Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

ÖSS çıkmış sorular (söz sanatları)

dogrukaynak ֖dev-Ders » LYS » ÖSS çıkmış sorular (söz sanatları)
Hit : 3103
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/2963) :
ÖSS Çıkmış Sorular - Söz Sanatları

1. “Yeşile koşan Londrayı gördükçe hep denizi kovalayan İstanbulu düşündüm.” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır

(1974/ÖSYS)

A) Teşbih B) Teşhis C) Mürsel mecaz

D) Tekrir E) Kinaye2. Kurban olam kurban olam

Beşikte yatan kuzuya

Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır(1976/ÖSYS)

A) Cinas B) İstiare C) Benzetme

D) Kişileştirme E) Abartma3. Ey benim sarı tamburam,

Sen ne için inilersin

İçim oyuk, derdim büyük

Ben onunçün inilerim.

Sazın gerçekten de içi oyuktur. Ama burada anlatılmak istenen başka bir şeydir.

Böyle bir yazın sanatı (edebi sanat) aşağı*dakilerden hangisinde vardır(1979/ÖSYS)

A) Güleriz ağlanacak halimize.

B) şu karşıma göğüs geren,

Taş bağırlı dağlar mısın

C) Sakinler meclisten çekmiş ayağı.

D) Kısmetimdir gezdiren, yer yer seni,

Arşa çıksan akıbet yer yer seni.

E) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını.4. Ne efsunkr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır(1980/ÖSYS)

A) Karlar altında bir ilkbaharım ben

B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz şlümdü

C) şu bakır zirvelerin ardından

Bir süvari geliyor kan rengi

D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa5. “Menekşeler külahını kaldırır”

dizesindeki edebi sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır(1981/ÖSYS)

A) Güzel gitti diye pınar ağladı

B) Ak kuğular sşkün etti yurdundan

C) Gül budamış dal dal olmuş

D) Kara yerde mor menekşe biter mi

E) Gozlerim kapıda kulağım seste6. Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi;

Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.

Bu dizelerdeki kişileştirme, aşağıdakilerden hangisinde yoktur(1982/ÖSYS)

A) Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan;

Geriniyordu bir eski duvarın sıvasından

B) Bir bulut geldi üstüne bahçenin,

Bütün ağaçların keyfi kaçtı.

C) Toros dağlarının üstüne

Ay, un eledi bütün gece

D) Eskici dükkanındaki asma saat,

Çelik bir şal atmış omuzlarına

E) Ay, zeytin ağaçlarından yere damlıyordu;

Açtım avucumu altına tuttum7. “Sakin ve rüzgrsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu.

Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir(1984/ÖSYS)

A) Hava – Rüzgr

B) Rüzgr – duman

C) Hava – Ses

D) Duman – Gök

E) Duman – Ses8. “Anadolu” kelimesinin, “Anadolu, hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyordu.” cümlesin*deki kullanılışına benzer bir kullanım, aşağı*dakilerden hangisinde vardır(1984/ÖSYS)

A) Ankara, bütün Orta Anadoluya bir iç kale vazifesi görmüştür.

B) Erzurum, Türkiye coğrafyasına 1890 metreden bakar.

C) O günlerde Konyanın nasıl yaşadığını ve ne düşündüğünü bilmiyoruz.

D) İstanbulun asıl manzarasına bir sivil mimari oluşturmuştur.

E) Bursa kadar muntazam bir devrin malı olan bir şehir bilmiyorum.9. “Ey saz benizli yolucu, sen, söyle bana,

Kuş uçmaz, kervan geçmez sema yolunda;

Gündüzün, gecenin hangi kovuğunda

Dinlenmek için gidip yatacaksın”

Burada şairin “yolcu” diye seslendiği “ay”dır.

Bunu, şiirdeki hangi sözlerinden çıkarabiliriz

(1985/ÖSYS)

A) sema yolunda

B) kuş uçmaz, kervan geçmez

C) saz benizli

D) gündüzün, gecenin hangi kovuğunda

E) dinlenmek için gidip yatacaksın

10. “Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan, omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. şimdi rüzgr ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hece bşcekler, görülecek şey!”

Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakiler*den hangisidir(1985/ÖSYS)

A) bşcekler B) sisler C) rüzgr

D) ağaçlar E) dağlar11. Kalem böyle çalınmıştır yazıma

Yazım kışa uymaz, kışım yazıma.

Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir(1986/ÖSYS)

A) benzetme (teşbih)

B) cinas

C) kişileştirme (teşhis)

D) abartma (mübalağa)

E) istiare12. Durgun bir akşamın erguvan örtüsünü

Yırtarken çekinerek gecenin kara eli

Yorgun bir gşlge, omzunda bir günün yükü

Sürüklüyor ufuklara ağır adımlarını

Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıda*kilerin hangisinde verilmiştir(1987/ÖSYS)

A) Yorgun omuz – sürüklenen ufuklar

B) Durgun bir akşam – ağır adımlar

C) Erguvan örtü – bir günün yükü

D) Akşamın örtüsü – omuzun yükü

E) Gecenin kara eli – yorgun bir gşlge13. Kısmetindir gezdiren yer yer seni

Arşa çıksan akıbet yer yer seni

Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir(1988/ÖSYS)

A) Mecaz B) Cinas C) Kinaye

D) İstiare E) Hüsn-i talil

14. Anavarza at oynağı

Kana bulanmış gşmleği

Kıyman a zalımlar kıyman

Kör karının bir deyneği

Yaşlı bir kadının öldürülen tek oğlu için duyduğu acıyı dile getiren bu dörtlükte, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır(1988/ÖSYS)

A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

B) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma

C) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma

D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bıra*karak olguyu başka bir nedene bağlama

E) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma15. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe-“Bana dokunma!” diye bağırdı.

Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir(1989/ÖSYS)

A) Teşbih (benzetme)

B) Tezat

C) İstiare

D) Kinaye

E) İntak (konuşma)16. İlahi, kabul senden ret senden; şifa senden, dert senden- İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdaki*lerden hangisine örnektir(1989/ÖSYS)

A) İmale B) Seci C) Aliterasyon

D) Redif E) Cinas17. Yalnız zaman olur bazı akşamlar

Bir kadın çehresi; yanarken camlar

Bir lahza belirir loş aynalarda

Bu dizelerde geçen, “yanarken camlar” sş*zünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır(1990/ÖSYS)

A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

B) Bir sözü benzetme amacıyla bir söz yerine kullanma

C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma

D) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma

E) Bir olguyu, gerçek nedeninin dışında, hoşa giden bir nedene bağlama18. Yapıtlarında daha çok kırsal kesim insanlarını anlatan birkaç yazar, Yakup Kadri Karaosman*oğluyla görüşmeye gider. Bu ilgiden çok hoşnut olan Yakup Kadri, bir ara merakla konuk yazarlara nerelerden geldiklerini sorar. Yazarlardan biri gülerek-“Yabandan geliyoruz üstat, Yabandan!” der.

Parçada geçen “Yabandan geliyoruz.” sözünde, aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır(1990/ÖSYS)

A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme

B) Bir sözcüğü alışılmış anlamının dışında bir anlamda kullanma

C) Söylenmek isteneni en az sözcükle anlatma

D) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamıyla kullanma

E) Söz arasında, bilinen bir duruma işaret etme

19. Nedir can kim anı sen nazenin canane vermezler

Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler

Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir

(1991/ÖSYS)

A) Cinas B) Hüsn-i talil C) Teşhis

D) Tevriye E) İntak20. Aşağıdaki dizelerin özellikle hangisinde bir abartma vardır(1991/ÖSYS)

A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir.

Gşzüm yaşı değirmeni yürütür.

B) Bu topraklar ecdadımın ocağı

Evim, kşyüm hep bu yerin bucağı

C) Ne doğan güne hüküm geçer

Ne halden anlayan bulunur.

D) Derdim çoktur hangisine yanayım

Yine tazelendi yürek yarası

E) Yükseğinde büyük namlı karın var

Alçağında mor sümbüllü bağım var21. (I) Dik, sarp bir doruğa tırmanan bir dağcıyı andırıyor deneme yazarı. (II) Yamaçta ayağını koyacağı bir yer arıyor. (III) Elleriyle tutunacak bir yer seçiyor. (IV) İpini takacağı bir kaya parçası gözlüyor; adım adım tırmanıyor, sınaya sınaya yükseliyor. (V) Tepede, ulaştığı noktada, bir dağcı gibi güven duygusu sarıyor içini.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeye yer verilmiştir(1992/ÖSYS)

