Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

ÖSS çıkmış sorular (tanzimat dönemiyle ilgili)

dogrukaynak ֖dev-Ders » LYS » ÖSS çıkmış sorular (tanzimat dönemiyle ilgili)
Hit : 25560
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/3565) :
ÖSS Çıkmış Sorular - Tanzimat Edebiyatı

1. Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangi*sine Tanzimat romanında rastlanmaz

(1974/ÖSYS)

A) Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.

B) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.

C) Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükfatlandırılır.

D) Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.

E) Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.2. “Hemen hemen konusuz denecek kadar basit olan bu güldürünün iki büyük özelliği vardır-Bir yandan, bize edebiyatımızın o güne dek semtine uğramadığı yeni bir gerçekliğin kapısını açar; şmür yandan da ortaoyunu ve meddah hikayeleri gibi yerli sanatlardan yararlanır. Böylece, yazarın ulusal bir tiyatroya varacak en kısa yolu aradığı muhakkaktır.”

Bu yazıya göre, aşağıdaki yazarlarımızın hangisi, hangi yapıtıyla, nasıl ulusal tiyatroya varacak en kısa yolu aramıştır

(1978/ÖSYS)

A) Namık Kemal, “Vatan Yahut Silistre” oyunuyla, vatan sevgisini dile getirerek

B) Abdülhak Hamit, “Eşber” adlı yapıtıyla, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarak

C) şinasi, “şair Evlenmesi” oyunuyla, halk geleneğinden yararlanarak

D) Ahmet Vefik Paşa, “Zoraki Takip” oyunuyla, Molierein bir yapıtını Türkçeye uyarlayarak

E) Abdülhak Hamit, “Sabr ü Sebat” adlı yapı*tıyla, atasözlerimizi bol bol kullanarak3. “Gerçek kşy ve doğal tasvirleri yanında, kşy*lünün ufak tefek tasalarını, köylü psikolojisini güzel bir gerçeklikle veren “Karabibik” adli hikaye ile edebiyatımıza ilk olarak “iç konuşma” dediğimiz teknik girmiş oluyor.”

Burada “iç konuşma” ile anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir

(1979/ÖSYS)

A) Bir konuşma içinde başkalarının konuşmasını verme

B) İki üç kişinin kendi aralarında çok yavaş sesle konuşmaları

C) Başkalarının anlayamayacağı bir dille konuşma

D) İki kişinin kendi aralarında kararlaştırdık*ları imlerle (işaretlerle) konuşması

E) Ruhsal durumu yansıtan kendi kendine konuşma4. “Bizde roman Halit Ziya ile başlar. Namık Ke*malin romanı, sadece denemede kaldı. Onunla hemen aynı yıllarda işe başlayan Mithat Efen*dinin halka okuma zevkini aşılamaktaki hizmeti inkar edilemez. Fakat sanat yapıtının ilk koşulu olan, biçimden daima yoksundu. Birçok sorun*lara dokunmasına, hayatımızdaki aykırılıkları görmesine, hatta şöyle böyle sürükleyici olaylar bulma yeteneğine karşın yazdıklarına hiçbir ha*yat sıcaklık geçiremedi. Bulduğu bazı yerli tipler, romancılık sanatına, ancak başkalarının elinde yeniden yoğrulduktan sonra mal oldu.”

Parçada Ahmet Mithatın romancılığına iliş*kin özelliklerden hangisine değinilmemiştir

(1982/ÖSYS)

A) Okuyucunun genel bilgisini genişletmeyi amaçlaması

B) Geniş halk kitlelerine okumayı sevdirmesi

C) Romanlarının teknik yönden kusurlu olması

D) Kimi romanlarında “Realizm” izlerinin bulunması

E) Kimi romanlarında yerli hayat sahnelerine rastlanması5. Ziya Paşaya karşı kargınlığı vardı; biraz da bu kırgınlığın etkisiyle olacak Harabatın çıkışını iyi karşılamadı. Birinci cildi için Tahrib-i Harabatı ikincisi için de Takipi yazdı.

Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir(1986/ÖSYS)

A) şinasi

B) Ahmet Vefik Paşa

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Abdülhak Hamit

E) Namık Kemal6. Nabizade Nazımın Karabibik adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

(1987/ÖSYS)

A) Edebiyatımızda Realizmin başarılı bir örneğidir.

B) Kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir.

C) Romandan çok, uzun hikaye özelliklerine sahiptir.

D) Kişilerin bulundukları çevreye göre yazılmış başarılı ilk eserdir.

E) İlk psikolojik roman örneğidir.7. Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859da Fenelondan Divan edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu ese*rin çevirmeni aşağıdakilerden hangisidir

(1987/ÖSYS)

A) Kamelyalı Kadın – Ahmet Mithat Efendi

B) Sefiller – şemsettin Sami

C) Emil – Ziya Paşa

D) Telemak – Yusuf Kamil Paşa

E) Robenson Hikayesi – Ahmet Vefik Paşa8. Kimilerine göre edebiyattaki bilgiler, bilim ortamından edebiyat ortamini bir tür çeviridir. Edebiyat, bilginlerin daha önce araştırıp bulduğunu halka yayan bir araçtan başka bir şey değildir. Edebiyat yazarı, coğrafya, fizik, sosyoloji, tarih gibi erişebildiği her kaynağa uzanır. Belli sonuçları, halk için yorumlamak, halka açmakla görevlidir bu tür edebiyat.

