Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Felsefe test sorular

dogrukaynak dev-Ders » Felsefe » Felsefe test sorular
Hit : 7375
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2684) :


1. Felsefeyle ilgili olarak aadakilerden hangisi sylenemez

a) Bilgi sevgisi ve araydr
b) Olaylar nesnel olarak aklama abasdr
c) Evreni tmyle ele alan en genel bilgidir
d) nyargnn bittii yerde balar
e) Bir yaam biimi ve olaylara bak asdr

2. Aadakilerden hangisi yalnzca filozofta bulunup, bilim adamnda bulunmayan bir zelliktir

a) Eletirici olma b) Merakl olma
c) Mantkl olma d) Sistemli olma
e) Varl btn ile aklama

3. Aadakilerden hangisi felsefenin gereklilii ile ilgili zelliklerden biri deildir

a) nsana mutluluk ve haz verir
b) Doru ve ak dnmeyi retir
c) Yaamn anlamn aratrr
d) Byk siyasi- toplumsal oluumlarn ortaya kmasnda etkilidir
e) Doann yapsn nedensellik ilkesine gre aklar

4. Aadakilerden hangisi Sofistlerin zelliklerinden biri deildir

a) lk defa insan ve toplum sorunlarn felsefelerinin temeline koydular
b) Subjektif relativizm (znel grecelilik) grn savundular
c) Politikaclara gzel konuma dersleri verdiler
d) Evrenin olu sorunu ile ilgilendiler
e) Zamanlarnn baz deerlerini eletirdiler

5. “Tm bilgi trlerinin ortaya koyduu sonularn, belli bir yorumla bir btn halinde aklanmas” felsefi bilginin hangi zellii ile ilgilidir

a) Aklc olma b) Eletirel olma
c) Birletirici olma d) Evrensel olma
e) Rasyonellik

6. Kendi alanlar iinde yer alan konular, nedensellik ilkesi ve deneye dayal olarak, objektif bir biimde aklamak aadakilerden hangisinin zelliidir
a) Sanatn b) Dinin c) Felsefenin
d) Bilimlerin e) Teknolojinin

7. Aadakilerden hangisi bilim ile felsefenin ortak zelliidir
a) znel olma b) Kesin olma
c) Evrensel olma d) Birikimli olarak ilerleme
e) Dogmatik olma
8. “nsann pratik ihtiyalarn ksa yoldan, kolaylkla karlamay amalayan, belli bir yntemi olmayan, duyu organlar ve deneyimlere dayanan, genel geerlilii olmayan bilgi tr” aadakilerden hangisidir
a) Gndelik bilgi b) Teknik bilgi
c) Bilimsel bilgi d) Felsefi bilgi
e) Dinsel bilgi

9. Bilimsel bilgiyi, teknik bilgiden ayran temel fark aadakilerden hangisidir
a) znel olmas b) Teorik olmas
c) Sistemli olmas d) Eletirel olmas
e) Dogmatik olmas

10. Aadakilerden hangisi dinsel bilginin zelliklerinden biri deildir
a) Tanry temel alr
b) nsanlarn manevi yaantlarn temellendirir
c) nsan ve insann devleri hakknda bilgi verir
d) Akla dayal aklamalar ierir
e) Kesin ve mutlak dorulardan oluur

11. Aadakilerden hangisi gndelik bilginin zellikleri arasnda saylamaz
a) Duyularla elde edilmesi
b) Sezgiye dayanmas
c) Dzenli ve sistemli olmas
d) Gnlk yaama anlam yklemesi
e) Kesin olmamas

12. nsan yaamnda nemi ve deeri farkl birok bilgi tr vardr. Aadakilerden hangisi bilgi trlerinin farkllnn sebeplerinden biri olamaz
a) Farkl yntemlerle elde edilmeleri
b) Bilgi edinme aralarnn farkllk gstermesi
c) Obje- suje arasndaki ban farkl yollarla kurulmas
d) Elde edili biimlerinin deiiklik gstermesi
e) nsann bilinli bir varlk olmas

13. Aadakilerden hangisi dinsel bilgi iin sylendiinde yanl olur

a) Dogmatiktir b) Eletiriye kapaldr
c) Kesindir d) Akla dayaldr
e) Tanrya ve imana dayaldr

14. Aadakilerden hangisi felsefe iin sylendiinde yanl olur

a) Birletirilmi bilgilerden oluur.
b) Sonular kesindir.
c) Kendi sistemini olutururken btn gz nnde bulundurur.
d) Sorular sorarak evreni ve insan anlamak ister.
e) Felsefenin sonular tartmaya aktr
15. Aadakilerden hangisi metafizik bilginin zelliklerinden biri deildir
a) Bilimin sunduu bilgilerin snrlar iinde kalmas
b) Soyut kavramlara dayanmas
c) Evreni btncl olarak ilk nedenleriyle aklamaya almas
d) Mantk ilkelerine uygun olmas
e) Bilim tarafndan zlmemi sorunlarla ilgili olmas

