Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

lise 3 sosyoloji çalışma kağıdı ama 2 dönem 2 yazılı

dogrukaynak Ödev-Ders » Felsefe » lise 3 sosyoloji çalışma kağıdı ama 2 dönem 2 yazılı
Hit : 2541
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (0/1166) :
Sosyoloji çalışma kağıdı
Toplumsal tabakalaşma -toplumsal tabaka özellikleri açısından hemen hemen aynı durumda olan insanların oluşturduğu bütündür. Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri yetki ve sorumlulukları birbirinden farklı olan toplumsal tabakalar içinde yer almalarına toplumsal tabakalaşma denir.
Toplumsal sınıf - aynı ekonomik güce sahip olan yaşam biçimi birbirine benzeyen aynı durumda gören ve bu bilinç düzeyine ulaşmış kişilerden oluşan topluluktur.
Toplumsal tabakalaşma türleri
Kapalı tabakalaşma - tabakalar arasında geçişin olmadığı ve statülerin doğumla birlikte değişmez şekilde belirlendiği sistemdir. Kapalı tabakalaşma insanların yaşama biçimi önceden belirlidir. Herkesin yaşam biçim aynıdır.
Yarı kapalı tabakalaşma - yarı kapalı tabakalaşma sisteminde tabakalar arası sınırlar kapalı tabakalaşmada olduğu kadar olmasada varlığını sürdürür tabakalar arası geçişler görevler haklar ve kurallarla belirlenmiştir
Toplumsal hareketlilik -toplumsal hareketlilik birey yada grubların toprak üzerinde tabakalar arasında yada aynı tabaka içinde yer değiştirmesidir. Örneğin-kişiler toprak üzerinde çeşitli nedenlerle yer değiştirebilir
Toplumsal hareketlilik türleri
Dikey hareketlilik -bir tabakadan diğer tabakaya geçmeye denir yani birey toplumsal konumuna bağlı olarakda yaşam biçimi değiştirir örneğin-bir iş yerinde çalışan bir işçinin iş veren olması dikey hareketlilik
Yatay hareketlilik -aynı toplumsal tabakada koşuluyla insanın işini ve yaşadığı çevreyi değiştirmesine ifade eder. Toplumda eşit statü olan bir meslekden diğer mesleğe geçiş yatay hareketliliktir. Örneğin-bir okul müdürü bir firmaya hakla ilişkiler müdürü olarak girmesi aynı şeydir.
Toplumsal yapıda yatay hareketlilik -toplumsal yapıda oluşan hareketlilik toplumdaki gelir ve saygınlık düzeyi aynı olan meslekler arasındaki geçiştir.
Coğrafi mekanda yatay hareketlilik -kişilerin yaşadıkları yerleri ter ederek başka yere gitmesidir.
Gönüllü göçler -göçlerin nedenleri çeşitlidir köyden kentte yapılan göçün işbumla ve daha iyi geçim sağlama gibi ekonomik nedenlerş vardır
Zorunlu göçler -doğal afetler savaş toplumsal bulanımlar gibi nedenlerle zorunlu göçler olabilir.
Maddi kültür -insan emeğinin toplumsal gelişme süreci içinde ortaya çıkardığı araç gereçleri nesneleri belirtir. Örneğin-üretim araçları günlük kullanım araçları maddi kültür öğeleridir
Maddi olmayan kültür -öğeleri ise toplumda oluşan değerler inançlar bilgiler davranış kuralları gelenek ve göreneklerdir. Maddi ve maddi olmayan kültür öğeleri insanların bir birleriyle kurduğu ilişkiler ve doğaya ilişkin bilgilerinin kapsamını yansıtır.
Kültürel geçikme -maddi gelişimin önüne bir ayak bağı olarak çıkar maddi ve manevi kültür öğeleri arasında ortaya çıkan bu uyumsuzluğa kültürel geçikme denir
Alt kültür -toplumlar arasında kültür farkları olduğu gibi aynı toplumun değişik sınıf ve grupları arasında da farklı kültürel özellikler olabilir. Bir toplumun ortak kültüründen belli yönleriyle farklı olan bu kültürlere alt kültğr denir.
Kültürün özellikleri
Toplumsallık-kültürel özellikler bir araya gelmiş örgütlenmiş birliklerde toplumlarda yaşayan insanlar tarafından oluşturulur ve ortaklaşa paylaşılır kültür olmadan da kültür var olamaz .
