Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

oss de çıkmış sorular

dogrukaynak ֖dev-Ders » LYS » oss de çıkmış sorular
Hit : 2946
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/3254) :
1988 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi halk şairlerimizin ortak özellikleri arasında yer almaz
A) Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanmaları
B) Aruzla yazanlar bulunmakla birlikte kullandıkları asıl ölçünün hece olması
C) şiirlerini, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylemeleri
D) şiirlerinde genellikle yarım kafiye kullanmaları
E) Eserlerinde dini, mistik konuların yanı sıra devrin bazı sosyal olaylarını ele almaları

2. Baki. gelmiş geçmiş Divan şairlerimizin çoğundan daha az eser vermiş, bir küçük divan bırakmıştır. Buna karşın Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden biri olarak bilinir Bu başarının belli başlı nedenini, onun…. aram.alıyız. Bakinin tek dizesi bile. yazarını hemen belirler.
Bu parçada boş kalan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir
A) yergilerindeki hünerinde
B) dilindeki sadelikte
C) seçtiği konuların güzelliğinde
D) kendine özgü üslubunda
E) aruzdaki ustalığında
3. Xl. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri. yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgiler. toplumsal yaşayışa ilişkin ipuçları da vergi..
Bu paragrafta sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir
A)Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi
B)Muhakemetül-Lügateyn-Ali şir Nevai
C)Divanü Lugatit-Türk-Kaşgarlı Mahmut
D)Kutadgu Bilig; Yusuf Has Hacip
E)Atabetül-Hakayık; Edip Ahmet4. Tanzimat dönemi şairlerinden Recaizade M. Ekremin çevresinde toplanan gençler, artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birteştirirler. Bunların arasında, sonradan romancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.
Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde. bir arada verilmiştir
A) Servet-i Fünun; Halit Ziya. Mehmet Rauf
B) Malumat; Hüseyin Cahit. Ahmet Rasim
C) Genç Kalemler; Halit Ziya. Ömer Seyfettin
D) Serveti Fünun; Samipaşazade Sezai. Hüseyin Cahit
E) Malumat; Mehmet Rauf. Hüseyin Rahmişiirinde sonsuzluğa ulaşma duygusu. şlüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbulun doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır….
Yukarıda sözü edilen şair kimdir
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı
6. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir
A) ilyada. Kalavela. Oğuz Kağan
B) İlyada. Kaybolmuş Cennet. Oğuz Kağan
C) Kaybolmuş Cennet. Kalavela. şehname
D) ilyada. Kurtarılmış Kudüs. kalavela
E) Kurtarılmış Kudüs. şehname. Odysseia
7.Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı ürünlerinden değildir
A) Mani
B) Koşma
C) Ninni
D) Ağıt
E) Türkü
8.Kısmetindir gezdiren yer yer seni, Arşa çıksan yer yer akıbet seni. Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir
A) Mecaz
B)Cinas
C)Kafiye
D)istiare
E)Hüsn-i Talil


9.Moliere,Lacine ve La Fontainenin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir
A)Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları
B)Klasik akımın temsilcileri olmaları
C)Aynı tür eserler vermeleri
D)Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

10.Yazar roman kişilerini insanların kimi zaaflarını örneklendirmek için kullanır.Bu kişileri doğru yoldan çıkaran,kştü yapan içinde yaşadıkları koşullar yada çevre değil içgüdülerdir.hangi sınıftan hangi yaştan olursa olsunlar onları yöneten ve yönlendiren aynı şeydir. Bu paragrafta sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisine girebilir

A)Klasisizm
B)Romantizm
C)Realizm
D)Natüralizm
E)Sürrealizm

11.Anavarza atoynağı
Kana bulanmış gşmleği
Kıyman a zalımlar kıyman
Kör karının bi deyneği
Yaşlı bir kadının öldürülen tek oğlu içinduyduğu acıyı dile getiren bu dörtlükte,aşağıdakilerden hangisine uygun bir söz sanatı vardır

A)Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme
B)Bir sözcüğü iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma
C)Bir sözcüğü gerçek anmlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma
D)Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama
E)Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma

