Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Hürriyet Kasidesi

dogrukaynak ֖dev-Ders » Türk Edebiyatı » Hürriyet Kasidesi
Hit : 2472
Tarih : 08 Kasım 2012 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/2821) :
Hürriyet Kasidesi

Mefîlün / Mefîlün / Mefîlün / Mefîlün
1. Görüp ahkm-ı asrı münharif sıdk u selmetten
Çekildik izzet ü ikbal ile bb-ı hükÖ»metten
1. Çağın yöneticilerini doğruluk ve güvenlikten uzaklaşmış görüp şerefle ve mutlulukla hükümet kapısından ayrıldık.
2. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan, mazlÖ»ma el çekmez inetten
2. Kendini insan bilenler, halka hizmetten usanmaz; mert olanlar, mazlÖ»mlara yardımdan el çekmez.

3. Hakîr olduysa millet, önına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher, skıt olmaz kadr-ü kıymetten
3. Millet, hkîr olduysa önına noksan gelir sanma. Cevher, yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez.

4. VücÖ»dun kim hamir-i myesi hk-i vatandandır
Ne gm rh-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten
4. Vücudun mayasının hamuru, vatan toprağındandır. Vücut, vatan yolunda aziyet ve sıkıntılardan toprak olursa (yani düşerse) ne gam!
5. Muini zlimin dünyada erbb-ı denaettir
Köpektir zevk alan, sayyd-ı bi-insfa hizmetten
5. Dünyada zlimin yardımcısı, alçaklardır. İnsafsız avcıya hizmet etmekten zevk alanlar, kşpektir.
6. Hemen bir feyz-i bkî terk eder bir zevk-i fnîye
Hayatın kadrini li bilenler, hüsn-i şşhretten
6. Hayatın değerini şşhretin güzelliğinden üstün tutanlar ile geçici zevklere ebedî feyiz tercih edilir.
7. Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

7. İnsanlarda hayatın uzamasına bunca düşkünlük nedendir; insan, emaneti koruyacağı yerde ondan niçin menfaat bekler
8. Cihnda kendini her ferdden alçak görür ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melmetten

8. Kişi, dünyada herkesten kendini alçak görür, ayıplanmaktan kaçınır; fakat, kendi nefsinden utanmaz.
9. Felekten intikam almak, demektir ehl-i idrke
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedmetten
9. Akıllı ve bilinçli olanların, yaptıklarından pişman olup çalışmalarını artırması ve bunlardan ders alması, felekten intikam almak demektir.

10. Durup ahkm-ı nusret ittihd-ı kalb-i millette
Çıkar sr-ı rahmet, ihtilaf-ı rey-i ümmetten
10. Başarının, üstünlüğün değeri, milletin gşnül birliğinde durur; koruma ve kollama eserleri ise ümmetin düşüncesinin çarpışması ile çıkar.

11. Eder tedvîr-i lem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihn titrer sebt-ı py-ı erbb-ı metnetten
11. İktidar sahibi bir kişinin azim gücü, dünyanın bir düzene girmesini sağlar; metanet sahibi kişilerin ayaklarını sağlam basması ile cihan titrer.

12. Kaza her feyzini her lütfunu bir vakt için saklar
FütÖ»r etme sakın milletteki za'f u betetten
12. Kader, her feyzini, her lütfunu bir zaman için saklar; milletteki gevşeklikten, zayıflıktan sakın korkma!

13. Değildir şîr-i der-zencire tşhmet acz-i akdmı
Felekte baht utansın bi-nasib- erbb-ı himmetten

13. Zincire vurulmuş aslana ayaklarının güçsüzlüğü tşhmet değildir; bu dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utansın.
14. Ziya dÖ»r ise evc-i rif'atinden iztırridir
hicb etsin tabiat yerde kalmış kbiliyetten

14. Işık yüksekliğin doruğundan uzaksa çaresizliktendir; tabiat yerde sürünen kabiliyetten utansın.
15. Biz ol nesl-i kerîm-i dÖ»de-i Osmaniynız kim
Muhammerdir serp myemiz hÖ»n-ı hamiyetten

16. Biz, o Osmanlılar boyunun ulu soyundanız; mayamız, bütünüyle şehadet kanıyla karılmıştır.
16. Biz ol l-i himem erbb-ı cidd ü içtihdız kim
Cihangirne bir devlet çıkardık bir aşiretten

