Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

FELSEFE SINAV SORULARI(test)

dogrukaynak ֖dev-Ders » Felsefe » FELSEFE SINAV SORULARI(test)
Hit : 4707
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2733) :
FELSEFE DERSİ

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI A GRUBU

Test Soruları (Cevapları daire içine alınız)

1. I. Pozitivizm

II. Entüisyonizm

III. Realizm

IV. Nihilizm

Yukarıdaki felsefi yaklaşımlardan hangilerinin temel tartışmaları varlık hakkındadır

A) I-II B) II-III C) III-IV D) II-IV E) I-III

2. Siyaset felsefesinin, konusu itibariyle, aşağıdaki alanlardan hangisiyle daha çok ilişki içinde olması beklenir


A) Psikoloji B) Sosyoloji C) Antropoloji D) Ekoloji E) Fizyoloji

3. Bazı düşünürlere göre "Siyaset felsefesinin işi, ilk örneğini Aristoteles'de bulduğumuz bir siyaset teorisinin yaptığı gibi, devlet biçimlerini sıralamak, özelliklerini ayırt etmek ve giderek bunlar üzerine yargılar vermek değildir. Siyaset felsefesi, belli devlet biçimleri, belli yönetim tipleri hakkında karşılaştırmacı ve yargı verici bir tutumla iş görmez." Bu görüş aşağıdaki niteliklerden hangisiyle çelişir


A) Olması gerekeni inceleme B) Evrensel olma C) Varlığı bütünüyle ele alma

D) Sübjektif olma E) Deneyle ispatlanabilir olma


4. "Bütün bilgimiz 'var olan' bir şeyin bilgisidir. Bu durum bilimsel bilgiyle felsefi bilginin ortak noktasıdır. Ancak her iki alanın da bu 'var olan' hakkında soru sorma tarzları onları birbirinden ayırır." Paragraf bilimle ontolojinin (varlık felsefesinin) hangi bakımdan birbirlerinden ayrıldıklarını iddia etmektedir


A) Bilim ve felsefe, aynı varlıklara baksalar bile farklı nitelikleriyle ilgilenirler.

B) Bilim ve felsefe, herhangi bir varlık karşısında aynı ilgiyi göstermeyebilir.

C) Hem bilim hem de felsefe 'var olmayanlarla' ilgilenmezler.

D) Felsefe ve bilim aynı varlıklarla ilgilenmezler, bu da onların en önemli özelliğidir.

E) Bilim ve felsefe aynı varlıkla farklı zamanlarda ilgilenirler.

5. Kant bir kitabında metafizik için "-bu bilim ki, başka her şeyde bilgisiz olan herkes, onda kesin bir yargıda bulunmaya cesaret ediyor, çünkü bu alanda gerçekten de, esaslı olanı boş laftan ayırt edecek kesin bir ölçü yoktur" der. Kant, burada metafiziğin hangi özelliğinden bahsetmektedir


A) Metafizik nesnel bir bilgi dalıdır.

B) Metafiziğin en önemli özelliği sınırlarının iyi belirlenmiş olmasıdır.

C) Metafizik nesnel bir sınıra sahip değildir.

D) Metafizik nesnel bir ölçüte sahip olmak zorunda değildir.

E) Metafizik diğer bilgi dallarından öznel olmamasıyla ayrılır.


6. "Bilim 'var olan'ı o kadar çeşitli alanlara böler ki, dış görünüşüyle bu alanlar arasında herhangi bir ilgi görmek olanaksızdır; örneğin zamanımızda fizik, biyoloji o kadar çok alt alanlara ayrılmışlardır ki, onlar arasındaki bağı gözden kaçırmak çok kolaydır. Ancak ontoloji bu alt alanları 'var olan' adı altında tek bir bilginin alanı haline getiriyor ve 'var olan'ların arasındaki derin bağı (böylece de bilimler arasındaki sıkı ilişkiyi) gösterebiliyor." Paragraf bilimle felsefenin hangi yönüyle ayrıldığını iddia etmektedir


A) Bilimde şlçme olduğu için teknoloji kurulabilir, ancak felsefenin teknolojisi yoktur.

B) Bilimin sonuçları belli bir kesinlik ifade edebilir, felsefenin ise kesinliği yoktur.

C) Bilimde objektiflik ön plandadır, felsefede ise sübjektiflik.

D) Bilim parçacı bir yaklaşıma sahiptir, felsefe ise bütünleştiricidir.