Değişirlik- kültür toplumdan topluma ve zamanla değişir örneğin -hindistanda inek kutsal bir hayvan kabul edilir ve eti yenmez ama türk toplumunda öyle bir kabullenme yoktur osmanlı imp zamanında kadının çalışması bir tiyatro eserinde rol alması hoş görülmezken günümüzde iyi tiyatro sanatcısı olan kadınlar övgü ile karşılanmaktadır
Tarihsellik - kültür toplumda belli bir süreçte ortaya çıkmıştır bu nedenle her kültürün tarihsel bir yönü vardır. Toplumların kültürel birikimlerinin geçmişi bir birinden farklıdır bu birikimlerden bazıları uzun bi sürecte bazılar ise uzun sayılamayacak bir zamanda ortaya çıkmıştır
Süreklilik -insanoğlu kendine özgü alışkanlıkları ve bilgileri yeni kuşaklara aktarır bunuda kendine özgü bir konuşma dili yoluyla yapar kültürel sistem toplumdaki üyelerin nerede ne yapacaklarını belirleyerek kültürün sürerkliliğini sağlar
Öğrenirlik-kültür eğitim ve öğretin yoluyla sonradan kazanılır
Görelilik- her toplumun kendi özgü bir kültürü vardır toplumun şimdiki kültürü hem geçmişteki hem gelecekteki kültürüne göre farklık gösterir zamandan zamana kendi içinde değiştiği gibi diğer toplumlarında kültürüne göre farklılıklara sahiptir
Adet-adetler uyulması zorunlu olmasına karşın toplumsal baskı sonucunda oluşan normlardır örneğin-bayram ziyaretleri bir adettir.
Örf-örfler ise toplum için yaşamlar önemi ve yaptırım güçü olan normlardır örneğin-anne ve babanın çoçuklarına bakması zorunludur.
Kültürün işlevleri
1 kültür insanların doğaya uyumlarını sağlar
2 kültür bireyin topluma uyumunu sağlar
3 kültür toplumsal değerleri bütünselleştirir
4 kültür bir toplumu diğer toplumlardan ayıran en önemli ölçüttür
5 kültür sosyal kişiliğin oluşmasında belirlyici bir etlkendir
6 kültür toplusal dayanışmanın en önemli öğesidir
Kültürel kimlik -sosyal düzenin sürekliliği sağlanır her toplumun belirli bir kültürü vardır bu kültür insana belli değereler ve davranışlar kazandırır buna denir örneğin bir türkü almandan bir almanı türkden ayrına bu kültürel kimliktir
Sosyalleşme-kişinin toplum kurallrını öğrenmesi ve bunlara benimseyerek uymasını sağlayan süreçtir
Toplumsal kurum :kurum kavramı sosyolojide geniş bir yer dar anlamda olmak üzere iki şekilde ele alınır geniş anlamda aynı özellikte bulunan toplumsal değer olayların oluştuğu bütüne denir.dar anlamda çeşitli anlamlarca insanlar tarafından oluşturulan örgütlü ve somut kuruluşlara denir. Okul cami hastane gibi..
Örgütlenme:belli bir amacı gerçekleştirmek için oluşturulan düzenli ilişkiler ağıdır.
Toplumsal sistem:bir toplumdaki üretim güçleri ve üretim ilişkileri ile din hukuk eğitim aile siyaset gibi kurumların karşılıklı bağımlılık içinde oluşturdukları bütündür.
Kültür toplumsal kurum ilişkisi
Olumlu işlevler:kurumlar bireylere sosyalleşme yada kültürleme sürecinde neyin nasıl yapılacağını öğreterek davranışlarını yönlendirir.toplumda ki bireylerin davranışları arasında uyumu sağlar.
Olumsuz işlevleri:bazen kurumlar toplumsal sistemin işleyişini sürekliliğini sağladıkları için değişim ve gelişimi engelleme eğilimindedir.
Açık işlevleri-kurumların belirlenmiş amaçlarını yapmaları doğrultusunda ki işlevlerdir.
Örtülü işlevler:kurumların temel amaçları dışında onların yanında ortaya çıkan işlevlerdir.
Toplumsal kurumların işlevleri:en önemli toplumsal kurumlar;aiLe,eğitim,din siyaset ve ekonomi gibi kurumlardır.
aiLe kurumu:insanların çoğalmasını sağlayan sosyalleşme sürecinin ilk ortaya çıktığı yoplumun en küçük birimidir.