A) I ve III B) I ve V C) II ve III

D) II ve IV E) IV ve V22. Aşağıdakilerin hangisinde bir kinaye vardır

(1992/ÖSYS)

A) Gönül sevdiğinden soğur

Görülmeyi görülmeyi

B) Gölgesinden dinlendiğim

Koca çamlar yerinde mi

C) şu karşıma göğüs geren

Taş bağırlı dağlar mısın

D) Elbet bir devasız dertten

Doğan göz bir zaman ağlar

E) Uçtu kuşların kervanı

Her biri bir dala gider23. Aşağıdaki dizelerden hangisinde dört öğesi de bulunan bir “teşbih” vardır(1995/ÖSYS)

A) Her hatıra bir damla yaş oldukça gözümde

B) Gördüm deniz dedikleri bin yaşlı ejderi

C) Canlandı hayalimde o mazideki yazlar

D) Her gşlge bir insan kadar inceydi, derindi

E) Ben böyle değildim, bu deniz böyle değildi24. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde “cinas” vardır

(1995/ÖSYS)

A) Gönlümle oturdum da hüzünlendin o yerde,

Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde.

B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni

Arşa çıksan akıbet yer yer seni

C) Akşam lekesiz, saf, iyi bir güz gibi akşam;

Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam

D) Gozlerin mahmur olurmuş her zaman

Pek yamansın, pek yamansın, pek yaman

E) Görmeden mecnunların sahradaki cemiyyetin

Sevdiğim meşk-i nigah eylesin ahularla sen25. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur(1996/ÖSYS)

A) Düşlerimde bir güzel

Bakışı ayva çürüğü

B) Tam otların sarardığı zamanlar

Yere yüzükoyun uzanıyorum

C) Asılı salkımlardır çocuklar

Anaların uzun eteklerinde

D) Saçların uçuşuyor rüzgrda

Her telinde ayrı bir kalp çarpıyor

E) Acılarım, acılarım benim

Çiçeğe durmuş badem ağacı

26. Tablasındaki taze salatalıkları şvmek için, “Badem bunlar, badem” diye bağıran satıcı, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmaktadır(1995/ÖSYS)

A) Benzetme B) Tenasüp C) Kinaye

D) Hüsn-i talil E) Mecaz-ı mürsel27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tırnak içine alınmış sözlerde bir söz sanatı vardır

(1997/ÖSYS)

A) Ben, sizin sandığınız gibi “ünlü biri” değilim.

B) “Beş sınıflı, tek öğretmenli” bir ilkokulda okudum ben.

C) Dergi yöneticilerinin bu “hoşgörülü tutum”u duygulandırdı beni.

D) Emekliliğin nasıl “güç bir iş” olduğunu bilmiyorum henüz.

E) “Aslanın ağzındaki”ne yetişmek için koşuşturup duruyorum.

28. Çocuğun birine sormuşlar:

– Ne olacaksın

– Adam olacağım, demiş.

Çocuğun bu yanıtı aşağıdakilerden hangisi*ne örnek olabilir(1998/ÖSYS)

A) Benzetme B) Kinaye C) Tenasüp

D) Mecaz-ı mürsel E) Hüsn-i talil29. (I) Güneş yavaş yavaş yükselirken antik kent aydınlanmaya başlıyor. (II) Güneşle birlikte, kentin geçmişindeki bilinmeyen yönlerin de ortaya çıkacağını sanıyor insan; ama bir süre sonra yanıldığını anlıyor. (III) Yüzyıllardır yalnızlığa alışmış, unutulmuş bu kentin geçmişini düşünüyor. (IV) Acaba bu tiyatro sahnesinde kaç oyun sergilendi, odeonda ne gibi sorunlar tartışıldı, şlümüne savaşlar nasıl yaşandı buralarda(V) Bugün, bütün bunlardan habersiz, tarih sahnesindeki rolünü tamamlamış ve mağrur bir sessizliğe gşmülmüş bir kentle karşı karşıyayız.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır

(2006/ÖSYS)

A) I ve II B) I ve IV C) III ve IV

D) III ve V E) IV ve V1 E

2 B

3 B

4 A

5 A

6 E

7 E

8 C

9 A

10 E

11 B

12 E

13 B

14 C

15 E

16 B

17 B

18 D

19 A

21 B

22 C

23 D

24 B

25 B

26 E

27 E

28 B

29 D »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »dini hitabet test sorular, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.