaktan ileri gelmez. Szckleri aklarken tarih, corafya, folklor ve edebiyata ilikin bilgiler. toplumsal yaaya ilikin ipular da vergi..
Bu paragrafta sz edilen eser ve yazar aadakilerin hangisinde verilmitir
A)Divan- Hikmet Ahmet Yesevi
B)Muhakemetl-Lgateyn-Ali ir Nevai
C)Divan Lugatit-Trk-Kagarl Mahmut
D)Kutadgu Bilig; Yusuf Has Hacip
E)Atabetl-Hakayk; Edip Ahmet4. Tanzimat dnemi airlerinden Recaizade M. Ekremin evresinde toplanan genler, artk kendi balarna var olmann yollarn ararlar ve bir dergide birtetirirler. Bunlarn arasnda, sonradan romanc olarak n kazanm iki yazarmz da vardr.
Paragrafta sz edilen dergi ile iki yazarmz aadakilerin hangisinde. bir arada verilmitir
A) Servet-i Fnun; Halit Ziya. Mehmet Rauf
B) Malumat; Hseyin Cahit. Ahmet Rasim
C) Gen Kalemler; Halit Ziya. mer Seyfettin
D) Serveti Fnun; Samipaazade Sezai. Hseyin Cahit
E) Malumat; Mehmet Rauf. Hseyin Rahmiiirinde sonsuzlua ulama duygusu. lm kaygs, ak ve lirizm balca temalar olarak grlr. Eski iiri gnmzde de yaatm bir airdir. stanbulun doa gzelliklerini yanstan bir air olarak tannmtr. Divan iirini ada bir yorumla veren iirleri de vardr….
Yukarda sz edilen air kimdir
A) Yahya Kemal Beyatl
B) Ahmet Haim
C) Faruk Nafiz amlbel
D) Ahmet Hamdi Tanpnar
E) Cahit Stk Taranc
6. Aadakilerden hangisinde doal destanlar bir arada verilmitir
A) ilyada. Kalavela. Ouz Kaan
B) lyada. Kaybolmu Cennet. Ouz Kaan
C) Kaybolmu Cennet. Kalavela. ehname
D) ilyada. Kurtarlm Kuds. kalavela
E) Kurtarlm Kuds. ehname. Odysseia
7.Aadakilerden hangisi anonim halk edebiyat rnlerinden deildir
A) Mani
B) Koma
C) Ninni
D) At
E) Trk
8.Ksmetindir gezdiren yer yer seni, Ara ksan yer yer akbet seni. Bu iki dizedeki sz sanat aadakilerden hangisidir
A) Mecaz
B)Cinas
C)Kafiye
D)istiare
E)Hsn-i Talil


9.Moliere,Lacine ve La Fontainenin ortak yn aadakilerden hangisidir
A)Tanzimatlar en ok etkileyen yazarlar olmalar
B)Klasik akmn temsilcileri olmalar
C)Ayn tr eserler vermeleri
D)Kendi alanlarndaki ilk eserleri vermi olmalar

10.Yazar roman kiilerini insanlarn kimi zaaflarn rneklendirmek iin kullanr.Bu kiileri doru yoldan karan,kt yapan iinde yaadklar koullar yada evre deil igdlerdir.hangi snftan hangi yatan olursa olsunlar onlar yneten ve ynlendiren ayn eydir. Bu paragrafta sz edilen yazarn eserleri aadaki edebiyat akmlarnn hangisine girebilir

A)Klasisizm
B)Romantizm
C)Realizm
D)Natralizm
E)Srrealizm

11.Anavarza atoyna
Kana bulanm gmlei
Kyman a zalmlar kyman
Kr karnn bi deynei
Yal bir kadnn ldrlen tek olu iinduyduu acy dile getiren bu drtlkte,aadakilerden hangisine uygun bir sz sanat vardr

A)Bir anlam incelii yaratmak iin bildii eyi bilmez grnme
B)Bir szc iki anlamn birden sezdirecek biimde kullanma
C)Bir szc gerek anmlam dnda baka bir szck yerine kullanma
D)Bir olgunun gerek etkenini bir yana brakarak olguyu baka bir nedene balama
E)Birka eyi syledikten sonra onlarla ilgili baka eyleri bir sra gzeterek anlatma

