Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Uluslararasi İlişkiler Ders İçerikleri

dogrukaynak ֖dev-Ders » Uluslar Arası İlişŸkiler » Uluslararasi İlişkiler Ders İçerikleri
Hit : 7350
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2690) :
ULS 101 Uluslararası İlişkiler I (Zorunlu – 3 Kredi)

Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları.

Ders Kitabı:

* Uluslararası İlişkilere Giriş, Faruk Sşnmezoğlu, Der Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

* The Globalization of World Politics-An Introduction to International Relations, John Baylis & Steve Smith (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2001 (2006 3rd ed.).


ULS 103 Siyaset Bilimine Giriş (Zorunlu – 3 Kredi)

Siyaset terimlerinin tanımlanıp açıklanması; bilim ve sanat olarak siyasetin niteliği; din-siyaset, ahlak-siyaset ilişkilerinin kavranabilmesi; siyasetin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik temelleri anlaşılabilmesi.

Ders Kitabı:

* Siyaset, Andrew Heywood, Liberte Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları:

* Heywood, Andrew, Political Ideas and Concepts-An Introduction, Macmillan Press, 1998.ULS 111 İktisada Giriş (Zorunlu – 3 Kredi)
İktisadın Temel Kavramları-İhtiyaç, mal ve hizmet, fayda, değer, üretim, üretim faktörleri, tüketim, iş bölümü ve verimlilik. Her ekonominin ana sorunları; kıtlık, ekonomi bilimi ve kıtlık sorununun çözümü. Ekonomilerdeki temel sorunlar; talep ve arz kavramları; talep, arz ve piyasa dengesi; arz ve talep esneklikleri; tüketici ve üretici teorisi; tüketici dengesi analizi; üretici dengesi ve maliyet analizi; kısa ve uzun dönem üretim modelleri; kısa dönemde üretim ve maliyetler, uzun dönemde üretim ve maliyetler; ekonomideki piyasa türleri; tam rekabet piyasası, monopol piyasası, monopol rekabet piyasası, oligopol piyasası; gelir dağılımı politikası.


Ders Kitabı

* İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Yayınları, Bursa, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

* Temel Ekonomi, Tümay ERTEK, Beta Yayınları, İstanbul, 2007

* İktisat Bilimine Giriş, Gülden ÜLGEN, Der Yayınları, İstanbul, 2007

ULS 107 Hukuka Giriş (Zorunlu – 3 Kredi)

Bu ders hukukun temel kavramlarını ve hukuka giriş niteliğindeki hususları incelemek gayesini gütmektedir. Ayrıca piyasa mekanizmasının işlemesini mümkün kılan kurumsal ve örgütsel yapının temel özellikleri de ele alınacaktır. Beşerî davranış kuralları (Hukuk-Ahlk-Din-Örf ve Adet), Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı, Yargı örgütü, Hukuk sistemleri, Hukukun kaynakları (Yazılı kaynaklar, örf ve adet, içtihat, vs), Hukukun temeli hakkındaki teoriler, Kanunlaştırma, Hukuk kurallarının çeşitleri, Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının yorumu, Hakimin hukuk yaratması, hakimin takdir hakkı, Hukuk kurallarının müeyyidesi, Adalet ve hak kavramları, Hukukî olaylar, işlemler, sözleşmeler.

Ders Kitabı:

* Akın, E. (2004) Hukukun Temel Kavramları, İstanbul, Kazancı

Yardımcı Ders Kitapları

* Fine, B. (1986) Democracy and the Rule of Law-Liberal Ideas and Marxist Critiques, London-Pluto Press.
* Hunt, A. (1993) Explorations in Law and Society-Towards a Constitutive Theory of Law, London & New York-Routledge.
* Katoğlu, T. (2003) Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Ankara, Seçkin

* Keyman, S. (2002) Hukuka Giriş, Ankara, Yetkin.ULS 109 Siyasi Tarih I (Zorunlu – 3 Kredi)

Avrupa Uyumu (Viyana Kongresi) sürecinin başlamasıyla 1. Dünya Savaşına kadar geçen süre içinde yeryüzünü etkileyen, Avrupa merkezli siyasal gelişmeler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrencilerin, siyasal değişimlere ve dönüşümlere temel oluşturan siyasal tarih gelişmeleri hakkında elde ettiği bilgiler aracılığıyla alan bilgilerini daha kolay özümseyebilmelerini sağlamak dersin amacını oluşturmaktadır.