1-E 2-D 3-C 4-A 5-A 6-A 7-B 8-B 9-B 10-D 11-C

1989 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
1 - … için şiirlerini Arapça, Farsça, Türkçe sözcü sözcüklerden oluşan, halkın zor anlayacağı bir dille yazmışlardır. Bu tutumlarıyla elbette yenilikler getirmişlerdi edebiyatımıza. Arıcak bu yeniliklerle yeni bir şiir kuramamışlar, sadece eski şiiri. divan şiirini yıkmaya çalışmışlardı.
Vurgulanmak istenen düşünceye göre. bu paragrafın başına getirilebilecek en uygun sözler aşağıdakilerden hangisidir
A) Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide şairlerinin çoğu Batının etkisinde kaldıkları
B) Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide şairleri. şiiri, şiire özgü öğeler açısından değil, düşünceleri yaymada bir araç olarak değerlendirdikleri
C) Edebiyat-ı Cedide şairleri şiirleri,eski şiir geleneğimizden,usta şairlerin eserlerinden yararlanamadıkları
D) Halk dönük bir edebiyat oluşturmak isteyen Tanzimat şairleri , şiirde içeriğin yanında dilin de önemli olduğu gerçeğini kavrayamadıkları
E) Tanzimatçılar, Türkçeyi çıkmazdan kurtarmak. aydın da halkın da anlayabileceği bir dile ulaşmak


2. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada mor menekşe-Bana dokunma diye bağıırdı.
Bu cümledeki en belirgin öz sanatı aşağıdakilerdern hangisidir
A) Teşbih (benzetme)
B) Tezat
C) istiare
D) kinaye

E) intak (konuşma)


3. Dünya edebiyatına deneme türünün ilk örneklerini kazandıran ve bu türün temsilcisi sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir
A) Boileau
B) La Fonteine
c) Montaigne
D) Voltaire
E) J.J Rousseau


4. Yazar, bir toplum gerçeğini belirtmek istiyor. Bir çevreyi. bu çevrenin kişilerini görmüş. biliyor. Bundan bir roman çıkarmak istemiş. Ne var ki romanı okuyup bitirdikten sonra zihnimizde yalnız birtakım olaylarını izleri kalıyor. Bir de yazarın bunlara karşı yergici tutumu. Yazarın tutumunu beğeniyor, şfkesine katılıyoruz. Ama bu kitabı deneme ile rşportaj arası bir yapıt olmaktan kurtaramıyor. (Daha doğrusu ona bir roman tadı kazandırmıyor.

Bu parçada, aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır
A)Günlük B) Eleştiri C)Anı D)Fıkra E)Makale


5. İlahi,kabul serıdenı ret senden şifa senden, derman senden… İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle,
Bı parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir
A) Imale B) Seci
C) Aliterasyorı D) Redif E) Cirıas
6. Aşağıdakilerden hangisi, halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir


A)Münacat,naat,mesnevi,mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması
B)İslamiyetten şceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
C)şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
D)şiirlerin saz şairi ya da ´aşık denen şairlerce,bağlama adı verilen bir sazla söylenmesi
E)Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması7. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır
A) Divan şiirindeki ´parça güzelliği anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve ´bütün güzelliğine önem vermişlerdir.
B) Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır.
C) Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir.
D) Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır.
E) Tanzimat nazmında, Divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.


8. Aşağıdaki cümlelerini hangisinde bir bilgi yanlışı vardır
A) Edebiyat-t Cedide sanatçıları hikaye ve romanda realizm ve natüralizm. şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisinde ka1mışlardır.
B) Tanzimat edebiyatının ilk döneminde eser veren romancılarımızda romantizm akımının etkileri görülür.
C) Edebiyat-ı Cedide sanatçıları, şiir, hikaye, roman. fıkra. makale türlerinde eser vermişlerdir.
D) Ömer Seyfettin, hikayelerinin konularını, günlük hayattaki gözlemlerinden, çocukluk anılarından ve tarihten almıştır.
E) Türk edebiyatının ilk realist eseri. Recaizade Mahmut Ekremin intibah adlı romanıdır.