1-E 2-D 3-C 4-A 5-A 6-A 7-B 8-B 9-B 10-D 11-C

1989 SYS EDEBYAT SORULARI
1 - … iin iirlerini Arapa, Farsa, Trke szc szcklerden oluan, halkn zor anlayaca bir dille yazmlardr. Bu tutumlaryla elbette yenilikler getirmilerdi edebiyatmza. Arcak bu yeniliklerle yeni bir iir kuramamlar, sadece eski iiri. divan iirini ykmaya almlard.
Vurgulanmak istenen dnceye gre. bu paragrafn bana getirilebilecek en uygun szler aadakilerden hangisidir
A) Tanzimat ve Edebiyat- Cedide airlerinin ou Batnn etkisinde kaldklar
B) Tanzimat ve Edebiyat- Cedide airleri. iiri, iire zg eler asndan deil, dnceleri yaymada bir ara olarak deerlendirdikleri
C) Edebiyat- Cedide airleri iirleri,eski iir geleneimizden,usta airlerin eserlerinden yararlanamadklar
D) Halk dnk bir edebiyat oluturmak isteyen Tanzimat airleri , iirde ieriin yannda dilin de nemli olduu gereini kavrayamadklar
E) Tanzimatlar, Trkeyi kmazdan kurtarmak. aydn da halkn da anlayabilecei bir dile ulamak


2. Adam, elini uzatt; tam onu koparaca srada mor meneke-Bana dokunma diye bard.
Bu cmledeki en belirgin z sanat aadakilerdern hangisidir
A) Tebih (benzetme)
B) Tezat
C) istiare
D) kinaye

E) intak (konuma)


3. Dnya edebiyatna deneme trnn ilk rneklerini kazandran ve bu trn temsilcisi saylan yazar aadakilerden hangisidir
A) Boileau
B) La Fonteine
c) Montaigne
D) Voltaire
E) J.J Rousseau


4. Yazar, bir toplum gereini belirtmek istiyor. Bir evreyi. bu evrenin kiilerini grm. biliyor. Bundan bir roman karmak istemi. Ne var ki roman okuyup bitirdikten sonra zihnimizde yalnz birtakm olaylarn izleri kalyor. Bir de yazarn bunlara kar yergici tutumu. Yazarn tutumunu beeniyor, fkesine katlyoruz. Ama bu kitab deneme ile rportaj aras bir yapt olmaktan kurtaramyor. (Daha dorusu ona bir roman tad kazandrmyor.

Bu parada, aadaki edebiyat trlerinden hangisine zg nitelikler ar basmaktadr
A)Gnlk B) Eletiri C)An D)Fkra E)Makale


5. lahi,kabul serden ret senden ifa senden, derman senden… lahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle,
B paradaki alt izili szckler aadakilerden hangisine rnektir
A) Imale B) Seci
C) Aliterasyor D) Redif E) Ciras
6. Aadakilerden hangisi, halk edebiyatnn zelliklerinden biri deildir


A)Mnacat,naat,mesnevi,mersiye gibi ortak tr ve konularn kullanlmas
B)slamiyetten ceki Trk edebiyat geleneini srdren szl bir edebiyat olmas
C)iirde hece ls ve yarm kafiye kullanlmas
D)iirlerin saz airi ya da ak denen airlerce,balama ad verilen bir sazla sylenmesi
E)Dnce ve duygularn drder dizelik bentler biiminde anlatlmas7. Divan edebiyat ile Tanzimat edebiyatnn karlatrlmasna ilikin aadaki yarglardan hangisi yanlstr
A) Divan iirindeki para gzellii anlay yerine, Tanzimat airleri konu birliine ve btn gzelliine nem vermilerdir.
B) Divan edebiyatnda sanatlar, sekin kiiler iin eser vermi, Tanzimatlar ise halk iin yazmay amalamlardr.
C) Divan edebiyatnda aruz ls kullanlm, Tanzimat edebiyatnda ise aruzun yannda az da olsa hece lsne yer verilmitir.
D) Divan nesrinde sz hnerleri gsterme, Tanzimat nesrinde ise birtakm dnceleri halka yayma amalanmtr.
E) Tanzimat nazmnda, Divan edebiyat nazm biimleri tmyle braklp Fransz iirinde grlen nazm biimleri benimsenmitir.


