Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

KPSS 100 Soru..

dogrukaynak Ödev-Ders » KPSS » KPSS 100 Soru..
Hit : 1820
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1822) :
ANAYASA

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu


2. Türkiye'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir

1924 Anayasası


3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir

1787 ABD anayasası


4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı'da ilk anayasal belge nedir

1808 Sened-i Ittifak


5. Türkiye'nin en katı anayasası hangisidir

1982 Anayasası


6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir

Normlar Hiyerarşisi


7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aiddir

Türkiye Büyük Millet Meclisi


8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir

4 yıl


9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır

15 gün


10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez

Bütçe Kanunu


11. Kanunlar nerede yayınlanır

Resmi Gazete


12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir

Bakanlar kurulu ve milletvekilleri


13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır

Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.


14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir

Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler


15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aiddir

Bakanlar Kurulu


16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir

Yönetmelik


17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır

Abdülmecid Sultan


18. Osmanlı'da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır

1839 Tanzimat Fermanı


19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir

Nizamiye Mahkemeleri


20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır

1856 Islahat Fermanı


21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu


22. Devletin dini İslam'dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır

1928


23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir

1937


24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir

1946)


25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir

Milli Birlik Komitesi


26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir

1971 - 1973 ara rejimi


27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir

1924 Anayasası


28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir

Anayasa Mahkemesi


29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamini gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir

1961 Anayasası


31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller


32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir

Meclis üye tamsayısının 1/3'ü


33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir

TBMM üye tamsayısının 2/3'ünün kabul etmesi


34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir

Yasama sorumsuzluğu


35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM'nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir

Ekim ayı - Yasama yılı


36. TBMM'nin toplantı yetersayısı nedir

TBMM üye tamsayısının (550) 1/3'üdür.


37. TBMM'nin karar yetersayısı nedir

TBMM üye tamsayısının ¼'ünün 1 fazlasıdır.


38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir

Diğer bir bakana


39. TBMM'nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir

TBMM içtüzüğü


40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir

Anayasa Mahkemesi


41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir

TBMM


42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı


43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder

Meclis Başkanı


44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir

1. Soru 2. Meclis araştırması 3. Meclis soruşturması 4. Genel görüşme 5. Gensoru


45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz

1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları 4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensubları


46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir

Yüksek Seçim Kurulu


47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur

Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.


48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer

TBMM


49. TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur

TBMM seçimleri yeniler


50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi


51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur

- Meclis Başkanı - Başkanvekilleri - Katib üyeler - İdare amirleri


52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir

- Türkiye vatandaşı olmak - 40 yaşını doldurmuş olmak - Yüksek öğrenim yapmış olmak - Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak - Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak


53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir

- Türkiye vatandaşı olmak - 25 yaşını doldurmuş olmak - İlköğretim mezunu olmak - Mahcur olmamak - Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak - Kamu hizmetinden yasaklı olmamak - Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak - Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak - Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak


54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aiddir

Cumhurbaşkanı


55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilmesi durumunda ne olur

Bakanlığı düşer.


56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür

Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.


57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabiceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir

Karşı imza ilkesi


58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM'den güvenoyu alamazsa ne olur

Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.


59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir

1) Bakanlar Kurulu'nun kuruluşta güvenoyu alamaması 2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu'nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi
3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu'nun vazife sırasında güvenoyu alamaması 4) Başbakanın istifa etmesi
5) Yeni seçilen TBMM'de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.


60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir

20 milletvekilinin imzası gerekir.


61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir

Yargıtay Genel Kurulu


62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir

- Kesin hüküm sayılır. - Temyize gidilemez. - İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. - İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.
- Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.
- İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi'nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe giremez.
- Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.


63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi'nde ibtal davası açılabilir

- Kanun
- Kanun Hükmünde Kararname
- TBMM içtüzüğü


64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur

– Yüksek Askeri Şura kararları – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. – Sıkıyönetim komutanının kararları – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
– Memura verilen uyarma ve kınama cezaları


65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir

Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gereki


66.Para basılmasına kim karar verir

TBMM


67. Başbakanın Yüce Divan'a sevki halinde hükümetin durumu ne olur

Hükümet kendiliğinden düşer.


68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir

– Adalet Bakanı – İçişleri Bakanı – Ulaştırma Bakanı


69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur

TBMM'ye karşı


70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır

Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.


71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır

Başbakan


72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna


73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir

– Anayasa Mahkemesi – Danıştay – Yargıtay – Askeri Yargıtay – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu


74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir

Mali kaynakların yeterliliği


75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır

– Temsilde adalet – İdarede istikrar


76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir

18 yaş


77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir

Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.


78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir

Danıştay


79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir

Uyuşmazlık Mahkemesi


80. Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir

Adalet Bakanı


81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür

İnkılab kanunları


82. 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir

1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu
2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu
3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun
4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.
5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun
6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun
8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun


83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır

Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.


84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir

176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.


85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir

Anayasaya dahil değildir.


86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir

Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.


87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir

Soru


88.İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir

367


89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir

YÖK


90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür

Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.


91. Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür

- Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi - Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.
- Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması - Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması


92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir

1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.


93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır

60 gün


94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür

10 gün


95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir

Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.


96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir

60 gün


97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir

7 (3/5 çoğunluk)


98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir

Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.


99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir

Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.


100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir

Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. »2008 kpss soRULARI, »soru bak, »soru bankasi, »KPSS SORULARI 2008, »kpss eğitim bilimleri nasıl çalışılır, »kpss a grubu kitapları indir, »how many soru cevap,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.