9.Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir
A)Olayların belli bir zamana bağlanmaması
B)mişli geçmiş zamanla anlatılması
C)Belli bir yazarın bulunmaması
D)Milli duygularla dini inançları işlemesi
E)Eğitici nitelik taşıması

10. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun
edebiyatının özelliklerinden biri değildir
A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanılması
C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması


11. 1909da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa. temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında, değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.
Burada sözü adlloıı sanatçı aşağıdakilerden hangisidir
A) Ahmet Haşim
B)Cenap şehabettin
C) Süleyman Nazif
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yahya Kemal Beyatlı


12. Tanzimattan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman dilimini romanına konu edinmiştir. Büyük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde, kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını ve çatışmaları, halk-aydın çelişkisini işlemiştir. Öyle ki tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları birbirini bütünleyen bir zincirleniş içinde, çağdaş, siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını vermektedir.
Bu yargilarla değerlendirilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir
A) Refik Halit Karay
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

1-B 2-E 3-C 4-B 5-B 6-A 7-E 8-E 9-D 10-C 11-A 12-D

1990 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
1.Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınır. ´Crom l” adlı oyununun önsözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak “Romantizm” akımının ilkelerini ortaya koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın sevgisini kazanır. Ünlü romanı “Notre Dameın kamburu” dünya klasikleri arasında yerini alır.
Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir
A) Voltaire
B) Diderot
C) Racine
D) Victor Hugo
E) Alexandre Dumas
2.Yalnız zaman olur bazı akşamlar
Bir kadın çehresi-yanarken camlar
Bir lahza belirir loş aynalarda
Bu dizelerde geçen, yanarken camlar sözünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır
A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma
C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma
D) insanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma
E) Bir olguyu, gerçek nedeninin dışında, haşa giden bir nedene bağlama
4. Bir halk edebiyatı ürünü olan “mani” aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır
A) Yazarları belli değildir.
B) Kafiye düzeni a-a-b-a biçimindedir.
C) Anlatılmak istenen duygu ya da düşünce iki dizede bulunur.
D) ilk iki dize, son iki dize ile yalnız kafiye bakımından ilgilidir.
E) Yalnızca aşk konusu işlenir.


5. Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir
A) Aiskhylos
B) Sophokles
C) Sokrates
D) Euripides
E) Aristophanes


6. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır
A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.
B) Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.
C)Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.
D)Edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale,piyes,roman,eleştiri,ta rih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.
E)Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır.7. Çürüyen, yozlaşan İstanbul ve bu İstanbulun çürümüş, yozlaşmış insanları… Mithat Cemal Kuntayın romanından sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnunuza. İstanbulun birbirini izleyen üç dönemini yansıtmak isteyen yazar, gözlerini hep bu kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalkavuklar, jurnalciler.. Bir pislik, bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbulu.
Aşağıdaki şairlerden hangisi İstanbulu şiirinde bu parçada belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır
A) Cenap şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Mehmet Emin
D) Mehmet Akif
E) Celal Sahir
8. Dilde sadeleşme hareketi, Yeni Lisan” adıyla aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yer almıştır
A) Tanzimat
B) Servet-i Fünun
C) Fecr-i Ati
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet
9.İlk şiirlerini Dergah ile Milli Mecmuada yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsüne yeni olanaklar,Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. şiirleri ´şürle adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit
Köroğlu, “Köşebaşı gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.
Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir
A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Enis Behiç Koryürek E) Ahmet Kutsi Tecer

10. Yapıtlarında daha çok kırsal kesim insanlarını anlatan birkaç yazar, Yakup Kadri Karaosmanoğluyla görüşmeye gider. Bu ilgiden çok hoşnut olan Yakup Kadri, bir ara merakla konuk yazarlara nerelerden geldiklerini sorar. Yazarlardan biri gülerek-“Yabandan geliyoruz üstat, Yabandan!” der.
Parçada geçen “Yabandan geliyoruz.” sözünde, aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır
A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme
B) Bir Sözcüğü alışılmış anlamının dışında bir anlamda kullanma
C) Söylenmek isteneni en az sözcükle anlatma
D) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanma
E) Söz arasında, bilinen bir duruma işaret etme


1-D 2-B 3-A 4-E 5-C 6-C 7-B 8-D 9-E 10-D 11-D

1991 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi şbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır
A)Anna Karenina
B)Vadideki Zambak
C)Gülünç Kibarlar
D)Tom Sawyerin Maceraları
E)Madam Bovary