Ders Kitabı:

* Siyasi Tarih-İlkçağlardan 1918e, Oral Sander, İmge Kitabevi

Yardımcı Ders Kitapları:

* THOMSON, D. 1962, Europe Since Napoleon, NY-Knopf
* WOODRUFF, W. 1981, The Struggle for World Power 1500-1980, London-The MacMillan Press


ULS 105 Sosyoloji (Zorunlu – 3 Kredi)

Sosyolojik Perspektif,Sosyolojik Araştırma Yöntemleri,Kültür, Toplum, Birey, Toplum Türleri, Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam, Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Sapkınlık ve Suç, Etnik Durum ve Irk,Tabakalaşma Ve Sınıf Yapısı, İş ve Ekonomik Yaşam,Devlet, Hükümet ve Politik Güç,Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Din ve Toplum, Eğitim ve Toplum.

Ders Kitabı:

* Sosyoloji, Anthony Giddens, Kırmızı Yayınları

Yardımcı Ders Kitapları

* Toplumsal Değişim Kuramları ve Türkiye Örneği, Emre KONGAR, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000TDL 101 Türk Dili-I (Zorunlu – Kredisiz)
Dil nedirDilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

Ders Kitabı

* Türk Dili ve Kompozisyon, Zeynep KORKMAZ, İsmail PARLATIR, Ahmet Bican ERCİLASUN, Hamza ZÜLFİKAR, Tuncay GÜLENSOY, Necat BİRİNCİ
* Her Yönüyle Dil, Doğan AKSAN, TDK, Ankara

Yardımcı Ders Kitapları

* Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER, Türk Dili I-II Ders Notları
* Dr. Hüseyin AğCA, Türk Dili
* Ülkü GİRAY,Türkçeyi Güzel Konuşma Ve Okuma Kılavuzu
* Ömer Asım AKSOY, Dil Yanlışları
* İml Kılavuzu ,Türk Dili KurumuYDL 101 Temel İngilizce I (Zorunlu – Kredisiz)
Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimi.
Ders Kitabı

* English Result (Elementary)

Yardımcı Ders Kitapları

* English Result (Workbook), ders CDsi, sözlük, kitabın web sitesi ve diğer dil ile ilgili

internet siteleri.AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılp Tarihi-I (Zorunlu – 2 Kredi)
Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu'nun Çşküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal'in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler-Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

Ders Kitabı

* Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Mustafa SAFRAN, Prof. Dr. Refik TURAN v.d, Gazi Kitapevi, Ankara, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

* Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Sebahattin SELEK, Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları,2. Yarıyıl
ULS 102 Uluslararası İlişkiler II (Zorunlu – 3 Kredi)