16. Aadakilerden hangisi bilim adamndan ok filozofa ait bir zelliktir
a) Gzlem ve deneyler yapmak
b) Varsaymlar oluturmak
c) Snrlar belirli bir alandaki olaylar grubunu incelemek
d) Doa olaylarn incelemek ve bunlardaki neden sonu ban saptamak
e) Varln btnne ynelik temel bilgiye ulamak

17. Aadakilerden hangisi bilimsel bilginin zellikleri iinde yer almaz
a) Bilimsel bilgide olaslk deil kesinlik vardr
b) Varln ilk nedenlerini, zn bulmaya alr
c) Merak ve kuku bilimsel bilginin temelini oluturur
d) Herkes iin doru kabul edilen genel geer bilgilere ular
e) Gzlenebilir ve llebilir varlklar konu edinir

18. Aadakilerden hangisi dini bilgiye ait bir zellik olamaz
a) Dogmatiklik b) nanca dayallk
c) Hayat anlamlandrmay amalamak
d) Normatiflik e) Olgusallk

19. Aadakilerden hangisi felsefe iin sylenemez
a) Yaam sorgular b) zneldir c) Deneyseldir
d) deal davran kalplar sunar
e) Konularn blmez

20. I. Fayda amac gdlr
II. nsan yaamn kolaylatrr
III. Bilimsel bilginin pratie dntrlmesi ile elde edilir
Yukarda zellikleri verilen bilgi tr aadakilerden hangisidir
a) Felsefi bilgi b) Bilimsel bilgi
c) Gndelik bilgi d) Teknik bilgi
e) Sanat bilgisi

21. Aadakilerden hangisi felsefi bilginin zelliklerinden biridir
a) Objektiflik b) Kesinlik c) Dogmatiklik
d) Kmlatif olmak e) Olgusallk

22. Felsefe iin aadakilerden hangisi sylenemez
a) Kesin ve nesnel bilgiler sunar
b) Bilgiyi ve bilgelii sevmektir
c) Doruyu ve gerei aramaktadr
d) zgr bir aratrma ve dnme biimidir
e) Her eyi ok ynl olarak ele alp, genel aklama yapar

23. Felsefe ve din iin aadakilerden hangisi sylenebilir
a) znelliin rn bilgiler olduklar
b) nsan hayatn anlamlandrma amacnda olduklar
c) Eletirel dnceye ak olduklar
d) Dogmatik olduklar
e) Akln rn olduklar

24. Aadaki eletirmelerden hangisi yanltr
a) Felsefe- akl b) Din- dogma c) Bilim- olgu
d) Ahlak- davran e) Sanat- bilgi

25. Sanat bilgisi aadakilerden hangisini vermeyi amalamaz
a) Somut rn b) Bilgi c) Duygu d) Haz
e) Coku

26. Aadakilerden hangisi subjektif bilginin zelliklerinden biri deildir
a) znellik b) Grecelilik c) Kesinlik
d) Eletiriye ak olmak e) Kiisellik

27. Aadakilerden hangisi “Felsefe, neden bilim deildir” sorusuna verilebilecek doru yantlardan biri deildir
a) nk olmas gerekeni inceler
b) nk kesinlik iermez
c) nk deneysel deildir
d) nk subjektiftir
e) nk olan inceler

28. –Kullanlan yntem tmdengelimdir.
-Konusu, duyularla kavranamayan, soyut- dnsel varlklardr.
-Bilgilerimize kesinlik ve tutarllk kazandrrlar
Yukardaki zelliklere sahip olan bilim tr aadakilerden hangisidir
a) Doa bilimleri b) nsan bilimleri
c) Pozitif bilimler d) Formel bilimler
e) Nakli bilimler

29. Felsefe- bilim ilikisi gz nne alndnda aadakilerden hangisi sylenemez
a) Felsefe, bilimlerin anasdr
b) Bilimlerin gelimesi ile metafizik, felsefeden ayrlmtr
c) Felsefe, bilimlerin rehberi konumundadr
d) Bugnn bilimi, dnn felsefesidir.
e) lk filozoflar, ayn zamanda ilk bi1. Aadakilerden hangisi “bilginin kayna” ile ilgili bir soru deildir
a) Bilgi nasl meydana geliyor
b) Bilginin yaamdaki yeri ve nemi nedir
c) Suje-obje balants ne aracl ile kurulabilir
d) Bilgi dorudan doruya akln rn mdr
e) nsann bilgi yetileri deiir mi