Eğitim kurumu:bireylerin resmi ve resmi olmayan toplumsal ilişkiler sistemi ile sosyalleştirilmesinin sağlayan kurumdur.bu kurumun içinde dereceler sınavlar diplomalar ev ödevleri vardır.
Ekonomi kurumu:ekonomi sınırsız insan gereksinimlerini karşılamak amacı ile sınırlı kaynakların üretim tüketim ve bölüşümünü içeren kurumdur.
Siyaset kurumu:toplumun yönetimi ve kamu düzeni ile ilgili kurumdur.yönetim seçme ve seçilme yasama yürütme kurumları ile ordu polis örgütü gibi alt kurumları vardır.
Din kurumu:inançlar ile insanların birlikte yaptıkları dinsel ayin ve ibadet şekillerini içine alan toplumsal kurumdur.
Temel kurum olarak aile:
Ailenin anlamı:aile topluma hazırlama sürecinin ilk ve etkili olarak yaşandığı ekonomik etkilerin az ya da çok yer aldığı evlilik ve kan bağına dayanan anne baba ve çocuklar arasındaki ilişki
Aile ve akrabalık:
Akrabalık:aile kendisinden daha geniş bir sosyal örgütlenme içinde yer alır buna akrabalık kurumu denir.
Ailenin temel işlevleri:
İnsanların nesillerinin devam etmesini sağlaması,bireylerin temel gereksinimlerini sağlaması çocukların bakımı ve toplumlaştırılması eğitim işlevi ekonomik iş birliği ve iş bölümü sağlaması,sevgi ve dayanışma ortamı sağlaması kültürün
Evlilik türleri:evlenme aileyi oluşturan toplumsal ilişkileri biçime kavuşturup sağlamlaştıran sözleşmeye dayalı hukuksal bir anlaşmadır.
A)eşin seçildiği gruba göre evlilik türleri
Endogami (içten evlilik) -kişi bu tür evlilikte eşini içinde bulunduğu grubdan seçer erkek evleneceği kendi kabilesi içinden aramak zorundadır
Egzogami(dıştan evlilik) -kişilerin kendi grubu dışındanki kişilerle evlenmelerine denir bu evlilik türleri eskiden çok geniş akraba grubunu kapsamaktaydı
B )eş sayınsına göre evlilik türleri
Monogami(tek eşlilik) erkek yada kadının tek eşle evliliğine denir günümüzdeki toplumlarda en yaygın türdür
Poligami(çok eşlilik)- erkek veya kadının aynı anda birden fazla eşle evlenmesidir ilkel toplumlarda yaygın olarak görülür
1 polijini-erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine denir genellikle kadının düşük olduğu toplumlarda görülür
2 poliandri-kadını birden fazla erkekle evlenmesine denir günümüzde hindistanda toda kabilesinde görülür
C) çiftlerin oturdukları yere göre evlilik türleri
Matrilokal-erkeğin evlilik sonucunda kadının evine gelip yerleşmesine denir kadının ailesi ile birlikte yaşaması
Patrilokal-kadını evlilik sonucunda erkeğin evine gelip yerleşmesine denir erkeğin ailesi ile birlikte oturular
Neolokal-evli çiftlerin anne ve babalarında ayrı bir yerde oturmasıdır günümüzdeki temel çekirdek aile özelliğidir

Aile türleri
Büyük aile(geniş aile) -evlenen erkek çoçukların eşlerini aile içine getirerek büyük anne ve büyük babanın torunların birlikte yaşadıkları aile türü
Küçük aile ( çekirdek aile):anne baba ve evlenmemiş çoçuklardan oluşan aile şekli çekirdek ailede üye saysıı azdır başlangıçta evli çiftlerden oluşur sonra çoçuklar gelir
Otoriteye göre aile tipleri
Anaerkil aile (matriyalka)-bu aile tipi avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sağlayan toıplumların yerleşik yaşama geçmeleriyle ortaya çıkar anaerkil ailede akrabalık ana tarafından göre belirleninr kadın ön planda
Ataerkiltoriyteye kayıtsız şartsız babaya aittir bu aile baba babanın eşleri evli erkek çoçukları veşleri evlenmemeiş kız çoçukları öteki çoçuklarında oluşur.