Uluslararası İlişkiler disiplininin başlıca teorileri ve metodolojik yaklaşımları incelenmektedir. Uluslararası ilişkilerde barışçıl dış politika araçları ve yöntemleri, uluslararası çatışmalar ve savaş, uluslar arası barış ve güvenlik sorunları. Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi. Uluslararası ilişkilerin aktörleri-devletler, devlet dışındaki aktörler. Uluslararası ilişkilerin kısa tarihi. Uluslararası güvenlikteki temel konular- güç kavramı, müzakere/pazarlık, uluslararası sistem, ittifaklar. Güç politikasının alternatifleri-liberalizm ve liberal yaklaşımlar. Dış politika-dış politika yapımı, karar-alma, bürokrasi, çıkar grupları, kamuoyu, demokrasi. Uluslararası çatışma-savaşın nedenleri, çıkar çatışması, fikirlerin çatışması, terörizm. Askeri güç-güç kullanımı, askerin gücün kontrolü, klasik silahlar, ABC silahları. Uluslararası örgütlenme ve hukuk. Uluslararası ticaret-piyasalar, ticaret stratejileri, ticaret rejimleri. Uluslararası işletmeler. Entegrasyon. Çevre. Kuzey-Güney arasındaki farklar-Fakirlik, emperyalizm, Kuzey-Güney diyalogu. Uluslararası kalkınma-kavram, dış yardım. Uluslar arası güvenlik ve uluslararası politik ekonomiğin geleceği.

Ders Kitabı:

* Uluslararası İlişkilere Giriş, Faruk Sşnmezoğlu, Der Yayınları.
ULS 112 İktisada Giriş II (Zorunlu – 3 Kredi)

Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı.Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri.Tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması.Para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması.
Ders Kitabı

* İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Yayınları, Bursa, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

* Temel Ekonomi, Tümay ERTEK, Beta Yayınları, İstanbul, 2007
* İktisat Bilimine Giriş, Gülden ÜLGEN, Der Yayınları, İstanbul, 2007ULS 108 Anayasa Hukuku (Zorunlu – 3 Kredi)

Anayasa hukuku kendine has geniş çerçevesi içerisinde esas olarak Anayasanın yorumu ve uygulanışı hususunu ele alacaktır. Devletin normatif örgütlenişinin temeli olarak anayasa hukuk toplumumuzdaki bazı esaslı ilişki setlerini ele alacaktır. Anayasanın yorumunda Anayasa Mahkemesinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Buna ilaveten, ders, öğrencinin, hukukun üstünlüğü ve sosyal devlet de dahil olmak üzere, anayasa hukukunun temel kavramlarını içselleştirerek anlamasını hedefler. Anayasa Kavramı, Anayasanın Yapılması Ve Değiştirilmesi, Anayasanın Üstünlüğü Ve Bağlayıcılığı,Devlet Ve Devletin Kurucu Unsurları, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Yönetim şekilleri,Yapıları Bakımından Devlet şekilleri, Egemenliğin Kaynağı Bakımından Devlet şekilleri, Cumhuriyetin Nitelikleri, Başlangıç Ve Hukuki Değeri, Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet, Lik Devlet,Cumhuriyetin Nitelikleri-İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması,Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlanması, Kötüye Kullanma Yasağı, Kişinin Hakları Ve Ödevleri,Cumhuriyetin Nitelikleri-Sosyal Devlet, Sosyal Ve Ekonomik Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri-Demokratik Devlet, Seçim, Seçimin Hukuki Niteliği Ve Seçim Sistemleri,Siyasi Partiler, Anayasada Düzenlenen Diğer Siyasi Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri-Hukuk Devleti, Hukuk Devleti İçin Gerekli, Düzenlemeler, Yargı Bağımsızlığı Ve Hakim Teminatı, Hakların Korunmasına İlişkin Güvenceler, Suç Ve Cezalara İlişkin Diğer Esaslar,Cumhuriyetin Temel Organları-Yasama ,Cumhuriyetin Temel Organları-Yasama (DEVAM), Yürütme (Cumhurbaşkanı), Cumhuriyetin Temel Organları-Yürütme (Bakanlar Kurulu),Cumhuriyetin Temel Organları-Yargı.

Ders Kitabı:

* 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, Yapı Kredi Yayınları

Yardımcı Ders Kitapları:

* Sabuncu, Y.(2005) Anayasaya Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara

* Eroğul, C.(2005) Anatüzeye Giriş İmaj Yayınevi, Ankara


 »10 sınıf coğŸrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »10 sınıf almanca ders notları, »8 sınıf ingilizce ders kitabı cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.