16. Biz o yüce hamiyetli, çalışkan ve güçlü kişileriz ki bir küçük aşiretten dünyaya hükmeden bir devlet meydana getirdik.
17. Biz ol ulvi-nihdnız ki meydn-ı hamiyette
Bize hk-i mezar ehven gelir hk-i mezelletten

17. Biz, o yüce yaratılışlı milletiz ki hamiyet meydanında ayaklar altında toprak olmaktan bize şlüm daha iyi gelir.
18. Ne gm pür teş-i hevl olsa da gavg-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir cn için meydn-ı gayretten
18. Hürriyet mücadelesi, korkulu ateş olsa ne dert; yiğit olan bir insan, gayret meydanından kaçar mı

19. Kemend-i can-güdz-ı ejder-i kahr olsa celldın
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esretten

19. Celldın can yakan kemendi acımasız bir ejder bile olsa, yine bin defa esaret zincirinden daha iyidir.
20. Felek her türlü esbb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

21. Felek, her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin, millet yolunda hizmetten dönersem *****yim.
21. Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
Ki edn zevki aladır vezretten sadretten

21. Bu yolda çektiğim acılar, sıkıntılar anılsın; bunun en basit zevki bile vezirlikten, sadrazamlıktan daha iyidir, yücedir.
22. Vatan bir bî-vef nzende-i tannza dönmüş kim
Ayırmaz sdıkn-ı aşkını lm-ı gurbetten

22. Vatan, bir vefasız alaycı sevgiliye dönmüş, aşkına bağlı olanları gurbet acılarından ayırmıyor.
23. Müberryım rec vü havfden indimde lidir
Vazifem menfaatten hakkım agrz-ı hükümetten

23. Korkudan, yalvarma yakarmadan uzağım; benim yanımda görevim menfaatimden, hakkım hükÖ»metin kştü niyetlerinden daha üstündür.
24. Civnmerdn-ı milletle hazer gavgdan ye bidd
Erir şemşîr-i zulmün teş-i hÖ»n-i hamiyetten
24. Ey adaletsiz, milletin yiğitleriyle mücadeleden sakın; senin zulmünün kılıcı hamiyet kanının ateşi karşısında erir.
25. Ne mümkün zulm ile bidd ile imh-yı hürriyet
Çalış idrki kaldır muktedirsen demiyetten
25. Zulümle, cef ile hürriyeti yok etmek ne mümkün. Gücün varsa çalış, insanlıktan anlayışı kaldır. (Yani insanda anlayış bulundukça hürriyet fikrini kafalarından silmek imkansızdır.)
26. Gönülde cevher-i elmsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten
26. Gayret cevheri, gşnülde elmas cevherine benzer. Basıncın şiddeti, ağırlığın tesiriyle ezilmez.

27. Ne efsunkr imişsin ah ey didr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esretten
27. Ah, ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne gözbağcıymışsın. Gerçi esirlikten kurtulduk, (fakat) aşkının esiri olduk.

28. Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemlin ta ebed dÖ»r olmasın enzr-ı ümmetten
28. Gönülleri çekmek kuvveti, şimdi senindir (yani herkesin sevgilisi sensin), güzelliğini gizleme. Güzelliğin, halkın bakışlarından sonuna kadar uzak olmasın.

29. Ne yr-ı cn imişsin ah ey ümmid-i istikbl
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten
29. Ah, ey geleneğin ümidi, ne candan sevgiliymişsin. Dünyayı bin (türlü) keder ve sıkıntıdan kurtaran sensin.

30. Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infz et
Hüd ikblini hıfzeylesin hür türlü fetten
30. Devlet devri senindir (yani, mutluluk çağı gelmiştir), dünyaya sözünü geçir. Allah, bahtlılığını her türlü felaketlerden korusun.
31. Kilb-ı zulme kaldı gezdiğin nzende sahrlar
Uyan ey yreli şîr-i jeyn bu hb-ı gafletten
Ey yaralı kızgın aslan, senin gezdiğin nazlı sahrlar, zulüm kşpeklerine kaldı. Artık bu gaflet uykusundan uyan.


Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.
Benzer Belgeler