8. Aadaki cmlelerini hangisinde bir bilgi yanl vardr
A) Edebiyat-t Cedide sanatlar hikaye ve romanda realizm ve natralizm. iirde parnasizm ve sembolizm akmlarnn etkisinde ka1mlardr.
B) Tanzimat edebiyatnn ilk dneminde eser veren romanclarmzda romantizm akmnn etkileri grlr.
C) Edebiyat- Cedide sanatlar, iir, hikaye, roman. fkra. makale trlerinde eser vermilerdir.
D) mer Seyfettin, hikayelerinin konularn, gnlk hayattaki gzlemlerinden, ocukluk anlarndan ve tarihten almtr.
E) Trk edebiyatnn ilk realist eseri. Recaizade Mahmut Ekremin intibah adl romandr.


9.Aadakilerden hangisi masaln zelliklerinden biri deildir
A)Olaylarn belli bir zamana balanmamas
B)mili gemi zamanla anlatlmas
C)Belli bir yazarn bulunmamas
D)Milli duygularla dini inanlar ilemesi
E)Eitici nitelik tamas

10. Aadakilerden hangisi, Servet-i Fnun
edebiyatnn zelliklerinden biri deildir
A) Sone, terza-rima gibi nazm biimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanlmas
C) Romanlarda, olaylarn genellikle stanbul dnda gemesi
D) Nazmn nesre yaklatrlmas
E) Yabanc szcklerle ykl bir dil kullanlmas


11. 1909da Fecr-i Ati topluluuna katld. Bu topluluun dalmasndan sonra da iirler yazmay srdrd. iirlerinin hepsi de aruzla yazlmtr. Ak ve doa. temalarn iledii, sembolizm akm anlayna uygun olarak yazd iirlerinde hayale ve mzie byk nem verdi. Gl iirleri yannda, deiik konular youn bir dille anlatan fkralar da vardr.
Burada sz adllo sanat aadakilerden hangisidir
A) Ahmet Haim
B)Cenap ehabettin
C) Sleyman Nazif
D) Faruk Nafiz amlbel
E) Yahya Kemal Beyatl


12. Tanzimattan Cumhuriyet sonrasna uzanan bir zaman dilimini romanna konu edinmitir. Byk deiimlerin ve bunalmlarn yer ald bu zaman dilimi iinde, kuaklar arasndaki gr farkllklarn ve atmalar, halk-aydn elikisini ilemitir. yle ki tarihsel ve sosyal olaylar yanstt romanlar birbirini btnleyen bir zincirleni iinde, ada, siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasn vermektedir.
Bu yargilarla deerlendirilen yazar, aadakilerden hangisidir
A) Refik Halit Karay
B) Hseyin Rahmi Grpnar
C) Reat Nuri Gntekin
D) Yakup Kadri Karaosmanolu
E) Halide Edip Advar

1-B 2-E 3-C 4-B 5-B 6-A 7-E 8-E 9-D 10-C 11-A 12-D

1990 SYS EDEBYAT SORULARI
1.Fransz edebiyatnda air, romanc ve oyun yazar olarak tannr. Crom l” adl oyununun nsznde klasik estetiin tm balayc kurallarna kar karak “Romantizm” akmnn ilkelerini ortaya koyar. Mcadeleyle geen hareketli yaamnda halkn sevgisini kazanr. nl roman “Notre Damen kamburu” dnya klasikleri arasnda yerini alr.
Burada sz edilen sanat, aadakilerden hangisidir
A) Voltaire
B) Diderot
C) Racine
D) Victor Hugo
E) Alexandre Dumas
2.Yalnz zaman olur baz akamlar
Bir kadn ehresi-yanarken camlar
Bir lahza belirir lo aynalarda
Bu dizelerde geen, yanarken camlar sznde, aadaki aklamalardan hangisine uygun bir sz sanat vardr
A) Bir durumu, gerekte olduundan daha stn gsterme
B) Bir sz benzetme amacyla baka bir sz yerine kullanma
C) Birden ok anlam bulunan bir szc uzak anlamyla kullanma
D) insanlara zg bir nitelii cansz varlklara aktarma
E) Bir olguyu, gerek nedeninin dnda, haa giden bir nedene balama
4. Bir halk edebiyat rn olan “mani” aadaki bilgilerden hangisi yanltr
A) Yazarlar belli deildir.
B) Kafiye dzeni a-a-b-a biimindedir.
C) Anlatlmak istenen duygu ya da dnce iki dizede bulunur.
D) ilk iki dize, son iki dize ile yalnz kafiye bakmndan ilgilidir.
E) Yalnzca ak konusu ilenir.