2.Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere Divan Edebiyatında ne denir
A)Tezkire B)Münşeat C)Hamse D)Velayetname E)Siyer

3.Nedir can kim anı sen nazenin canane vermezler
Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler

Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir,anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir
A)Cinas B)Hüsn-i talil C)Teşhis D)Tevriye E)İntak

4.Aşağıdakilerden hangisi M.Emin Yurdakul,Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettinin ortak özelliğidir
A)Fecr-i Ati topluluğuna dahil olmaları
B)Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları
C)Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
D)Fikir adamı kişiliklerinin,sanatçı kişiliklerinden güçlü olması
E)Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları

5.Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur
A)Harname
B)şikayetname
C)İskendername
D)Garipname
E)Zafername

6.Düzenleyicisi pek bilinmez.Halkın sözlü geleneğinde oluşup gider.Çağdan çağa ve yöreden yöreye içeriğinde olsun,biçiminde olsun,değişikliklere,bozulmala ra,kırpılmalara uğrayabilir.Her zaman bir ezgiyle söylenir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir
A)Tuyuğ B)şarkı C)Türkü D)Rubai E)Gazel

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır
A) Ağaçlar kşkünden kopacak gibi, Bir türlü dinmiyor başlayan tipi
B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla
C) Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar Sular karınca paslanan dağlar
E) Kervan yürür peşi sıra düşemem
Yıldız akar uçsam da yetişemem


8.Halk şiirimizin güçlü soluklu bir şairidir. Kendini yedi yaşından itibaren saza, söze, şiire ve türküye vererek dış dünyasının karanlığını, gşnül dünyası ile aydınlatmıştır. Gönül gözüyle yazdığı şiirlerinde birlik, beraberlik, yurt sevgisi, güzellik, gurbet, ayrılık duygularını dile getirmiştir.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir
A) Yunus Emre
B) Pir Sultan Abdal
C) Karacaoğlan
D) Aşık Veysel
E) Dadaloğlu
9.Edebiyatımızda, nazmı nesre yak1aştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir
A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
B) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
C) Ahmet Haşim - Mehmet Akif Er-soy
D) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
E) Ziya Paşa - Ahmet Haşim


10. Aşağıdaki dizelerin özellikle hangisinde bir abartma vardır
A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir Gşzüm yaşı değirmeni yürütür
B) Bu topraklar ecdadımın ocağı Evim, kşyüm hep bu yerin bucağı
C) No doğan güne hükmüm geçer Ne halden anlayan bulunur
D) Derdim çoktur hangisine yanayım Yine tazelendi yürek yarası
E) Yükseğinde büyük namlı karın var.Alçağında mor sümbüllü bağın var


11.Ak tüylü kşpektir koyun sürüsüyle Seğirtir kaval sesinde sağa sola Çobandır kşyün yamacında Yayar davarı da çşmelir Meşe dallarının altına
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır
A) Dramatik
B) Epik
C) Lirik
D) Didaktik
E) Pastoral

1-C 2-A 3-A 4-E 5-B 6-C 7-B 8-D 9-D 10-A 11-E


1992 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
1. (1) Dik, sarp bir doruğa tırmanan bir dağcıyı andırıyor deneme yazarı. (Il) Yamaçta ayağını koyacağı bir yer arıyor. (III) Elleriyle tutunacak bir yer seçiyor. (IV) İpini takacağı bir kaya parçası gözlüyor; adım adım tırmanıyor, sınaya sınaya yükseliyor. (V) Tepede, ulaştığı noktada, bir dağcı gibi güven duygusu sarıyor içini.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde benzetmeye yer verilmiştir
A)I. ve III. B)I. Ve IV. C)II. ve III. D)II.ve IV. E)IV. ve V.

