Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

zeltilerde molar deriim ve normalite zml sorular

dogrukaynak dev-Ders » Kimya » zeltilerde molar deriim ve normalite zml sorular
Hit : 19952
Tarih : 14 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2859) :
rnek:
250 ml % 10luk (w/w) KCl zeltisi nasl hazrlanr?
Eer zelti su ile hazrlanacaksa suyun younluu (d) 1,0 g/mL olduundan arlg hacmine eittir.
% 10 = x 100

x = 25 g znen

O halde bu zeltinin hazrlanmasnda 25 gr KCl alnr, az miktarda suda zlerek hacim 250 mL'ye tamamlanr.

03.01.02. Hacimce Yzde (v/v)

Hacimce yzde, hacimce 100 para zeltide bulunan znenin hacimce kesridir. V mL znen ve V mL zeltide bulunduunda % (v/v) aadaki gibi ifade edilir.

%(v/v) = (Vznen / V zelti) x 100

rnek
150 mL % 28lik (v/v) sulu etil alkol zeltisi nasl hazrlanr?
zm:
% 28 = (x / 150 mL) x 100
x = 42 mL
Sonuta 42 mL etil alkol alnr ve hacim su ile 250 mL ye tamamlanr.

03.01.03. Hacimde Arlka Yzde (w/v)

Hacimce 100 para zeltide bulunan znenin arlka kesridir. Genel olarak w gram znen v mL zeltide bulunuyorsa % (w/v) aadaki gibi ifade edilir.

%(w/v) = ( w1 /v).100

rnek

500 ml % 50 (w/v) NaOH zeltisi hazrlamak iin ka gram NaOH gerekir?

%(w/v) = ( w1 /v).100

%50 = (w1/500) x 100
w1 = 250 g

yleyse 250 g NaOH tartlr, suda zlerek hacim su ile 500 mL ye tamamlanr.
rnek
2 g sodyum hidroksit (NaOH ) 500 mL su ierisinde zlyor. zeltinin molaritesi nedir?
Ma (NaOH) = 23+ 16+1 = 40 g/mol
n (mol) = m (g) / Ma (g/mol) = 2 (g) / 40 (g/mol)
n = 0,05 mol
M = n / V
M = 0,05 (mol) / 0,5 (L)

Baz analitik ilemlerde zeltinin younluu verilir. Ve burada molarite hesaplamasna geilir


03.03. ppt (binde bir), ppm (milyonda bir )ve ppb (milyarda bir) Hesaplamalar

Eser miktardaki zeltilerin deriimini belirtmek amacyla kullanlr.

ppt = (g znen / g zelti ) x 103

ppm = mg znen / L.

ppb = ( gznen/ g. zelti )x 109 eklinde ifade edilir.RNEK

Bir su rneinin analizi sonucunda bulunan Na2+ deriimi 200 ppm olarak bulunmutur. Sudaki sodyum kaynann NaCl olduu dnlmektedir. NaCl n deriimi hesaplayz.


zelti seyreltik olduundan younluk l g/mL alnabilir. Bu durumda zeltinin litresinde 200 mg Na var demektir.

n (mol) = m (g) / Ma (g/mol) formlnden
nce mol says bulunur.

nNa2+ = ( 200 x10-3 g) / (23 g/mol) = 8,70 x 10-3 mol


V = 1 lt olduu iin n = M

= 8,70 x 10-3 M

Bu ayn zamanda NaCl nin molaritesidir.


03.04. Mol Kesri ve Mol Yzdesi

Mol kesri, zeltideki bileenlerden birinin mol saysnn toplam mol saysna orandr. Genel olarak X ile gsterilir. Bazen X, 100 ile arpm olarak da ifade edilir, bu durumda mol yzdesinden sz edilir.

X znen = n znen / n toplam X zc = n zc / n toplam

X znen + X zc = 1 dir.