5. Aadakilerden hangisi eski Yunan edebiyat tiyatro yazarlarndan biri deildir
A) Aiskhylos
B) Sophokles
C) Sokrates
D) Euripides
E) Aristophanes


6. Namk Kemal ile ilgili aadaki yarglardan hangisi yanltr
A) Edebiyat, dncelerini halka yaymak, toplumu gelitirmek iin bir ara olarak kullanmtr.
B) Eski edebiyata kar olduu halde yeni dnce ve kavramlar yazmak amacyla yazd iirlerinin ounda biim ve dil bakmndan eskiye bal kalmtr.
C)Bat iirini tantmak amacyla Fransz airlerinden manzum eviriler yapmtr.
D)Edebiyattaki yerini, nesir alannda zellikle makale,piyes,roman,eletiri,ta rih trnde yazd eserler belirlemitir.
E)Yazda konuma dilinin kullanlmasndan yana olmu ve zellikle tiyatrolarn olduka sade bir dille yazmtr.7. ryen, yozlaan stanbul ve bu stanbulun rm, yozlam insanlar… Mithat Cemal Kuntayn romanndan srekli olarak bir kf kokusu gelir burnunuza. stanbulun birbirini izleyen dnemini yanstmak isteyen yazar, gzlerini hep bu kokumulua dikmitir. Yalnz kiisel karlar peinde koanlar, dalkavuklar, jurnalciler.. Bir pislik, bir kokumuluk perdesine brnm olarak anlatr stanbulu.
Aadaki airlerden hangisi stanbulu iirinde bu parada belirtilen ynleriyle yanstmaya almtr
A) Cenap ahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Mehmet Emin
D) Mehmet Akif
E) Celal Sahir
8. Dilde sadeleme hareketi, Yeni Lisan” adyla aadaki edebiyat dnemlerinin hangisinde yer almtr
A) Tanzimat
B) Servet-i Fnun
C) Fecr-i Ati
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet
9.lk iirlerini Dergah ile Milli Mecmuada yaymlad. Hecenin be airine balanmayarak sanatn tek bana kurdu. tenlikli ve ince, duygusal yn ar basan memleket iirleriyle tannd; hece lsne yeni olanaklar,Halk edebiyatyla ilgili kimi almalarda bulundu. iirleri rle adl kitapta topland. “Koyiit
Krolu, “Keba gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.
Burada sz edilen sanat, aadakilerden hangisidir
A) Ahmet Hamdi Tanpnar B) Faruk Nafiz amlbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Enis Behi Koryrek E) Ahmet Kutsi Tecer

10. Yaptlarnda daha ok krsal kesim insanlarn anlatan birka yazar, Yakup Kadri Karaosmanoluyla grmeye gider. Bu ilgiden ok honut olan Yakup Kadri, bir ara merakla konuk yazarlara nerelerden geldiklerini sorar. Yazarlardan biri glerek-“Yabandan geliyoruz stat, Yabandan!” der.
Parada geen “Yabandan geliyoruz.” sznde, aadaki aklamalarn hangisine uygun bir sz sanat vardr
A) Bir anlam incelii yaratmak iin bildiini bilmezlikten gelme
B) Bir Szc allm anlamnn dnda bir anlamda kullanma
C) Sylenmek isteneni en az szckle anlatma
D) Bir gerei sezdirmek iin bir sz hem gerek hem de mecaz anlamyla kullanma
E) Sz arasnda, bilinen bir duruma iaret etme


1-D 2-B 3-A 4-E 5-C 6-C 7-B 8-D 9-E 10-D 11-D

1991 SYS EDEBYAT SORULARI
1.Aadaki yaptlardan hangisi brlerinden farkl bir trde yazlmtr
A)Anna Karenina
B)Vadideki Zambak
C)Gln Kibarlar
D)Tom Sawyerin Maceralar
E)Madam Bovary

2.Biyografi tryle benzerlik gsteren eserlere Divan Edebiyatnda ne denir
A)Tezkire B)Mneat C)Hamse D)Velayetname E)Siyer

3.Nedir can kim an sen nazenin canane vermezler
Sana ak olanlar yoluna cana ne vermezler

Bu dizelerde olduu gibi, sylenileri bir,anlamlar ayr iki sz bir arada bulundurma sanat aadakilerden hangisidir
A)Cinas B)Hsn-i talil C)Tehis D)Tevriye E)ntak