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir kinaye ´vardırA) Gönül sevdiğinden soğur,Görülmeyi görülmeyi
B) Gölgesinde dinlendiğim Koca çamlar yerinde mi
C) şu karşıma göğüs geren Taş bağ ini dağlar mısın
D) Elbet bir devasız dertten Doğan göz bir zaman ağlar E) Uçtu kuşların kervanı,Her biri bir dala gider
3. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir
A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan soylu kişilerden seçme
B) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
D) Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve kara bölümlerinden oluşma
4. Kasidelerinde kullandığı ağır dil, gazellerinde, özellikle şarkılarında oldukça sadeleşir. Farsça ve Arapça şiirleri de olmakla birlikte şiirlerinin çoğu Türkçedir. Kasidelerinden çok, yeni buluşlarla süslediği şarkı ve gazelleriyle ünlüdür.. Gazellerine, “Malumdur benim sühanım mahlas istemez.” Diye haklı olarak şvünecek derecede kişiliğinin damgasını vurmuştur.
Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir
A)Fuzuli B)Baki C)Nedim D)Nefi E)Nabi

5.Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilirA)Ayna almış perçem düzer,Zülfün tarayı tarayı B) Kırık çanağı yok ayran içecek Kahveye gelir d e fincan beğenmez
C) Eğil dağlar eğil üstünden aşam Yeni talim gelmiş varam alışam
D) Güzel gitti diye pınar ağladı Acıdı yüreğim yandı pınara
E) Avcılardan kaçmış ceylan misali,Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı
7. Divan edebiyatındaki “gazelinı konu bakımından Halk edebiyatındaki benzeri aşağıdakilerden hangisidir
Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır
A)Varsağı B)Destan C)Türkü D)Koşma E)Nefes
8.Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdırA)şermin
B)Okun Ucundan
C)Garip
D)Türk Sazı
E)Altın Işık


9. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir
A) Kafiyede şekilden çok, ses benzerliğine önem verme
B) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme
0) Nazmı nesre yaklaştırma
D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma
10. Uyandım baktım ki sabah
Güneş vurmuş içime
Kuşlara yapraklara dönmüşüm
Pir pir eder durur, bahar rüzgarında
Bu dizeler Orhan Velinin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilebilir
A) Edebi sanatlara yer vermemesine
B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
C) Doğa betimlemesine başvurmasına
D) çü ve uyağa önem vermemesine
E) Toplumsal sorunlara değinmesine


11. Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Ferhad ile şirini beraber gördük.
Baktık geceden fecre kadar ellerde
Yıldızlara yükselen kadehler gördük
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerin hangisidir
A) Rubal B) Mani C) şarkı D)Murabba E)Nefes
12. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara alt değildir
A) Devlet - Eflatun
B) Graziella — Lamartine
C) Faust - Goethe
D) Yaşayan ü - Tolstoy
E) Wilhelm Tell - Mark Twain
1-B 2-C 3-A 4-C 5-B 6-D 7-D 8-B 9-E 10-D 11-A 12-E

1993 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
1.Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır
A)Gazel, Divan edebiyatına, koşma, Haşk edebiyatına özgü nazım biçimidir.
B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dört1üktür.
C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde. koşma, genellikle hoca ölçüsünün 11 ´li kalıbıyla yazılır.
D) Gazel, 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap-koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.
3.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi şinasiye ait değildir
A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londrada çıkan Hlürriyet gazetesinde yayımladığı “şiir ve inşa” makalesinde anlatmıştır.
B) şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.
C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte Tercüme1 Manzume adlı, bir kitapta toplanmıştır.
D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.
E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.

4. Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batıyı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıklanan gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı, ´kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.
Bu parça sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakılerin hangisinde birlikte verilmiştir
A) Tanzimat - Abdülhak Hamit Tarhan
B) Servet-i Fünun - Cenap şehabettin
C) Garipçiler - Orhan Veli kanık
D) Milli Edebiyat - M. Emin Yurdakul
E) Cumhuriyet Dönemi - Faruk Nafiz Çamlıbel

