Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Uluslararasi likiler Ders erikleri

dogrukaynak dev-Ders » Uluslar Aras likiler » Uluslararasi likiler Ders erikleri
Hit : 7215
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2433) :
ULS 101 Uluslararas likiler I (Zorunlu – 3 Kredi)

Bu ders Uluslararas likiler disiplinine giri seviyesindedir ve rencinin uluslararas politikay analiz edebilecei aralar edinmesini amalamaktadr. lk ksmnda modern uluslararas sistemi oluturan tarihsel gelimeler, uluslararas toplumun olumas sreci ile balantl olarak allmaktadr. Uluslararas likiler disiplinin douu ve geliimi, Uluslararas likilerin temel kavramlar, uluslararas ilikileri belirleyen temel unsurlar, d politika, devletlerin d politika tercihleri. Uluslararas ilikiler disiplininin alan, domas ve geliimi. Uluslararas likiler ve Devletlerin D Politika Seenekleri, Balantszlk Politikas, Prestij Politikas, Emperyalist Politika ve Statko Politikas, ttifak Politikalar.

Ders Kitab:

* Uluslararas likilere Giri, Faruk Snmezolu, Der Yaynlar.

Yardmc Ders Kitaplar

* The Globalization of World Politics-An Introduction to International Relations, John Baylis & Steve Smith (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2001 (2006 3rd ed.).


ULS 103 Siyaset Bilimine Giri (Zorunlu – 3 Kredi)

Siyaset terimlerinin tanmlanp aklanmas; bilim ve sanat olarak siyasetin nitelii; din-siyaset, ahlak-siyaset ilikilerinin kavranabilmesi; siyasetin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik temelleri anlalabilmesi.

Ders Kitab:

* Siyaset, Andrew Heywood, Liberte Yaynlar.

Yardmc Ders Kitaplar:

* Heywood, Andrew, Political Ideas and Concepts-An Introduction, Macmillan Press, 1998.ULS 111 ktisada Giri (Zorunlu – 3 Kredi)
ktisadn Temel Kavramlar-htiya, mal ve hizmet, fayda, deer, retim, retim faktrleri, tketim, i blm ve verimlilik. Her ekonominin ana sorunlar; ktlk, ekonomi bilimi ve ktlk sorununun zm. Ekonomilerdeki temel sorunlar; talep ve arz kavramlar; talep, arz ve piyasa dengesi; arz ve talep esneklikleri; tketici ve retici teorisi; tketici dengesi analizi; retici dengesi ve maliyet analizi; ksa ve uzun dnem retim modelleri; ksa dnemde retim ve maliyetler, uzun dnemde retim ve maliyetler; ekonomideki piyasa trleri; tam rekabet piyasas, monopol piyasas, monopol rekabet piyasas, oligopol piyasas; gelir dalm politikas.


Ders Kitab

* ktisada Giri, Zeynel DNLER, Ekin Yaynlar, Bursa, 2007

Yardmc Ders Kitaplar

* Temel Ekonomi, Tmay ERTEK, Beta Yaynlar, stanbul, 2007

* ktisat Bilimine Giri, Glden LGEN, Der Yaynlar, stanbul, 2007

ULS 107 Hukuka Giri (Zorunlu – 3 Kredi)

Bu ders hukukun temel kavramlarn ve hukuka giri niteliindeki hususlar incelemek gayesini gtmektedir. Ayrca piyasa mekanizmasnn ilemesini mmkn klan kurumsal ve rgtsel yapnn temel zellikleri de ele alnacaktr. Beer davran kurallar (Hukuk-Ahlk-Din-rf ve Adet), Kamu hukuku- zel hukuk ayrm, Yarg rgt, Hukuk sistemleri, Hukukun kaynaklar (Yazl kaynaklar, rf ve adet, itihat, vs), Hukukun temeli hakkndaki teoriler, Kanunlatrma, Hukuk kurallarnn eitleri, Hukuk kurallarnn yer ve zaman bakmndan uygulanmas, Hukuk kurallarnn yorumu, Hakimin hukuk yaratmas, hakimin takdir hakk, Hukuk kurallarnn meyyidesi, Adalet ve hak kavramlar, Hukuk olaylar, ilemler, szlemeler.

Ders Kitab:

* Akn, E. (2004) Hukukun Temel Kavramlar, stanbul, Kazanc

Yardmc Ders Kitaplar

* Fine, B. (1986) Democracy and the Rule of Law-Liberal Ideas and Marxist Critiques, London-Pluto Press.
* Hunt, A. (1993) Explorations in Law and Society-Towards a Constitutive Theory of Law, London & New York-Routledge.
* Katolu, T. (2003) Ceza Hukukunda Hukuka Aykrlk, Ankara, Sekin

* Keyman, S. (2002) Hukuka Giri, Ankara, Yetkin.ULS 109 Siyasi Tarih I (Zorunlu – 3 Kredi)

Avrupa Uyumu (Viyana Kongresi) srecinin balamasyla 1. Dnya Savana kadar geen sre iinde yeryzn etkileyen, Avrupa merkezli siyasal gelimeler dersin ieriini oluturmaktadr. rencilerin, siyasal deiimlere ve dnmlere temel oluturan siyasal tarih gelimeleri hakknda elde ettii bilgiler araclyla alan bilgilerini daha kolay zmseyebilmelerini salamak dersin amacn oluturmaktadr.