2. “Doutan bilgilerin olduuna kar kan, insan zihnini denmemi bir odaya benzeten ve tm bilgilerimizin duum ve tecrbelere dayal olarak elde edildiini savunan felsefi akm” hangisidir
a) Rasyonalizm b) Empirizim c) Kritisizm
d) Entisyonizm e) Pragmatizm

3. “Zorunlu, kesin ve genel geer bilgi akldan ve dnceden doar; duyularn, insana byle bir bilgi vermesi imkanszdr.” Diyen felsefi akm aadakilerden hangisidir
a) Rasyonalizm b) Empirizim c) Kritisizm
d) Entisyonizm e) Pragmatizm

4. Aadakilerden hangisi “bilginin deeri”ne ilikin bir sorudur
a) nsann elde ettii bilgilerin kayna nedir
b) Bilgilerimiz doru- gvenilir bilgiler midir
c) Bilgilerimizin kayna akl mdr
d) Bilgilerimizin olumasnda sezgilerin rol var mdr
e) Bilgilerimiz duyum ve deneyimlere mi dayanmaktadr

5. Wittgenstein, tm felsefe problemlerini dil sorununa indirger, dilin kapsam ve snrlarn izmeye alr. Ona gre, gerein bilgisine dil zmlemeleri ile ulalr.
Wittgenstein, bu gr ile hangi felsefi akm iinde yer alr
a) Empirizm b) Pragmatizm c) Analitik felsefe
d) Relativizm e) Entisyonizm

6. Gazaliye gre mutlak bilgiye, hakikate yalnzca imanla, sezgi ile ulalr. man ve sezginin yeri kalptir. Mutlak bilgi tanrdadr ve insan bu bilgiye yanlglara den aklla deil, kalple ular.
Gazali, bu dnceleri ile hangi felsefi akm iinde yer alr
a) Pragmatizm b) Pozitivizm c) Rasyonalizm
d) Entisyonizm e) Fenomenoloji
7. Yargda bulunmaktan kanarak yaamay mutluluk olarak gren Septikler, bilgi konusunda aadaki grlerden hangisini savunurlar
a) Bilgi ancak deney ve gzlemle elde edilir
b) Bilgi eitim- retimle elde edilir
c) Bilginin kayna d dnyadr
d) Bilgide doruya ulamak mmkn deildir
e) Gerek bilgi idealar dnyasnda kazanlr
8. Sadece olgulara dayanan bilgilerin doru olduunu savunan, felsefeden metafizii atp felsefeyi bilimsel temellere dayandrmay ileri sren felsefi akm hangisidir
a) Dogmatizm b) Pozitivizm c) dealizm
d) Rasyonalizm e) Empirizm

9. Bir dnceyi veya iddiay akl ve mantk szgecinden geirmeden, doruluunu tartmadan ve hibir eletiriye tabi tutmadan olduu gibi kabul eden dnce akm hangisidir
a) Dogmatizm b) Pozitivzm c) Relativizm
d) Septisizm e) Kritisizm

10. “Nesnelerin gerek yaps, kavranamaz. Buna bal olarak, her trl yargdan kanmak gerekir. Mutlak bilgiye ulalamaz.” Diyen felsefi akm hangisidir

a) Pragmatizm b) Empirizm c) Rasyonalizm
d) Kritisizm e) Septisizm

11. Aada verilenlerden hangisi A. Comteun sistemletirdii pozitivizmin ilkeleri ile eliir
a) Doru bilgilerin kayna deney ve gzlemdir
b) Metafizik doru bilgi salamaz
c) Gereklik olgularla ilgilidir
d) Akl, dorunun tek yol gstericisidir
e) Dogmatik dnce bilimsel olamaz

12. Rasyonalist bir filozofun aadakilerden hangisini savunmas beklenemez

a) Bilginin kayna akldr
b) Bilmek hatrlamaktr
c) Doru bilgi mmkndr
d) Bilginin kayna duyumlardr
e) Doutan gelen bilgi vardr

13. Aadakilerden hangisi empirizm iin sylenebilir

a) Akln ilkeleri insan bilincinde doutan vardr.
b) Mutlak bilgi elde edilemez.
c) Bilginin doru olma lt, faydadr.
d) Bilgi d dnyadan duyum ve deneyimlerle elde edilir.
e) Hakikate sezgilerimizle ulaabiliriz