Çekirdek aile-bu aile türünde otoriteye anne ve baba tarafından eşit olarak paylaşılmıştır günümüz toplumlarında görülür
Boşanma ve sonuçları-boşanma taraflardan birini veya her ikisininde isteği ile toplumda geçerli olan hukuka göre evlilik birliğini sona ermesidir sebepleri ; zina,cana kast kötü muamele,suç ve haysiyetsizlik,terk,akıl hastalığı,geçimsizlik
Din -sosyal grubların dinsel inançların toplumsal işlevlerini ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkilerini nasıl etkilediğini diğer bir değişle dinsel hareketlerin kökenleriyle ile sorunları inceler

Dinin işlevleri-güven ve huzur sağlama,toplumsal kontöl sağlama, sosyalleşmeyi sağlar,toplumsal dayanışmayı sağlar,toplumsal devamlılığı sağlama
Din ve lailklik -laiklik din ve devlet işlerini bir birinden ayrılmasına denir devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olmasıdır
Atatürkçü düşüncede laiklik anlayışı-din bir vicdan sorunudur dine saygı inanan kişinin halarına saygının bir sonucudur dine karşı değilir
Din vicdan özgürlüğü-insanın temel haklarında biridir bu temel hakka göre bireyler din konusunda özgür bırakılmış insanların bir birinin dini inançlarına saygılı olmaları amaç edinilmiştir
Ekonomi:gereksinimlerin sürekli karşılanmasıiçin gerekşi olan mal hizmetlerin elde edilmesini dağıtılmasını ve tüketilmesini inceleyen bilim
İhtiyaç-gereksinim bir eksiklit yada gereklilik duygusunun giderilmesi hoş bir duygunun sürdürülmesi elverişli bir mala sahip olma isteği veya çabasıdır günlük yaşamda beslenme giyinme barınma gibi ihtiyaçlar vardır
Mal:gereksinimleri giderebilecek özellikte olan her şeye mal denir
Ekonomik mallar-ekonomide asıl önem taşıyan emek ve harcama karşılığı edilen dir
Öreneğin ekmek sebze meyve elbise v.b.
Serbest mal:elde edilmesi için herhangi bir emek harcanmaya mallardır
Tüketim malları-gereksinimleri doğrudan doğruya gideren ekonomik mallardır
Üretim malları:insan gereksinimleri dolaylı olraka karşılayan mallardır
Fiyat-bir mal alınıp satılırken verilen para onun fiyatıdır
Hizmet-insan gereksinimlerini karşılama özelliği olan somut varlığı bulunmayan çabalara denir
Ekonominin temel unsurları
1 Üretim-gereksinimlerin karşılanması için mal ve hizmetlerin elde edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmalara denir
Doğa-üretim ham maddesinin sağlandığı ve üretimin üzerinde gerçekleştiği zemindir
Emek-doğadan alınan maddelerin yapısına biçimine yerinde değişiklik yapmak için harcanan insan enerjisidir
Sermaye-malların üretilmesinde kullanılan makine araç gereç bina sermayedir
Tüketim:gereksinimlerin karşılanması amacıyla bir mal ve hizmetten yararlanmadır başka bir deyişle malın kişinin gereksinimlerin karşılamasıdır
Bölüşüm-üretim süreci sonucunda elde edilen değerin üretim etkenleri arasında dağılmasına denir
Gayri safi milli hasıla-bir ülkede 1 yıl içinde üretilen ml ve hizmetlerin parasal değerinin toplumuna denir
Değişim-bir mal yada hizmeti başka bir mal ve hizmet yada para ile değiştirmesidir
Para-istenilen anla istenilen mal ve hizmeti almayı sağlayan değişim aracıdır
Enflasyon:mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi ve paranın satın alma gücünün düşmesi olayına denir
Deflasyon-fiyatların düşmesi ve paranın satın alma gücünün yükselmesi olayına denir
Revalüasyon-ülke parasının değerinin döviz ve altına göre yükselmesidir
Devalüasyom-revalüasyonun tam tersi değer kaybetmesi Stagflasyon:ekonomik durgunluk ile enflasyonun birlikte görüldüğü ekonomik durumdur.


 »lise fizik, »lise 1 fizik, »ingilizce çalışma kitabın 7 sınıf cevapları, »sosyoloji hangi bilimlerle ilişkilidir, »8 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları, »8 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etüt odası, »2010- 2011 sosyal dayanışma yardımlaşma kızılay kulübü yıllık planı ve çalışma takvimi, »uluslararası ilişkiler lise dersi, »9 sınıf sağlık bilgisi 1 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları, »8 sınıf fen çalışma kitabı 2 ünite cevapları sayfa 36 ve 41 arası,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.