RNEK

1,5 mol metanol 50 g suda zlyor. Elde edilen zeltinin metanol ve su ynnden mol kesri ve mol yzdeleri nedir?
CH3OH (32 g/mol),H2O (18g/mol) .

n (mol) = m (g) / Ma (g/mol) formlnden suyun mol saysn bulalm.

n (mol) = 50 / 18 = 2,78 mol

X etil alkol= (1,5 / (1,5+2,78)) = 0.350

% X etil alkol = 100 x 0.350 = 35,0

X znen + X zc = 1
X zc = 1 - X znen

X zc = 1 - 0.350 = 0,650

% X su = 100 x 0.650 = 65,0
RNEK:Ktlece % 20 lik 250 gram erbette ka gram eker znmtr?


ZM:
I. YOL
100 gram erbette 20 g eker ise
250 gram erbette x

x = = 50 gram eker

II. YOL
% =
20 =
a = = 50 gram eker
RNEK- % 30 luk 400 gram NaOH zeltisine ka mol NaOH katlrsa % 80 lik olur?(NaOH = 40)


ZM:
nce % 30 lukta ka gram NaOH znm onu bulalm
30 =  a = 120 g NaOH

imdi % 80 lik olmas iin ka gram eklenmeli onu bulalm
80 =
=
4 =
4(400 + x) = (120 + x) . 5
1600 + 4x = 600 + 5x
1000 = x
1000 gram NaOH eklenmeli
Bunun moln bulalm
n = 25 mol NaOH


RNEK 10-
RNEK- Ktlece % 50 lik 200 gram tuzlu suya ka gram su eklenirse % 10 luk olur?

ZM:
nce % 50 lik te ka gram tuz var onu bulalm.
a = = 100 gram tuz
imdi % 10 luk olmas iin gereken suyu ekleyelim.
10 =

200 + x = 1000
x = 800 gram su
RNEK- 11,2 gram KOH ile hacmi 400 ml olan sulu bir zelti hazrlanmtr. zeltinin molar deriimi nedir(KOH= 56)

ZM:
M = ise M =
M = = 0,5 M


RNEK 12-
RNEK- 0,2 M 200 ml lik X2O zeltisinde toplam 5,76 gram X2O zndne gre X in atom arl katr(O= 16)

A) 24 B) 32 C) 40 D) 64 E) 128

ZM:
M =
0,2 =
(2x + 6) =
2x + 16 = 144
2x = 128
x = 64
Cevap (D)RNEK 13-
RNE-Ktlece %24,5 luk H2SO4 zeltisinin zktlesi 0,9 g/ml olduuna gre bu asidin molar deriimi nedir(H2SO4 = 98)

ZM:
M = = 2,25 M


RNEK 14-
RNEK-200 ml 5 M lk HNO3 zeltisi hazrlamak iin ka mol HNO3 gerekir?

ZM:
M = ise n = M V
V = 200 ml = 0,2 Litre
n = 5 . 0,2 = 1 mol HNO3 gerekir


RNEK 15-
RNEK- 4 M eker zeltisinin ka cm3 ne 100 cm3 su katlrsa 3 molarlk zelti oluur?


ZM:
zeltiye su katmakla znen ekerin mol saysn deitiremeyiz.
Yani su katlmadan nceki mol = n1
su katldktan sonraki mol = n2
n1 = n2,  son hacim = V2
V2 = x + 100
n = MV ise
n1 = n2
M1 V1 = M2 V2
4 . x = 3 . (x + 100)
4x = 3x + 300
x = 300 cm3 olur
NORMALTE
zeltinin bir litresinde znen maddenin edeer-gram saysna normalite denir.

Normalite =

N = E G-Edeer gram

Edeer gram =

E G = olur.
. AYNI MADDENN FARKLI DERMLER DEK ZELTLERNN KARITIRILMASI

RNEK 1:
2 M 200 ml NaOH zeltisine 3 M 300 ml kendi zeltisi ilave edildiinde karm zeltisi ka M olur?

ZM:
M1xV1 + M2xV2=Mson x Vson bant kullanlacak.
2x200+3x300=Msonx500 olur.
Mson=2,6 M olur.

RNEK 2:
Ktlece %25 ve %55 `lik tuz zeltileri eit ktlelerde kartrlyor. Karm zeltisi:
a)% ka tuz ierir?
b)% ka su ierir?