14. Batlamyusun dnyay merkeze alan kainat paradigmasndan, Kopernikin gnei merkeze alan kainat paradigmasna geilmesi bilimi etkinlik olarak kabul eden T. Kuhnun felsefi kavramlatrmasnda hangi isimle adlandrlr

a) Bilimsel ilerleme b) Bilimsel devrim
c) cat d) Hipotez e) Olaan bilim

15. “Bilimde bulgu kadar o bulguya nasl ulald da nemlidir.” Yargs, aadakilerden en ok hangisinin nemini vurgulamaktadr
a) Bilimsel doruluun b) Bilimsel kukunun
c) Bilimsel yntemin d) Bilimsel hogrnn
e) Bilimsel gelimenin

16. Aadakilerden hangisi Septisizmin savunduu grlerinden biri olamaz
a) Gerekten gzel yada irkin diyebileceimiz bir ey yoktur
b) Nesnelerin gerek yaps kavranamaz
c) Her trl yargdan kanmak gerekir
d) nsan mutlu klan, yanl inanlar skp atan tek yeti akldr
e) Hibir ey yoktur, olsa da bilinemez

17. Aadakilerden hangisi pragmatizm akmna aittir
a) Duyularmz gerei kavramaktan acizdir
b) imize yarayan, faydal olan herey iyidir
c) Gerekler, kiilere ve toplumlara gre deiir
d) Gerek, sadece dncededir
e) Kesin bilgilere ancak aklla ulalr

18. Aadakilerden hangisi pozitivist felsefenin grleri iinde yer almaz
a) Olaylar ynetenin doa kanunlar olduu savunulur
b) Yaanlan ada tek yol gsterici bilimdir
c) Yalnzca olgularn gvenilir bilgisine ulalr
d) Deney ve gzlemler yolu ile gvenilir bilgiler elde edilir
e) Doa olaylar soyut glerle aklanr

19. A. Comte, alglanamayan varlklara, deney ve gzlemle ulalamayan bilgilere gvenilemeyeceini savunmu, ruhun ve tanrnn varl gibi konularn bilinemeyeceini felsefenin bu tr ierikten arndrlmas gerektiini ileri srmtr.
A. Comte, bu iddialar ile aadakilerden hangisine kar kmtr
a) Empirizm b) Rasyonalizm c) Metafizik
d) Materyalizm e) Paradigma

20. Septiklerle ilgili aadaki yarglardan hangisi yanltr
a) Dogmatik dnceye kar karak insana kuku duymay retmilerdir
b) phe ara deil amatr
c) Nesnelerin bilgisine ulamada duyu organlar yanltc birer aratrlar
d) Ayn eyler farkl insanlarda ayn etkileri ortaya karr
e) Alglar iinde bulunduumuz duruma gre deiir

21. Aadakilerden hangisi doru bilgiye ulamann olanaksz olduunu savunur
a) Rasyonalizm b) Septisizm c) Pozitivizm
d) Empirizm e) Pragmatizm

22. Bilimsel ngrde bulunmann temel amac nedir
a) Olaylar kontrol edebilmek
b) Bilgi toplama aralar salamak
c) Verileri deerlendirecek teknikler gelitirmek
d) Varsaym oluturmak
e) Deney yapmak

23. “Mevcut verilerden yola karak, gelecekte ortaya kabilecek olaylar tahmin etme” aadaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir
a) Paradigma b) Tmdengelim c) ndeyi d) Determinizm e) Hipotez

24. Aadakilerden hangisi T. Kuhnun bilim anlayna uygun deildir
a) Bilim adam yapt almalarda toplumsal deerlere baldr
b) Bilimi ynlendiren mantk ilkeleri deil bilim adamlar topluluudur
c) Bilim bir gn her problemi zebilecek seviyeye ulaacaktr
d) Bilimin oluum ve geliimi bir paradigmadan dierine gemekle olur
e) Bilim adamlar topluluu, yaptklar aklamalarda mevcut paradigmann dna tamazlar

25. John Lockenin bilginin kayna konusundaki gr aadakilerden hangisidir
a) Tm bilgiler deneyimlerin rndr
b) Bilgi, akln rndr
c) Bilgi, nsel olarak/ apriori zihinde bulunur
d) Sezgi, bilgi etmede yeterlidir
e) Doru bilgi, mmkn deildir

26. Aadaki eletirmelerden hangisi doru deildir
a) H. Bergson- Entisyonizm
b) A. Comte- Pozitivizm
c) E. Husserl- Fenomenoloji
d) . Kant- Kritisizm
e) Platon- Septisizm

27. “Bilinten, zneden ayr ve bamsz olarak d dnyada varln mevcut olduunu savunan reti” aadaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir

a) Gerekilik b) Doruluk c) Hakikat
d) Temellendirme e) Epistemoloji

1. Aadakilerden hangisi yantlad soru asndan dierlerinden farkldr
a) Varlk vardr b) Varlk maddedir
c) Varlk idedir d) Varlk fenomendir
e) Varlk dncedir