4.Aadakilerden hangisi M.Emin Yurdakul,Ziya Gkalp ve mer Seyfettinin ortak zelliidir
A)Fecr-i Ati topluluuna dahil olmalar
B)Gen Kalemler hareketinin banda bulunmalar
C)Hem nesir hem de nazm alannda eser vermeleri
D)Fikir adam kiiliklerinin,sanat kiiliklerinden gl olmas
E)Trklk akmnn ncleri saylmalar

5.Aadakilerden hangisi edebiyatmzda nl bir mektuptur
A)Harname
B)ikayetname
C)skendername
D)Garipname
E)Zafername

6.Dzenleyicisi pek bilinmez.Halkn szl geleneinde oluup gider.adan aa ve yreden yreye ieriinde olsun,biiminde olsun,deiikliklere,bozulmala ra,krplmalara urayabilir.Her zaman bir ezgiyle sylenir.
Bu parada aadakilerden hangisinden sz edilmektedir
A)Tuyu B)ark C)Trk D)Rubai E)Gazel

7. Aadaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanlmtr
A) Aalar kknden kopacak gibi, Bir trl dinmiyor balayan tipi
B) nla ey cokun deniz, kayalklarda nla Sar btn kumsallar o dolak sanla
C) Kardr yaan stmze geceden
Yamurlu, karanlk bir dnceden
D) Dalar, omuz omuza yaslanan dalar Sular karnca paslanan dalar
E) Kervan yrr pei sra demem
Yldz akar usam da yetiemem


8.Halk iirimizin gl soluklu bir airidir. Kendini yedi yandan itibaren saza, sze, iire ve trkye vererek d dnyasnn karanln, gnl dnyas ile aydnlatmtr. Gnl gzyle yazd iirlerinde birlik, beraberlik, yurt sevgisi, gzellik, gurbet, ayrlk duygularn dile getirmitir.
Bu parada tantlan air aadakilerden hangisidir
A) Yunus Emre
B) Pir Sultan Abdal
C) Karacaolan
D) Ak Veysel
E) Dadalolu
9.Edebiyatmzda, nazm nesre yak1atrmadaki ustalyla tannm sanatlarmz aadakilerin hangisinde birlikte verilmitir
A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatl
B) Yahya Kemal Beyatl - Ziya Paa
C) Ahmet Haim - Mehmet Akif Er-soy
D) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
E) Ziya Paa - Ahmet Haim


10. Aadaki dizelerin zellikle hangisinde bir abartma vardr
A) Bir ah eksem da ta eritir Gzm ya deirmeni yrtr
B) Bu topraklar ecdadmn oca Evim, kym hep bu yerin buca
C) No doan gne hkmm geer Ne halden anlayan bulunur
D) Derdim oktur hangisine yanaym Yine tazelendi yrek yaras
E) Ykseinde byk naml karn var.Alanda mor smbll ban var


11.Ak tyl kpektir koyun srsyle Seirtir kaval sesinde saa sola obandr kyn yamacnda Yayar davar da melir Mee dallarnn altna
Bu dizelerde aadaki iir trlerinden hangisine zg bir nitelik vardr
A) Dramatik
B) Epik
C) Lirik
D) Didaktik
E) Pastoral

1-C 2-A 3-A 4-E 5-B 6-C 7-B 8-D 9-D 10-A 11-E


1992 SYS EDEBYAT SORULARI
1. (1) Dik, sarp bir dorua trmanan bir dacy andryor deneme yazar. (Il) Yamata ayan koyaca bir yer aryor. (III) Elleriyle tutunacak bir yer seiyor. (IV) pini takaca bir kaya paras gzlyor; adm adm trmanyor, snaya snaya ykseliyor. (V) Tepede, ulat noktada, bir dac gibi gven duygusu saryor iini.
Yukardaki cmlelerin hangilerinde benzetmeye yer verilmitir
A)I. ve III. B)I. Ve IV. C)II. ve III. D)II.ve IV. E)IV. ve V.

