Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Sosyoloji test soruları

dogrukaynak ֖dev-Ders » Felsefe » Sosyoloji test soruları
Hit : 6805
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2710) :

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez

a) Toplumu meydana getiren ögeler
b) Toplumsal grup ve kurumlar
c) Toplumsal gelişmenin dinamikleri
d) Toplumsal yapıda bireyin davranışları
e) Sosyal hareketlilik ve değişme

2. “Bir araştırmacı, bir sınıftaki öğrencilere sevdiğiniz arkadaşlarınızın en çok sevdiğiniz özelliklerini, en çoktan en aza doğru sıralayınız şeklinde bir soru sormuş ve elde edilen verilere göre de çok sevilen, orta derecede sevilen şeklinde bir sınıflama yapmıştır.”
Bu çalışmada araştırmacının kullandığı bilgi toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir

a) Tümdengelim b) Tümevarım
c) Sosyometri d) Anket e) Monografi

3. Aşağıdakilerden hangisi bir “sosyal olgu” örneğidir

a) İhtilal b) I. Dünya Savaşı
c) 1999 Gölcük depremi d) Fransız ihtilali
e) Ali ile Ayşenin evlenmesi

4. Sosyolojinin konusu olan sosyal olaylarla ilgili olarak söylendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur

a) Kalıtım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır
b) Sayılarla ifade edildiği için istatistiğin konusunu oluşturur
c) Toplumdan topluma farklılık gösterir
d) Sadece somut etkenler açıklanır
e) Gozlenebilir ve ölçülebilir niteliktedirler

5. “Bir araştırmacı, yeni kurulan bir siyasi parti hakkında seçmenlerin düşüncelerini öğrenmek için bir soru formu hazırlamış ve bu formu oy kullanan seçmenlere gşndererek cevaplamalarını istemiştir.”
Bu araştırmada hangi veri toplama tekniği kullanılmıştır

a) Doğal gözlem b) Görüşme c) Anket
d) Deney e) Sosyometri

6. “Spor yapan yüzlerce insan üzerinde uzun süre gözlemler yaptıktan sonra “spor yapanlar, yapmayanlara göre daha uzun ve sağlıklı yaşamaktadırlar” yargısına ulaşan bir araştırmacının kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir

a) Birleştirici metod b) Anket c) Analoji
d) Tümevarım e) Tümdengelim

7. “Araştırmacı, bilgileri yüz yüze görüşerek toplar, ankette olduğu gibi sorularını önceden belli bir plana göre hazırlar ve sorar. Araştırmanın rahat bir ortamda yapılması ve sorulara cevap verenin, araştırmacıya güven duyması, sonuçların sağlıklı olması açısından gereklidir.”
Parçada anlatılan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir

a) Sosyometri b) Gozlem c) Anket
c) Panel e) Görüşme

8. “Sosyolojinin araştırma tekniklerinden biri de, incelenen toplumu temsil eden küçük bir birimin derinlemesine araştırılmasıdır.”
Böyle bir araştırma yapmak isteyen bir sosyolog aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmalıdır

a) İstatistiksel yöntem b) Tümevarım
c) Tarihsel analiz d) Birleştirici yöntem
e) Monografik inceleme

9. Bir sosyal olguyu, sosyal olaydan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir

a) Sayılarla ifade edilebilmesi
b) Yer ve zamanının belli olması
c) Genel ve soyut olması
d) İnsanlar arası ilişkinin ürünü olması
e) Tekrarlanabilir olması

10. “Toplumları inceleyen sosyoloji için toplumların evrimi, kültürün oluşumu, insan ırkının gelişimini bilmek önemlidir.”
Buna göre sosyolojinin hangi bilimle ilişki kurması gereklidir

a) Siyaset b) Coğrafya c) Tarih
d) Antropoloji e) Psikoloji

11. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgilendiği konular içine yer almaz

a) Sosyal grup ve gruplar arası ilişkiler
b) Aile kurumunun geçirdiği değişimler
c) Kültür ve kültürel değişmeler
d) İlkel toplumların kşkeni
e) Ekonomik faaliyetler ve kşkeni