Ders Kitab:

* Siyasi Tarih-lkalardan 1918e, Oral Sander, mge Kitabevi

Yardmc Ders Kitaplar:

* THOMSON, D. 1962, Europe Since Napoleon, NY-Knopf
* WOODRUFF, W. 1981, The Struggle for World Power 1500-1980, London-The MacMillan Press


ULS 105 Sosyoloji (Zorunlu – 3 Kredi)

Sosyolojik Perspektif,Sosyolojik Aratrma Yntemleri,Kltr, Toplum, Birey, Toplum Trleri, Toplumsal Etkileim ve Gnlk Yaam, Aile, Evlilik ve Kiisel Yaam, Sapknlk ve Su, Etnik Durum ve Irk,Tabakalama Ve Snf Yaps, ve Ekonomik Yaam,Devlet, Hkmet ve Politik G,Kitle letiim Aralar ve Popler Kltr, Din ve Toplum, Eitim ve Toplum.

Ders Kitab:

* Sosyoloji, Anthony Giddens, Krmz Yaynlar

Yardmc Ders Kitaplar

* Toplumsal Deiim Kuramlar ve Trkiye rnei, Emre KONGAR, Remzi Kitabevi, stanbul, 2000TDL 101 Trk Dili-I (Zorunlu – Kredisiz)
Dil nedirDilin sosyal bir kurum olarak millet hayatndaki yeri ve nemi. Dil kltr mnasebeti. Trk Dili'nin dnya dilleri arasndaki durumu ve yaylma alanlar. Trkede sesler ve snflandrlmas. Trkenin ses zellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kurallar ve uygulamas, noktalama iaretleri ve uygulamas.

Ders Kitab

* Trk Dili ve Kompozisyon, Zeynep KORKMAZ, smail PARLATIR, Ahmet Bican ERCLASUN, Hamza ZLFKAR, Tuncay GLENSOY, Necat BRNC
* Her Ynyle Dil, Doan AKSAN, TDK, Ankara

Yardmc Ders Kitaplar

* Trk Dili Okutman Yasemin ALPER, Trk Dili I-II Ders Notlar
* Dr. Hseyin ACA, Trk Dili
* lk GRAY,Trkeyi Gzel Konuma Ve Okuma Klavuzu
* mer Asm AKSOY, Dil Yanllar
* ml Klavuzu ,Trk Dili KurumuYDL 101 Temel ngilizce I (Zorunlu – Kredisiz)
Bu ders temel dzeyde ngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuma becerilerinin retimi.
Ders Kitab

* English Result (Elementary)

Yardmc Ders Kitaplar

* English Result (Workbook), ders CDsi, szlk, kitabn web sitesi ve dier dil ile ilgili

internet siteleri.AT 101 Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi-I (Zorunlu – 2 Kredi)
Kavramsal Aklamalar / Osmanl mparatorluu'nun k ve Bunun Nedenlerinin rdelenmesi / Mondros Mtarekesi ve Mustafa Kemal'in Ulusal Mcadele Hareketleri / Ayaklanmalar / Devrimler-nc Devrimler ve Gelien Devrimler / Trkiye'de Demokrasinin Geliimi / Ermeni ve Kbrs Sorunu.

Ders Kitab

* Atatrk lkeleri ve nkilap Tarihi, Mustafa SAFRAN, Prof. Dr. Refik TURAN v.d, Gazi Kitapevi, Ankara, 2001

Yardmc Ders Kitaplar

* Atatrk lkeleri ve nkilap Tarihi, Sebahattin SELEK, Anadolu htilali Kasta Yaynlar,2. Yaryl
ULS 102 Uluslararas likiler II (Zorunlu – 3 Kredi)