RNEK 3:
I.zelti ktlece %24 ,II. si %40 eker iermektedir.Karm zeltisinin %36 eker iermesi iin I.zeltinin ktlesinin II.zelti ktlesine oran ne olmas gerekir?

RNEK 4:
1,2 molar 600 ml. NaCl zeltisine ayn maddenin 0,6 M zeltisi ilave ediliyor.Karm zeltisi 1,0 M olduuna gre II.zeltinin hacmi ka litredir?

2.SU LAVE EDLMES VEYA BUHARLATIRILMASI

zeltiye su ilave edildiinde veya su buharlatrldnda znm olan kat miktar deimez. Bu nedenle problemlerde M1.V1=M2.V2bants kullanlr.

Not oygun zeltiden su buharlatrlrsa deriim artmaz.nki su buharlarken madde ker. Birim hacimde znm olan madde miktar (deriim) deimez.


RNEK- 2 M 500 ml
tuz zeltisinin deriimini 2,5 M yapabilmek iin ka ml. su buharlatrlmaldr?

ZM:
M1.V1=M2.V2 bants kullanlmaldr.O halde:
2.500=2,5.Vson dur.
Vson=400 ml. Buharlaan su miktar ise Vilk-Vson olacana gre 100 ml. dir.

RNEK 6:
4 M, 300 ml.NaCl zeltisini 1,2 M yapabilmek iin ka ml.su ilave etmek gerekir?
RNEK 7:
Ktlece %40 eker ieren zeltiye 50 g. su ilave edildiinde %25 lik olmaktadr. zeltinin balang ktlesi ka g.dr?
RNEK 8:
200 g. zeltiye 50. su ilave edildiinde ktlece %20 lik olmaktadr. zeltinin balang deriimi % kalktr?

3.BRBRLERYLE TEPKME VERMEYEN FARKLI MADDELERN ZELTLERNN KARITIRILMASI

Birbirleriyle tepkime vermeyen maddelerin zeltileri kartrldnda znm madde miktarlarnda deiiklik olmaz.Bu nedenle I.bant olanM1.V1=M2.V2 kullanlr. (Su ilavesi veya buharlatrlmasn da olduu gibi)

RNEK 9:
2 M 200 ml. HCl zeltisiyle 3 M 300 ml. NaNO3 zeltisi kartrlyor. Karm zeltisindeki:
a) Cl-1 iyonu deriimi ka M dr?
b) Na+ iyonu deriimi ka M dr?

RNEK 10:
Eit ktlelerde %20`lik tuz ve %30`luk eker zeltileri kartrlyor. Karm zeltisindeki:
a)Ktlece tuz yzdesi katr?
b)Ktlece su yzdesi katr?
RNEK 11:
1,5 M 200 ml.NaNO3 zeltisiyle 2 M 300 ml. HCl zeltisi kartrlyor. Karm zeltisindeki Na+ ve Cl-1 iyonlar deriimi ka molardr?
RNEK 12:
2 M 300 ml. Ba(NO3)2 zeltisine 1 M 200 ml. HCl zeltisi kartrlyor. Karm zeltisindeki NO3-1 ve H+ iyonlar deriimi ka molardr?
RNEK 13:
1M 2 litre Ba(OH)2 zeltisine 1 M KNO3 zeltisi ilave ediliyor. Karm zeltisinde OH-1 deriimi 0,8 M olduuna gre:
a)Karm zeltisi ka litredir?
b)Karm zeltisindeki NO3-1 deriimi ka molardr?
4.ORTAK YON EREN ZELTLERN KARITIRILMASI:
Farkl cins iyonlarn her birini madde kabul edebiliriz.Ortak iyon ieren maddelerin zeltileri kartrldnda:
Ortak iyon iin :M1.V1 + M2.V2=Mson.Vson
Ortak olmayan iyon iin:M1.V1=M2.V2
bants kullanlr.
RNEK 14:
0,1 M 200 ml.NaCl zeltisine 0,4 M 300 ml. CaCl2 zeltisi kartrlyor. Karm zeltisindeki Cl-1 ve Ca+2 iyonlar deriimi ka molardr?