12. Aşağıda verilenlerden hangisi sosyolojiye ait bir özellik değildir
a) Her toplumda geçerli olabilecek evrensel kurallar ortaya koyma
b) Toplumu bir bütün olarak ele alma
c) Olması gerekenle değil var olanla ilgilenme
d) Sosyal olayları çok nedenli olarak ele alma
e) Önyargılardan uzak objektif bir yaklaşım sergileme
13. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal olay örneğidir

a) İstanbulun fethi b) Savaş c) Seçim
d) Boşanma e) Deprem

14. Danışmanlık yaptığı bir sınıfta sınıf içi duygu ve düşünceleri ortaya çıkarmaya çalışan bir öğretmene aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisi yardımcı olur

a) Sosyometri b) İstatistik c) Görüşme
d) Monografi e) Olay inceleme

15. “Bir sosyolog memur ailelerini incelerken ailelerin dini ve ahlaki değerlerini, yıllık gelir ve giderlerini, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarını tüm ayrıntıları ile ele alıp araştırıyor.”
Söz konusu yöntem aşağıdakilerden hangisidir

a) Anket b) Monografi c) Sosyometri
d) Olay inceleme e) İstatistik

16. Kuzey Amerikada geleneksel yaşam biçimlerini sürdüren Kızılderilileri uzun süre beraber yaşayarak izleyen bir sosyolog aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır

a) İstatistik b) Katılımlı gözlem c) Anket
d) Sosyometri e) Doğal gözlem

17. “Sosyoloji, bireylerin davranışlarını ele almaz. Birey ancak toplumsal bir varlık olarak sosyolojiyi ilgilendirir.” Yargısına göre, sosyoloji hangi bilimden farklıdır

a) Tarih b) Antropoloji c) Psikoloji
d) Hukuk e) Felsefe

18. “Devlet yurtlarında kalan gençlerin sorunlarını tanımak isteyen bir sosyoloğun, bu yurtlardaki gençlerin arasına katılarak onlar gibi yaşaması ve bu yolla bilgi toplaması” hangi araştırma tekniğine örnek olur

a) Doğal gözlem b) Görüşme c) Anket
d) Sosyometri e) Katılımlı gözlem

19. Bir topluluğun yaşayışını araştırmak için o toplulukla birlikte yaşayan sosyoloğun sağlıklı bilgiler elde etmesini güçleştirebilecek olan etken hangisidir

a) Kendini toplulukla özdeşleştirmesi
b) Önceden hazırladığı sorulara cevap araması
c) Topluluk üyeleriyle iyi bir iletişim kurması
d) Önyargısız gözlemler yapmaya çalışması
e) Topluluğu ayrıntılı olarak incelemesi
20. Aşağıdakilerden hangisi Sosyolojinin, göçleri incelerken en az ilgileneceği konudur

a) İç ve dış göçlerin nedenleri
b) İç ve dış göçlerin sonuçları
c) Göçlerin kişiler üzerindeki etkileri
d) Göçlerin aileler üzerindeki etkileri
e) İç göçün alt kültürün değişmesine etkisi

21. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yığınların özelliklerinden biri değildir

a) Sosyal ilişkilerin sınırlı olması
b) Örgütlenmemiş olması
c) Geçici olmaları
d) Mahalli olmaları
e) Katı davranış kurallarının egemen olması

22. Sosyolojinin amaçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez

a) Toplumları içinde bulundukları yer ve zamana göre anlamak
b) Toplumsal olaylardaki değişmelerin altında yatan sebepleri araştırmak
c) Bireysel farklılıkların oluşumundaki sosyal etkenleri belirlemek
d) Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptamak ve genellemelere ulaşmak
e) Toplumsal değişme süreci ile ilgili olarak öngörüde bulunmak

23. Bir toplumun yada büyük bir grubun tamamini anket uygulamak hem masraflı hem zahmetli bir iştir. Böyle bir durumda, zaman ve para kaybını önleyerek, anketi uygulamak için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır

a) Gozlem b) Örneklem alma c) İstatistik
d) Monografi e) Tümdengelim

24. Sosyoloji bilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez

a) Sosyal kurumlar arasındaki ilişki ile
b) Bireyler arasındaki sosyal etkileşimle
c) Bireyin hayatının anlam ve amacı ile
d) Toplumun sosyal yapısı ile
e) Toplumdaki sosyal nor


 »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »sosyoloji hangi bilimlerle ilişŸkilidir, »masal ile ilgili test soruları, »11 sınıf felsefe kitabı değŸerlendirme soruları cevapları, »dini hitabet test sorular, »9 sınıf sağŸlık bilgisi 1 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.