Uluslararas likiler disiplininin balca teorileri ve metodolojik yaklamlar incelenmektedir. Uluslararas ilikilerde barl d politika aralar ve yntemleri, uluslararas atmalar ve sava, uluslar aras bar ve gvenlik sorunlar. Uluslararas likilerin Kavramsal erevesi. Uluslararas ilikilerin aktrleri-devletler, devlet dndaki aktrler. Uluslararas ilikilerin ksa tarihi. Uluslararas gvenlikteki temel konular- g kavram, mzakere/pazarlk, uluslararas sistem, ittifaklar. G politikasnn alternatifleri-liberalizm ve liberal yaklamlar. D politika-d politika yapm, karar-alma, brokrasi, kar gruplar, kamuoyu, demokrasi. Uluslararas atma-savan nedenleri, kar atmas, fikirlerin atmas, terrizm. Askeri g-g kullanm, askerin gcn kontrol, klasik silahlar, ABC silahlar. Uluslararas rgtlenme ve hukuk. Uluslararas ticaret-piyasalar, ticaret stratejileri, ticaret rejimleri. Uluslararas iletmeler. Entegrasyon. evre. Kuzey-Gney arasndaki farklar-Fakirlik, emperyalizm, Kuzey-Gney diyalogu. Uluslararas kalknma-kavram, d yardm. Uluslar aras gvenlik ve uluslararas politik ekonomiin gelecei.

Ders Kitab:

* Uluslararas likilere Giri, Faruk Snmezolu, Der Yaynlar.
ULS 112 ktisada Giri II (Zorunlu – 3 Kredi)

Makro iktisadn kapsad konularn tantm.Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karlatrlmas, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarnn Trkiye rneinden hareketle lm yntemleri.Tketim, yatrm devlet harcamalar, ihracat ve ithalatn oluturduu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulatrlm arz ve talep, gerekleen gelir, potansiyel gelir erevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktrlerinin tartlmas.Para piyasa dengesi, para arz. para talebi, para politikalarnn aktarma mekanizmas ile tartlmas.
Ders Kitab

* ktisada Giri, Zeynel DNLER, Ekin Yaynlar, Bursa, 2007

Yardmc Ders Kitaplar

* Temel Ekonomi, Tmay ERTEK, Beta Yaynlar, stanbul, 2007
* ktisat Bilimine Giri, Glden LGEN, Der Yaynlar, stanbul, 2007ULS 108 Anayasa Hukuku (Zorunlu – 3 Kredi)

Anayasa hukuku kendine has geni erevesi ierisinde esas olarak Anayasann yorumu ve uygulan hususunu ele alacaktr. Devletin normatif rgtleniinin temeli olarak anayasa hukuk toplumumuzdaki baz esasl iliki setlerini ele alacaktr. Anayasann yorumunda Anayasa Mahkemesinin nemli bir yeri bulunmaktadr. Buna ilaveten, ders, rencinin, hukukun stnl ve sosyal devlet de dahil olmak zere, anayasa hukukunun temel kavramlarn iselletirerek anlamasn hedefler. Anayasa Kavram, Anayasann Yaplmas Ve Deitirilmesi, Anayasann stnl Ve Balaycl,Devlet Ve Devletin Kurucu Unsurlar, Kuvvetler Ayrl lkesi, Egemenliin Kullanlmas Bakmndan Ynetim ekilleri,Yaplar Bakmndan Devlet ekilleri, Egemenliin Kayna Bakmndan Devlet ekilleri, Cumhuriyetin Nitelikleri, Balang Ve Hukuki Deeri, Atatrk Milliyetiliine Bal Devlet, Lik Devlet,Cumhuriyetin Nitelikleri-nsan Haklarna Saygl Devlet, Temel Hak Ve Hrriyetlerin Snflandrlmas,Temel Hak Ve Hrriyetlerin Snrlanmas, Ktye Kullanma Yasa, Kiinin Haklar Ve devleri,Cumhuriyetin Nitelikleri-Sosyal Devlet, Sosyal Ve Ekonomik Haklar Ve devler,Cumhuriyetin Nitelikleri-Demokratik Devlet, Seim, Seimin Hukuki Nitelii Ve Seim Sistemleri,Siyasi Partiler, Anayasada Dzenlenen Dier Siyasi Haklar Ve devler,Cumhuriyetin Nitelikleri-Hukuk Devleti, Hukuk Devleti in Gerekli, Dzenlemeler, Yarg Bamszl Ve Hakim Teminat, Haklarn Korunmasna likin Gvenceler, Su Ve Cezalara likin Dier Esaslar,Cumhuriyetin Temel Organlar-Yasama ,Cumhuriyetin Temel Organlar-Yasama (DEVAM), Yrtme (Cumhurbakan), Cumhuriyetin Temel Organlar-Yrtme (Bakanlar Kurulu),Cumhuriyetin Temel Organlar-Yarg.

Ders Kitab:

* 1982 Anayasasna Gre Trk Anayasa Hukuku, Blent Tanr, Necmi Yzbaolu, Yap Kredi Yaynlar

Yardmc Ders Kitaplar:

* Sabuncu, Y.(2005) Anayasaya Giri, maj Yaynevi, Ankara

* Eroul, C.(2005) Anatzeye Giri maj Yaynevi, Ankara


 »10 snf corafya topografya ve kayalar videolu ders anlatm, »10 snf almanca ders notlar, »8 snf ingilizce ders kitab cevaplar,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.