2. lka Doa filozoflar (Milet okulu) aadaki sorulardan hangisine yant aramlardr
a) Varlk var mdr, yok mudur
b) Varln z (anamaddesi) nedir
c) Bilgilerimizin kayna nedir
d) nsan nasl yaarsa mutlu olur
e) Doru bilgi olanakl mdr

3. I. Varlk dncedir
II. Varlk maddedir
III. Varlk fenomendir
Yukardaki iddialar aadaki problemlerden hangisine yant oluturur
a) Varln var olup olmad
b) Varln bilinip bilinemeyecei
c) Bilginin varl aklamaya yetip yetmedii
d) Varln ne olduu
e) Mutlak varla ne ile ulalaca

4. Aada verilen zelliklerden hangisi Sofistlere ait deildir
a) Evrenin olu sorunu ile ilgilenmilerdir
b) Pragmatisttirler c) Relativisttirler
d) Felsefelerinin ana konusu insandr
e) Politikada aktif rol almlardr

5. Aadakilerden hangisi Realizmin temel dncesini verir
a) Alglanan dnyadaki varlklar, idealarn glgesidirler
b) Varlk olutur
c) nsan bilinci dnda nesnel bir dnya vardr
d) Yaam, bireysel sezgilerle kavrayabiliriz
e) Alglanamayan hibir ey gerek deildir

6. “Maddenin haricinde hibir gerekliin olmadn savunan, soyut varlklar somuta indirgeyerek aklayan felsefi akm” hangisidir
a) dealizm b) Dalizm c) Materyalizm
d) Rasyonalizm e) Empirizm

7. “Belli bir zaman ve mekanda bulunmayan; buna bal olarak, duyularla alglanamayan sadece dncede bulunan varlk tr” aadakilerden hangisidir
a) Gereklik b) Reel varlk c) deal varlk
d) Ontoloji e) Arke

8. Aadakilerden hangisi metafiziin konusu olamaz
a) Tanrnn varl b) Ruhun lmszl
c) Evrenin yaratl d) m sonras yaam
e) Olgularn nasl aklanaca

9. Aadakilerden hangisi metafizik bir problem deildir
a) Varln z nedir
b) Varln amac nedir
c) Madde ve ruh arasndaki iliki nasldr
d) Maddenin hareket yasalar nelerdir
e) Evrende yaratc bir g var mdr

10. Platona gre iinde yaadmz dnya olan glgeler (nesneler) dnyasnn kayna nedir
a) Bilimsel bilgilerdir b) Fenomenler dnyasdr
c) Gerekliin dnyasdr d) m sonras alemdir
e) dealar aleminin yansmasdr

11. Aadakilerden hangisi idealist bir dnre ait olamaz
a) Madde, dncenin rndr
b) Asl irade Tanrsal iradedir
c) Madde, dnce ile balar, var olur
d) Madde, dnceyi ortaya karmtr
e) Felsefi konular dnce ile aklanr

12. Aadakilerden hangisi materyalist anlaya ters der
a) Madde, ncesiz ve sonraszdr
b) Evren, Tanrsal akln almdr
c) Bir ey varken yok, yokken var olamaz
d) Evrenin yaps maddidir
e) Bir “ilk hareket ettirici” tasarlamak bounadr

13. Aadakilerden hangisi materyalizmin zelliklerinden biri deildir
a) Nesneler, beden ve beyin olmasa idi ,duyum ve dnce olmazd
b) Tanr diye bir ey yoktur ki, evrenin nedeni Tanr olsun
c) Var olan her ey determine ilikiler sonucu ortaya kmaktadr
d) Bilgi, nesnel gerekliin insan zihnindeki yansmasdr
e) Varlk konusunda birbirine indirgenemeyecek iki cevher vardr-madde ve ruh

13. – Varlk, birbirine indirgenemeyen iki ayr cevherden oluur. Bu iki cevherden biri ruh dieri maddedir (dalizm)
- pheyi, Septikler gibi ama olarak deil, ara olarak kullanm ve doru bilgiye ulalabileceini ileri srmtr.
Yukarda felsefesinin ana izgileri verilen 17. yy. dnr kimdir

a) E. Husserl b) R. Descartes c) A. Comte
d) D. Hume e) J. Locke


1. Aadakilerden hangisi Ahlak felsefesinin yant arad sorulardan biri deildir

a) yilik ve ktln lt nedir
b) nsan, eylemlerinde zgr mdr
c) Evrensel ahlak yasas var mdr
d) Evrende dzen var mdr
e) nsan eylemlerinin kendisine yneldii ama nedir