ZM:
Cl-1son iin -M1.V1 + M2.V2=Mson.Vson bants kullanlr.
0,1.200 + 0,8.300 = Cl-1son . 500 den 0,52 molar bulunur.
Ca+2son iin M1.V1=M2.V2 bants kullanlr.
0,4.300 = Ca+2son . 500den 0,24 molar bulunur.

RNEK 15:
0,1 M NaNO3 zelsinin 200 ml.sine belirli bir miktar 0,2 M Ca(NO3)2 zeltisi ilave ediliyor. Karm zeltisinde NO3-1 iyonu deriimi 0,3 M olduuna gre:
a)Karm zeltisi ka ml. dir?
b)Karm zeltisindeki Na+1 deriimi ka M dr?

RNEK 16:
Eit hacimli H2SO4 ve HCl zeltilerinin deriimleri srasyla x ve y molardr.Karm zeltisindeki:
a) H+1 deriimi ka molardr?
b) SO4-2 deriimi ka molardr?
RNEK 17:
0,2 M 400 ml. H2SO4 zeltisine 0,4 M 100 ml. NaOH zeltisi ilave
ediliyor.Meydana gelen karmdaki :
a) H+1 deriimi ka molardr?
b) OH-1 deriimi ka molardr?
c) SO4-2 deriimi ka molardr?

CEVAP:
H+1 iyonunun balangtaki mol says:M.V=n den0,4x0,4=0,16 mol
OH-1 iyonunun balangtaki mol says-M.V=n den 0,4x0,1=0,04 mol
H+1(**)+ OH-1(**)H2O(s)
lk:0,16 mol0,04 mol ----
Deime:-0,04 -0,04 +0,04
T.sonra :0,12-----0,04

H+1son =0,12 mol/0,5 L =0,24 molar
OH-1son =0 mol/0,5 L = 0 molar (kabul ediyoruz)
SO4-2son iin :M1xV1=M2xV2 bants kullanlr.
0,2x400 = M2 x500 den =0,16 M bulunur.

RNEK 18:
0,4 M 400 ml. Al(NO3)3 zeltisiyle 0,1 M 600 ml. H2S zeltisi daha
byk
bir kapta kartrlyor. Al2S3 n tamam ktne gre karm
zeltisindeki:
a) Al+3 deriimi ka molardr?
b) S-2 deriimi ka molardr?
c) NO3-1 deriimi ka molardr?

CEVAP:
Al2S3 ktne gre tepkimeye neden olan iyonlar Al+3 ve S-2 dir. Balang zeltisindeki
Al+3 deriimi = 0,4 M ,mol says = 0,4x0,4=0,16 mol
S-2 deriimi = 0,1 M , mol says = 0,1x0,6=0,06 mol

2 Al+3(**) +3 S-2(**)……..Al2S3(k)
ilk-0,16 mol0,06 mol ------
Deime--0,04 mol -0,06 mol +0,02 mol
k.sonras-0,12 mol ------ 0,02 mol

=0,12 mol / 1 L= 0,12 M

=0 kabul edilecek
iin M1xV1=M2xV2bants kullanlr.
=1,2 x 400 /1000 dir.

RNEK 19:
3 M 200 ml. Ba(NO3)2 zeltisine 2M 200 ml. H2SO4 ilave ediliyor.BaSO4 ktne gre karm zeltisindeki:
A)=B)< SO4-2>=C)=?

Asit-baz tepkimelerinde:
nH+ > nOH- ise ortam asidik
nH+< nOH- ise ortam bazik olur.

Ortamn ntr olurmas iin:
nH+ = nOH-
nH+ = .Va = .Vb= nOH-
ea.Ma.Va = eb .Mb.Vb
olmas gerekir.Ancak asit ile baz denk kuvvetlerde olmaldr.
__________________


 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »dini hitabet test sorular, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, »normalite,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

cok iyi kaynakdr

Yazan: metleb | Tarih: 2013-09-30 14:58:20