2. Aadakilerin hangisinde bir kinaye vardrA) Gnl sevdiinden sour,Grlmeyi grlmeyi
B) Glgesinde dinlendiim Koca amlar yerinde mi
C) u karma gs geren Ta ba ini dalar msn
D) Elbet bir devasz dertten Doan gz bir zaman alar E) Utu kularn kervan,Her biri bir dala gider
3. Aadakilerden hangisi klasik komedyann zelliklerinden biri deildir
A) Karakterleri ounlukla st tabakadan soylu kiilerden seme
B) Konular, ada toplumdan, gnlk yaantdan alma
C) Toplumsal elikilerin gln yanlarn vurgulayarak dndrmeyi amalama
D) Vurma, yaralama gibi ac verici olaylar izleyicinin gz nnde canlandrma
E) Birbiri ardnca kesintisiz srp giden diyalog ve kara blmlerinden oluma
4. Kasidelerinde kulland ar dil, gazellerinde, zellikle arklarnda olduka sadeleir. Farsa ve Arapa iirleri de olmakla birlikte iirlerinin ou Trkedir. Kasidelerinden ok, yeni bulularla ssledii ark ve gazelleriyle nldr.. Gazellerine, “Malumdur benim shanm mahlas istemez.” Diye hakl olarak vnecek derecede kiiliinin damgasn vurmutur.
Bu parada tantlan divan airi aadakilerden hangisidir
A)Fuzuli B)Baki C)Nedim D)Nefi E)Nabi

5.Aadaki dizelerden hangisi bir talamadan alnm olabilirA)Ayna alm perem dzer,Zlfn taray taray B) Krk ana yok ayran iecek Kahveye gelir d e fincan beenmez
C) Eil dalar eil stnden aam Yeni talim gelmi varam alam
D) Gzel gitti diye pnar alad Acd yreim yand pnara
E) Avclardan kam ceylan misali,Gemi dadan daa yoktur dura
7. Divan edebiyatndaki “gazelin konu bakmndan Halk edebiyatndaki benzeri aadakilerden hangisidir
Aadaki eserlerden hangisi edebiyat tr bakmndan tekilerden farkldr
A)Varsa B)Destan C)Trk D)Koma E)Nefes
8.Aadaki eserlerden hangisi edebiyat tr bakmndan tekilerden farkldrA)ermin
B)Okun Ucundan
C)Garip
D)Trk Saz
E)Altn Ik


9. Aadakilerden hangisi Servet-i Fnuncularn iir zelliklerinden biri deildir
A) Kafiyede ekilden ok, ses benzerliine nem verme
B) Konu birliine ve btn gzelliine nem verme
0) Nazm nesre yaklatrma
D) Konuyla vezin arasnda bir ahenk ilgisi arama
E) Herkesin anlayabilecei bir dil kullanma
10. Uyandm baktm ki sabah
Gne vurmu iime
Kulara yapraklara dnmm
Pir pir eder durur, bahar rzgarnda
Bu dizeler Orhan Velinin iirine zg aadaki niteliklerden hangisine rnek gsterilebilir
A) Edebi sanatlara yer vermemesine
B) Nkteli bir syleyii yelemesine
C) Doa betimlemesine bavurmasna
D) ve uyaa nem vermemesine
E) Toplumsal sorunlara deinmesine


11. epevre bahar iinde bir yer grdk
Ferhad ile irini beraber grdk.
Baktk geceden fecre kadar ellerde
Yldzlara ykselen kadehler grdk
Bu drtln nazm ekli aadakilerin hangisidir
A) Rubal B) Mani C) ark D)Murabba E)Nefes
12. Aadakilerin hangisinde verilen eser, karsndaki yazara alt deildir
A) Devlet - Eflatun
B) Graziella — Lamartine
C) Faust - Goethe
D) Yaayan - Tolstoy
E) Wilhelm Tell - Mark Twain
1-B 2-C 3-A 4-C 5-B 6-D 7-D 8-B 9-E 10-D 11-A 12-E

1993 SYS EDEBYAT SORULARI
1.Gazel ve komann karlatrlmas ile ilgili aadaki yarglardan hangisi yanltr
A)Gazel, Divan edebiyatna, koma, Hak edebiyatna zg nazm biimidir.
B) Gazelde nazm birimi beyit, komada drt1ktr.
C) Gazel, aruzun istenilen her kalbyla yazld halde. koma, genellikle hoca lsnn 11 li kalbyla yazlr.
D) Gazel, 10-20 beyitten, koma 7-12 drtlkten oluur.
E) Gazellerin konusu sevgilinin gzellii, ak ve arap-komalarnki ise genellikle ak, sevgi ve doa gzellikleridir.
3.Aada verilen bilgilerden hangisi inasiye ait deildir
A) Dil ve edebiyat zerine grlerini Londrada kan Hlrriyet gazetesinde yaymlad “iir ve ina” makalesinde anlatmtr.
B) iirlerinde konu birliine ve btn gzelliine nem vermitir.
C) Franszcadan manzum olarak Trkeye evirdii baz iirleri, asllaryla birlikte Tercme1 Manzume adl, bir kitapta toplanmtr.
D) Bat edebiyat yolunda eser veren ilk Trk sanatsdr.
E) Dncelerini yaln ve ak bir anlatmla sylemeye, konuma dilini yaz dili haline getirmeye almtr.