2. Mevlana, Yunus Emre ve Hac Bektan ahlak anlaylar iin aadakilerden hangisi sylenebilir

a) nsann eylemlerinde zgr olup olmadn tartrlar
b) Toplumdan hareketle toplum iin kurallar koyarlar
c) Bireysel i yaantdan yola karak birbirlerini seven insanlardan oluan toplumsal bir yaama ynelirler
d) nsann akl ile Tanrya ynelip mutlu olacan savunurlar
e) Vahiy yolu ile peygambere gnderilen tanr buyruklarnn nemine dikkat ekerler

3. Aadakilerden hangisi Trk slam mutasavvflarnn zelliklerinden biri deildir

a) Tasavvufu bir yaam tarz olarak grrler
b) nsan eref-i mahlukattr; ona sayg ve sevgi duyulmaldr
c) Vahdet-i vcut anlayn paylarlar
d) Evren, tanrnn grntler alandr
e) Tanrnn varl aklla bilinebilir

4. Ahlaki eylemin amacn, mutlu olmaya balayan Sokrata gre, ahlakl olmann yolu aadakilerden hangisidir

a) Herkesi sevmek b) Tanr buyruuna uymak
c) Bilgili olmak d) Hayattan haz almak
e) Ortaklaa koyulmu kurallara uymak

5. ”Zihinde tasarlanm bir takm ilkelere gre oluturulmu, aynen gerekletirilmesi olanaksz olan hayali toplum ekli”ne ne ad verilir

a) Sosyalizm b) Karmaa c) topya
d) Sivil toplum e) Meruiyet

6. Aadakilerden hangisi ideal dzeni belirleyen ltlerden biri deildir

a) Eitlik b) zgrlk c) Adalet
d) Sivil toplum e) Hukukun stnl

7. Platon, devleti organizmaya benzetmi ve “nsan bir mikro organizma, devlet ise makro organizmadr” szn ortaya atmtr.
Buna gre devlet, nasl olumutur

a) Toplumsal szleme ile
b) Toplumun ortak iradesi ile
c) Doal dzenin devam olarak
d) nsanlarn zgr iradeleri ile
e) Zora, gce dayanarak

8. Aada yer alan sorulardan hangisi siyaset felsefesi kapsamnda ele alnmaz

a) nsan bilgisinin kayna nedir
b) Bireylerin temel hak ve zgrlkleri nelerdir
c) ktidarn kayna nedir
d) ktidarn meruiyetinin lt nedir
e) Sivil toplum nedirGerekli midir

9. Devleti yapay bir varlk olarak gren J. J. Rousseauya gre devletin temelinde aadakilerden hangisi yer alr

a) Eitlik ilkesi b) Toplumsal szleme
c) nsan doas
d) Egemen snfn karlarn korumak
e) nsan, ahlaki ynden olgunlatrma istei

10. Aadakilerden hangisi demokratik hkmetin zelliklerinden biri olamaz

a) Halk, yneticileri seimle ibana getirir
b) Yneticiler de mevcut yasalar karsnda sorumludurlar
c) Mecliste birden ok siyasi parti bulunur
d) Hkmet, anayasay istedii gibi deitirebilir
e) Meclis, devleti halk adna ynetir

11. “nsan yaratl, tam bir eitlie raz olmaz; nk eitlikte adalet yoktur. Her insan, baz ufak imtiyazlara ihtiya duyar ve bunu ister.” Diyen biri, aada verilen ideal dzen eitlerinden hangisini reddeder

a) Sosyalizm b) Liberalizm c) Demokrasi
d) Teokrasi e) Hukuk devleti

12. Aadakilerden hangisi brokrasinin zelliklerinden biri deildir

a) Brokratlar atanm deil, seilmi kiilerdir
b) Yazl kurallara ve yaptrmlara gre almas
c) Grevliler kadrosunun, sreklilik arz etmesi
d) Grev dalmnn, iblm ilkesine gre yaplmas
e) alma geleneinin, yazl belgelere dayanmas

13. Liberalizm, Avrupada 18.yy.da ortaya km olan siyasi- sosyal- ekonomik bir akm; bir toplumsal projedir.
Aadakilerden hangisi Liberalizmin temel grdr
a) deal devlet dzeni kurulamaz.
b) Devlet, insanlar her alanda zgr brakmaldr.
c) ktisadi anlamda gelimilik eitlikle mmkndr
d) Devletin temelindeki ilke adalet olmaldr.
e) Devlet, ekonomik adan zayf olan toplum kesimlerine destek salamaldr.