5. Yazar, eserde karagöz ve ortaoyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden yararlandığını şöyle anlatıyor-“Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa, beni karagöz ve ortaoyunu izlemeye gştürüyordu. Bunlar, Üsküdarda büyük bir kahvede oynanırdı. kız, erkek alay alay çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. 11km ´Soytarının Kızı adıyla ve ingilizce
a olarak basılan eserimdeki Kız Tevfik tipi, bu ir akşamların bende bıraktığı izlenimlerden çok
şey almıştır.”
Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir
A) Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye koğuşu
B) Reşat Nuri - Yaprak Dşkümü
C) Halide Edip - Sinekli Bakkal
D) Reşat Nuri - Çalıkuşu
E) Halide Edip - Tatarcık
1.Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz ölçüsünü, yaşayan Türkçeye uygulamış, geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Hece- aruz tartışmalarının en güçlü dönemlerinde, hece ölçüsünü küçümseyip. şiir için ölçünün esas değil, sadece bir araç olduğuna inanarak biri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
Bu şair aşağıdakilerden hangisidir
A)Muallim Naci
B)Yahya Kemal
C)Ahmet Haşim
D)Mehmet Akif
E)Tevfik Fikret
7. O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız, ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.
Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halit Ziya Uşaklıgil
8.Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı “Denemeler” adlı tek kitabı, günümüzde de bir başyapıt ve başucu kitabı olma özelliğini korumaktadır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir
A)Montaigne
B)Balzac
C)V. Hugo
D)Voltaire
E)J.J.Rousseau
1-D 2-C 3-A 4-B 5-C 6-B 7-E 8-E 9-A

1994 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
1.Siz baksanız bir şey göremezsiniz
Benim yurdumdur orası
Ardıçlar. gürgenler, tozlu yollar
Tokatla Niksar arası
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur
A) Redif
B) Uyak
C) çü
D) Eksiltili cümle
E) Dilek - koşul kipi
2. Sıladan geliyorsunuz
Ne var ne yok bizim oralarda Çiçek açmış mı erikler
ipek perdeli pencerenin altında
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A)Bir ozlem dile getirilmiştir.
B)kişileştirme sanatına başvurulmuştur..
C) çü ve uyak yoktur.
D)Üçüncü ve dördüncü dizeler. anlamca birbirini bütünlemektedir. E)Birinci dize kurallı bir cümledir.
3. Aşağıdakilerden hangisi, tapiıım sarLınlarırıı tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç alarak kullanmıştır
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Tevfik Fikret
0) Abdülhak Hamit
D) Cenap şehabettin
E) Ahmet Haşim
4.Aşağıdaki eserlerden hangisi 15. yüzyılda “mesnevi biçiminde yazılmış bir yergidirA) Tazarru-name
B) Kabus-name
C) İskender-name
D) Har-name
E) Garip- name
5.Bahçelerde gül gerek
Güllere bülbül gerek
Senin gibi güzele
Bencileyin kul gerek
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir
A)Varsağı B)Divan C)Destan D)Koşma E)Mani
A) Bahar erdi yine düştü letafet gülistan üzerine Yine oldu zeminin lütfu galip asman üzre
B) Gül devri ayş eyyamıdır zevk u safa hengamadır Aşıkların bayramıdır bu mevsim ferhunde dem
C) Defa taşın ne gam atsa Hayali sana alçaklar Belagat meyvesin hasıl eden nahl-i hünersin sen
D) Bu devr içinde benim padişeh-i mülk-i sühan Bana sunuldu kaside bana verildi gazel
E) Arızın yadıyle nemnak alsa müjganım nola, Zayi olmaz gül temannasıyla vermek hare su

7. şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek. ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikayelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinç altına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir
A)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B)Abdülhak şinasi Hisar
C)Ahmet Hamdi Tanpınar
D)Namık Kemal
E)Hüseyin Rahmi Gürpınar8. Divan edebiyatı ile, Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir
A) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.
B) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan, kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.
D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.
E) Beyit, başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.
9.Türk edebiyatında bu türün örnekleri, Cumhuriyet ten sonra verilmeye başlanmıştır. Ahmet Haşimin “Bize Göre” ve “Gurabahane-i Laklakan” adlı yapıtlarındaki kimi parçalar, edebiyatımızda bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Türün en başarılı temsilcisi ise. Nurullah Ataç olarak bilinir. Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin de bu türün ustaları arasında yer alır.
Bu parçadaki sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir
A) Öykü B)Anı C)Roman D)Deneme E)Gezi10. (I) 1860 - 1885 yılları arasında Fransada, sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm. sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizme tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıd ır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap şehabettin olmuştur.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardırA) I B) II. C) III D) IV E) V
1-C 2-B 3-B 4-D 5-E 6-A 7-C 8-A 9-D 10-A


 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »dini hitabet test sorular, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.