4. Yeni bir duyarl, yeni bir iir dilini oluturmaya alrken Baty hemen hemen gn gnne izlemilerdir. iirlerinin imgelerle ykl, sanatl bir yaps vardr. zellikle benzetmeler ve sfatlarla varlklanan gerek grnlerini deitirmeye almlardr. Ak, doa, aile yaam, kiisel tedirginlik ve yaknma temalarn iirlerinde bol bol ilemilerdir.
Bu para sz edilen edebiyat topluluu ve onun yelerinden biri aadaklerin hangisinde birlikte verilmitir
A) Tanzimat - Abdlhak Hamit Tarhan
B) Servet-i Fnun - Cenap ehabettin
C) Garipiler - Orhan Veli kank
D) Milli Edebiyat - M. Emin Yurdakul
E) Cumhuriyet Dnemi - Faruk Nafiz amlbel

5. Yazar, eserde karagz ve ortaoyunu hakknda olduka ayrntl bilgi verirken ocukluunda gittii bu oyunlardan edindii izlenimlerden yararlandn yle anlatyor-“Ramazan gecelerinde Ahmet Aa, beni karagz ve ortaoyunu izlemeye gtryordu. Bunlar, skdarda byk bir kahvede oynanrd. kz, erkek alay alay ocuk, hatta bykler kahvenin bahesine dolard. 11km Soytarnn Kz adyla ve ingilizce
a olarak baslan eserimdeki Kz Tevfik tipi, bu ir akamlarn bende brakt izlenimlerden ok
ey almtr.”
Bu paragrafta sz edilen yazar ve eseri aadakilerden hangisinde bir arada verilmitir
A) Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye kouu
B) Reat Nuri - Yaprak Dkm
C) Halide Edip - Sinekli Bakkal
D) Reat Nuri - alkuu
E) Halide Edip - Tatarck
1.ada Bat iiriyle eski Trk iirinin bileimini gerekletirerek aruz lsn, yaayan Trkeye uygulam, gemi deerlere bal, kendine zg bir iir gelitirmitir. Hece- aruz tartmalarnn en gl dnemlerinde, hece lsn kmseyip. iir iin lnn esas deil, sadece bir ara olduuna inanarak biri dnda btn iirlerini aruzla yazmtr.
Bu air aadakilerden hangisidir
A)Muallim Naci
B)Yahya Kemal
C)Ahmet Haim
D)Mehmet Akif
E)Tevfik Fikret
7. O gne kadar yaznmzda an, yaznsal deerde tr deildi. Modern anlamda romanclmzn kurucusu saylan yazarmz, ilk kez yaznsal deerde anlar yazmtr. Hem yaznsal, hem siyasal nitelikte olan bu anlarn dokuz ciltte toplam ve krk yl kapsayan ilk be cildine “Krk Yl” adn vermitir.
Bu parada aadaki yazarlarn hangisinden sz edilmektedir
A) Hseyin Rahmi Grpnar
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Yakup Kadri Karaosmanolu
D) Reat Nuri Gntekin
E) Halit Ziya Uaklgil
8.Fransz edebiyatnn en nl yazarlarndan biridir. nsanlara ders vermeden dorular gstermeye alt “Denemeler” adl tek kitab, gnmzde de bir bayapt ve baucu kitab olma zelliini korumaktadr.
Bu parada sz edilen yazar aadakilerden hangisidir
A)Montaigne
B)Balzac
C)V. Hugo
D)Voltaire
E)J.J.Rousseau
1-D 2-C 3-A 4-B 5-C 6-B 7-E 8-E 9-A