14. “Toplumsal dzen, devlet, tm deerler ve otoriteler yklarak, bireysel irade egemen klnmaldr.” Diyen gr aadakilerden hangisidir

a) Marksizm b) Anarizm c) tilitarizm
d) Hedonizm e) Determinizm

15. Aadakilerden hangisi siyaset felsefesinin konusu olamaz
a) ktidarn kayna b) Bireyin temel haklar
c) Tanrnn var olup olmad
d) Birey- devlet ilikisi e) deal dzen

16. Aadakilerden hangisi Ahlak felsefesinin konusuna girer
a) Gzellik b) Estetik yarglarn nitelii
c) yi ile ktnn lt d) Varln z
e) Doru bilginin kayna

17. Aadakilerden hangisi demokratik bir ynetimde grlmez
a) Sosyal adalet b) Gler birlii
c) Bask gruplar d) Seme ve seilme hakk
e) Parlamento

18. Anarist- nihilist bir dnr olan Nietszsche, ahlak kurallar ile ilgili olarak aadakilerden hangisini kabul etmez
a) nsan davranlarn kstladn
b) nsan yaamnda pasif kldn
c) nsan yaamndan karlmas gerektiini
d) nsan mutlulua gtrebileceini
e) nsan doasna aykr olduunu

19. Anarist- nihilist bir dnr olan Nietszschenin “stn insan” iin aadakilerden hangisi ileri srlebilir
a) Ahlak kurallarna uyduu
b) nan kardeliine nem verdii
c) Eylemlerinin ahlaka ynelik olduu
d) Kaderci bir yaam srd
e) Hibir etki ve bask altnda kalmadan kendi deerlerini kendisinin oluturduu

20. Nihilizm iin aadakilerden hangisi sylenemez

a) Toplumsal birlik ve beraberlii salayan kurallar destekledii
b) Toplumun birey zerindeki hibir basksn kabul etmedii
c) Her trl siyasal dzeni reddettii
d) deal bir dzenin olamayacan savunduu
e) Bireyi ve bireysel deerleri nemsedii

21. topyalar iin aadakilerden hangisi sylenemez

a) deal bir dzeni ifade ettikleri
b) inde bulunduklar an kt durumlarn eletirdikleri
c) Yaanlan dzenden farkl, baka bir siyasal dzen tasarladklar
d) Alternatif bir yaam ve dnya sunduklar
e) Var olan siyasi- sosyal sistemi, iyi ve kt ynleriyle destekledikleri

22. Bilgelik ahlakn, bilgiyi ve bilgili kiileri iyiliklerin kayna olarak gren, bilgi sayesinde insanlarn ahlakl ve mutlu olacaklarn savunan filozof aadakilerden hangisidir

a) Sokrat b) Platon c) Sartre d) Kant
e) Epikr

23. “Birey ve toplum, devlet iindir. Devlet, en yksek amatr; gerektiinde bireyler ve toplum, devlet dzeni iin feda edilebilir” diyen anlay aadakilerden hangisidir

a) Sosyalizm b) Kapitalizm c) Faizm
d) Liberalizm e) Teokrasi

24. –nsanda var olu, zden nce gelir, diyerek egzistansiyalizm (varoluuluk) akm iinde yer almtr
- Tanr diye bir ey yoktur; olsa idi, zgrlk olmazd. nsan, kendini ve deerlerini srekli olarak yeniden var eder
- zgrl biricik deer olarak kabul eder.
Yukarda dncelerinin ana izgileri verilen filozof kimdir

a) E. Husserl b) J. P. Sartre c) J.S. Mill
d) K. Marx e) E. Durkheim


1. Bir sanat eseriyle ilgili olarak, “Gzeldir veya irkindir” eklinde yaplan deerlendirmeye ne denir

a) Ahlaki yarg b) Estetik kayg
c) Sanat eseri d) Estetik yarg
e) Gzellik problemi

2. Aadakilerden hangisi estetiin inceledii konulardan biri deildir

a) Gzelliin anlam b) Estetik tavr
c) Gzellii belirleyen faktrler
d) Doal ve yapay gzellik
e) Doruluun lt

3. Aadakilerden hangisi estetik yarglarn zelliklerinden biri olamaz

a) Subjektif olmas
b) Doruluk deeri tamamas
c) Deer yarglarna gre aklanmas
d) Evrensel bir nitelie sahip olmas
e) Beeni duygusuna hitap etmesi

4. Schiller, sanat oyun olarak kabul eder. nk aralarnda ileri lde bir benzerlik bulunduunu dnr.
Aadakilerden hangisi bu benzerliklerden biri deildir

a) Her ikisinde de, realiteden uzaklalr
b) Her ikisi de, d gc ve kurguya dayanr
c) Her ikisi de, bireyi stresten kurtarr
d) Her ikisi de, kuramsal temeller dorultusunda hareket eder
e) Her ikisinde de, fayda amac gdlmez