Yukarıda belirtilen edebiyat anlayışına uygun eserler veren yazarımız kimdir

(1987/ÖSYS)

A) Namık Kemal

B) şemsettin Sami

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu9. Fransız edebiyatını örnek alan ve yazarları büyük ölçüde etki*sinde kaldı. Bu akımın toplumculuk anlayışı Tanzimat yazarlarına çekici geldi. şeyde akıl ve mantığı ön plana alan bu akım*dan Ekrem gibi sanatçılar etkilendi.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır(1990/ÖSYS)

A) I B) II C) III D) IV E) V

10. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır(1990/ÖSYS)

A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, bu yolla toplumu geliştirmek için araç olarak kullanmıştır.

B) Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda, biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C) Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.

D) edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale, piyes, roman, eleştiri, tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.

E) Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır.11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi şinasiye ait değildir(1993/ÖSYS)

A) Dil ve edebiyat üzerinde görüşlerini Lond*rada çıkan Hürriyet gazetesinde yayımla*dığı “şiir ve İnşa” makalesinde anlatmıştır.

B) şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.

C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çe*virdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte TercÖ»*me-i Manzume adlı bir kitapta toplanmıştır.

D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçıdır.

E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.12. Onun tiyatro eseri, sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynamaya elverişli değildir. Piyeslerin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım–nesir karışık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki*ler*den hangisidir(1995/ÖSYS)

A) Abdülhak Hamit B) Muallim Naci

C) şinasi D) Ahmet Vefik Paşa

E) şemsettin Sami13. Bu sanatçımızın adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok, şiiri gelir akla. şiirlerinde değişik dönemler vardır. Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, şinasi ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. şiirlerde eski biçim yine sürmüş ama içerik değişmiştir. Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle daha çok tanınır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir(1995/ÖSYS)

A) Ziya Paşa B) Cenap şehabettin

C) Namık Kemal D) Recaizade M. Ekrem

E) Tevfik Fikret14. Tanzimat Edebiyatının kurucularındandır. şiir de yazmış olmakla birlikte asıl ününü gazete*cilik alanındaki çalışmalarıyla sağladı. Çıkardı*ğı Tasvir-i Efkr gazetesinde halkın anlayacağı bir dille yazmanın gerektiğini savundu. Düzya*zıda noktalama işaretini kullanarak düşüncele*rini kısa, yalın cümlelerle anlattı. Konuşma di*lini başarıyla kullanarak Batı tekniğine uygun tiyatronun ilk örneğini de o verdi.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki*lerden hangisidir(1998/ÖSYS)

A) Namık Kemal B) Ziya Paşa

C) şinasi D) şemsettin Sami

E) Agh Efendi15. -, Türk edebiyatında - tarzda yazılmış - tiyatrodur. Yapıtın - (1859) ve - (1860) yıllarda Türkiyede Türkçe oyunlar oynanan tiyatro yoktu.

Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir(2006/ÖSYS)

A) Zavallı Çocuk – özgün – bir – beğenildiği – yayıldığı

B) Afife Anjelik – yeni – son – bilinmediği – tanınmdığı

C) şair Evlenmesi – batılı – ilk – yazıldığı – basıldığı

D) Hasan Mellah – bilinen – gerçek – şvüldüğü – yerildiği

E) Aşk-ı Memnu – modern – klasik – okunduğu – sevildiği16. -da”yı birleştirip tiyatroyu olarak nitelendirmiştir. Onun tiyatro hakkındaki düşüncelerini Harzemşah Mukaddimesinden öğrenmek müm*kündür.

Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisin*de bilgi yanlışı vardır(2006/ÖSYS)

A) I B) II C) III D) IV E) V17. Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargı*lardan hangisi yanlıştır(2006/ÖSYS)

A) Makale, fıkra, deneme gibi Batıdan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.

B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte Divan edebiyatı nazım şekilleri de kullanılmıştır.

C) Ahmet Mithat, şemsettin Sami bu dönemin romancılarındandır.

D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

E) Bu dönemde çıkan resmi gazeteler, Tercümn-ı Ahvl ve Tasvîr-i Efkrdır.Tanzimat edebiyatı CEVAPLAR

1 E

2 C

3 E

4 A

5 E

6 E

7 C

8 D

9 D

11 A

12 A

13 C

14 C

15 C

16 A

17 E


 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »masal ile ilgili test soruları, »sosyal duygusal alanla ilgili oyunlar, »atatürkün eğŸitimle ilgili sözlerinden bazı örnekler, »dini hitabet test sorular, »mehmet rauf ile ilgili slayt, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, »kıskançlık ile ilgili kompozisyon çeşŸitleri yazma, »enzimler ile ilgili slayt,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

10 . soru cevabı yok

Yazan: harun | Tarih: 2013-12-23 19:58:28