1994 SYS EDEBYAT SORULARI
1.Siz baksanz bir ey gremezsiniz
Benim yurdumdur oras
Ardlar. grgenler, tozlu yollar
Tokatla Niksar aras
Bu dizelerde aadakilerden hangisi yoktur
A) Redif
B) Uyak
C)
D) Eksiltili cmle
E) Dilek - koul kipi
2. Sladan geliyorsunuz
Ne var ne yok bizim oralarda iek am m erikler
ipek perdeli pencerenin altnda
Bu drtlk iin aadakilerden hangisi sylenemez
A)Bir zlem dile getirilmitir.
B)kiiletirme sanatna bavurulmutur..
C) ve uyak yoktur.
D)nc ve drdnc dizeler. anlamca birbirini btnlemektedir. E)Birinci dize kurall bir cmledir.
3. Aadakilerden hangisi, tapim sarLnlarr tartmak, bunlarla ilgili dncelerini aklamak iin sanat bir ara alarak kullanmtr
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Tevfik Fikret
0) Abdlhak Hamit
D) Cenap ehabettin
E) Ahmet Haim
4.Aadaki eserlerden hangisi 15. yzylda “mesnevi biiminde yazlm bir yergidirA) Tazarru-name
B) Kabus-name
C) skender-name
D) Har-name
E) Garip- name
5.Bahelerde gl gerek
Gllere blbl gerek
Senin gibi gzele
Bencileyin kul gerek
Bu drtln nazm biimi aadakilerden hangisidir
A)Varsa B)Divan C)Destan D)Koma E)Mani
A) Bahar erdi yine dt letafet glistan zerine Yine oldu zeminin ltfu galip asman zre
B) Gl devri ay eyyamdr zevk u safa hengamadr Aklarn bayramdr bu mevsim ferhunde dem
C) Defa tan ne gam atsa Hayali sana alaklar Belagat meyvesin hasl eden nahl-i hnersin sen
D) Bu devr iinde benim padieh-i mlk-i shan Bana sunuldu kaside bana verildi gazel
E) Arzn yadyle nemnak alsa mjganm nola, Zayi olmaz gl temannasyla vermek hare su

7. iir, yk, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarnda yaptlar vermi, ok ynl bir yazardr. Daha ok sembolist akma girebilecek. ahenkli ve orijinal hayallerle ykl iirler yazmtr. Hikayelerinde insan ruhunun temeli sayd bilin altna ve ryalara geni yer vermitir. Romanlarnda bu elerle birlikte, tarihsel, toplumsal konular da ele almtr.
Bu parada sz edilen yazar aadakilerden hangisidir
A)Yakup Kadri Karaosmanolu
B)Abdlhak inasi Hisar
C)Ahmet Hamdi Tanpnar
D)Namk Kemal
E)Hseyin Rahmi Grpnar8. Divan edebiyat ile, Servet-i Fnun edebiyatnn ortak bir zelliini belirten yarg aadakilerden hangisidir
A) Dil, yabanc szckler ve yabanc dil kurallaryla ykldr.
B) Arap ve Fars edebiyatlarndan alnan, kaside, kta, mesnevi gibi nazm biimleri kullanlmtr.
C) Konu ile l arasnda bir uyum olmasna zen gsterilmitir.
D) Uyan gz iin deil, kulak iin olduu gr egemendir.
E) Beyit, bal bana bir btn saylm ve dnceleri anlatan cmleler bir beyit iinde tamamlanmtr.
9.Trk edebiyatnda bu trn rnekleri, Cumhuriyet ten sonra verilmeye balanmtr. Ahmet Haimin “Bize Gre” ve “Gurabahane-i Laklakan” adl yaptlarndaki kimi paralar, edebiyatmzda bu trn ilk rnekleri saylabilir. Trn en baarl temsilcisi ise. Nurullah Ata olarak bilinir. Sabahattin Eybolu, Suut Kemal Yetkin de bu trn ustalar arasnda yer alr.
Bu paradaki sz edilen yaznsal tr aadakilerden hangisidir
A) yk B)An C)Roman D)Deneme E)Gezi10. (I) 1860 - 1885 yllar arasnda Fransada, sanatlarn etkisi altnda kaldklar Parnasizm. sadece roman sanatna zg bir akmdr. (II) Romantizme tepki olarak domutur. (III) Parnaslar romantiklerden ayran nemli fark “Sanat, sanat iindir.” ilkesine smsk balanmalard r. (IV) Trk edebiyatnda ilk izleri Servet-i Fnun airlerinde grlr. (V) Bu akm bizde ilk tantan ve temsil eden Cenap ehabettin olmutur.
Yukardaki parada numaralanm cmlelerin hangisinde bir bilgi yanl vardrA) I B) II. C) III D) IV E) V
1-C 2-B 3-B 4-D 5-E 6-A 7-C 8-A 9-D 10-A


 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »dini hitabet test sorular, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.