5. “Sanat eseri, mkemmel olan doay olduu gibi yanstmaldr; doaya, sanatnn kataca hibir deer yoktur. Bir sanat eseri, doadakini ne kadar baarl biimde yanstyorsa, o kadar baarldr.” Gr aadaki kuramlardan hangisine aittir

a) Yaratma kuram b) Oyun kuram
c) Taklit kuram d) Yaratclk kuram
e) Romantizm

6. Din felsefesi aadaki problemlerden hangisiyle dorudan ilgilenmez

a) nsan davranlarnn nasl olmas gerektii
b) mden sonra hayatn olup olmad
c) Evrenin ncesiz sonrasz olup olmad
d) nsanla tanr arasnda nasl bir ba olduu
e) Tanrnn varln gsteren kantlarn olup olmad
7. Tanr, doadan ayr bir ey deildir; aksine doann kendisidir. Tanr, doann yaratcs da deildir; nk doa, Tanrdr”
Spinozaya ait olan yukardaki iddia hangi kavramn aklamasdr
a) Ateizm b) Panteizm c) Teizm
d) Deizm e) Politeizm

8. “Tanrnn varlnn veya yokluunun bilgisine akl ve duyularla ulalamayacan savunan; buna bal olarak, tanrnn varl veya yokluu hakknda bir ey sylenemez” diyen gr aadakilerden hangisidir
a) Ateizm b) Politeizm c) Deizm
d) Agnostisizim e) Teizm

9. “”Evreni yaratan ve yneten, vahiy yolu ile yaratt insana nasl yaamas gerektiini bildiren bir tanrnn varlna inanma” aadaki kavramlardan hangisine karlk gelir
a) Teizm b) Deizm c) Panteizm
d) Ateizm e) Agnostisizm

10. Aadakilerden hangisi din felsefesinin zelliklerinden biri deildir
a) Btn dinlere ayn uzaklktadr
b) Dinlere phe ve eletiri ile bakar
c) man, akldan stn ve nde tutar
d) En iyi/ doru dinin hangisi olduuna karar vermez
e) Dini sorgularken otorite ve dogmalara bal kalmaz

11. Aadakilerden hangisi din felsefesi iin sylendiinde yanl olur
a) Dinleri genel bir yaklamla, objektif olarak inceler
b) nceledii dinin inanlarn doru kabul eder
c) Dinsel dogmalara odaklanr
d) Din olgusunu sorgular
e) Dinsel kavramlar sorgular

12. I. lahi dinlerin bildirdii gibi Tanrnn var olduunu, yaratc ve her an etkin olduun syleyen gr
II. Tanrnn var olduunu kabul eden ancak onun yarattktan sonra bir daha evrene mdahale etmediini savunan gr
III. Tanrnn var veya yok olduunun bilinemeyeceini iddia eden gr.
Yukardaki aklamalar sras ile aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir
a) Deizm- Teizm- Panteizm
b) Deizm- Teizm- Agnostisizim
c) Teizm- Deizm- Panteizm
d) Teizm- Deizm- Antropomorfizm
e) Teizm- Pantezim- Ateizm

 »masal ile ilgili test sorular, »11 snf felsefe kitab cevaplar, »11 snf felsefe kitab deerlendirme sorular cevaplar, »dini hitabet test sorular, »11 snf felsefe kitab cevaplar sayfa 10, »FELSEFE HKMET LKS,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

ok acil cevaplar vere bilirmisiniz

Yazan: Burak | Tarih: 2015-05-20 00:55:05


sorularn cevaplarn bekliyoruz

Yazan: hasan akt | Tarih: 2015-05-05 11:40:06


sizden ricam bu sayfanzdaki sorulEIN CEVAPLARINI GNDERR MSNZ YARIN SINAVIMI Z VAR DA...

Yazan: fatih | Tarih: 2014-06-27 18:29:47


btn sorularn cevaplarn gnderebilir misiniz? acill

Yazan: merve | Tarih: 2012-12-24 20:10:22


ben felsefe retmeniyim yukardaki sorularn cevaplarn gnderebilir misiniz?MDDEN SAOLUN.

Yazan: nee erehit | Tarih: 2012-11-15 11:47:02


emeinize salk.. ok gzel sorular... cevaplarn alma imkanmz var m?

Yazan: uur bayram | Tarih: 2011-10-27 00:04:42


steki 29 a kadar olanlarn tm ve sonrasndaki 27 tane olan testinde 21. sorusuna kadar cevab lazm ok acil

Yazan: Emre Erdoan | Tarih: 2010-12-21 16:09:37


acaba bu sorularn cevaplar var m...gzel sorular..

Yazan: mer | Tarih: 2010-12-06 17:29:44