E) Bilim dış olaylara yönelirken, felsefe olaylardan içe (zihne) yönelir.


7. "Bir felsefe disiplininin konusunu kesin çizgilerle bir diğerinden ayırmak mümkün değildir. Bir konudaki fikirler başka bir disiplinle ilgili temel kavramları kullanmayı da gerektirir çoğu zaman. Sözgelimi, bilgi felsefesindeki herhangi bir tez, içinde varlık, bilim ve din felsefesiyle ilgili temel kavramlardan yararlanır." Paragrafta sözü edilen ana fikir, felsefi bilginin hangi özelliğiyle daha iyi açıklanabilir


A) Felsefe bilgisi kümülatif (birikimsel) bir bilgidir. B) Felsefi bilgi sistemli ve düzenlidir.

C) Felsefi bilgi varlığı bütünüyle ele alır. D) Felsefe bilgisi ilerleme özelliğine sahip değildir.

E) Felsefi bilgi sübjektif bir bilgidir.


8. "-Felsefeyle bilimler arasındaki ilişkinin tek yönlü olmadığını da ayrıca belirtmek gerekir. Yani, sadece felsefenin bilimsel çalışmalar üzerine etkisinden değil, bilimsel çalışmaların felsefi görüşler üzerine olan etkisinden de söz etmek gerekir. Nitekim, günümüz pozitivizminin doğuşunda bilimsel gelişmenin büyük etkisi olmuştur." Paragrafta bilimle felsefi bir yaklaşım arasındaki ilişkinin hangi yönünden söz edilmektedir


A) Bilimler daima felsefenin yol göstericisi olmuşlardır.

B) Felsefe, bilimleri yönlendiren tek unsurdur.

C) Felsefe bilimi etkilediği kadar bilim de felsefeyi etkileyerek yeni düşüncelere yol açar.

D) Felsefenin olduğu kadar bilimin de bazı fikir ayrılıklarından dolayı metot arayışına girdiğini unutmamak gerekir.

E) Felsefe ve bilim, karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenmezler.

9. "Bilim 'var olan'ı değil, 'var olan'ın küçük bir alanını sorup soruşturmadan, onun temeline inmeyi düşünmeden ele alır ve kendi alanının başka alanlarla olan derin ilişkisine dokunmadan araştırmasına başlar." Paragraf, bilimin hangi özelliği üzerinde durmaktadır


A) Evrensel olma B) Deneye dayanma C) Olgulara dayanma D) Parçacı olma E) Kesinlik taşıma


10. Felsefi bilginin genel geçer bir bilgi olmaması hangi özelliğiyle daha çok ilgilidir


A) Sübjektif olmasıyla B) Evrensel olmasıyla C) Bütünleştirici olmasıyla D) Refleksif olmasıyla E) Birikimsel olmasıyla


11. "Son büyük savaştan beri Japonya'nın kuramsal fizik dalına sağladığı büyük bilimsel katkı, belki de Uzak Doğu geleneklerinde varolan felsefi fikirlerle fizikteki kuantum kuramının felsefi özü arasındaki benzerliğe işaret etmektedir" W.Heisenberg Paragrafta felsefenin hangi özelliği vurgulanmak istenmektedir


A) Felsefe ortaya koyduğu evrensel fikirlerle bilimin gelişimine yardımcı olmaktadır.

B) Felsefe, bilimlerle olan ilişkisinde önceden belirlenemeyecek birtakım sonuçlara neden olabilir.

C) Felsefe için neyin önemli olduğunu bilim belirler.

D) Felsefi fikirlerin doğruluğu zamanla bilimin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkar.

E) Bilimsel kuramlar ve bilhassa fizik, felsefenin söylediklerine uymak zorundadırlar.


12. "Felsefe, yeni gerçeklere açık olan, onları irdeleyen ve eleştiren; her konuyu kşkünden ele alarak aydınlığa kavuşturmak isteyen derinlemesine düşüncenin çabasıdır. Başka bir deyişle, varlığın tümü gibi, felsefenin bulguları ve açıklamaları da sürekli olarak ortaya çıkan, değişikliğe uğrayan, bir bölümü ve bir başka biçimde varlığını sürdüren şeylerdir." Paragraftan felsefeyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz


A) Felsefe eleştirel bir tutumla hareket eder.

B) Diğer bazı dallarda olduğu gibi felsefede de değişim söz konusudur.

C) Her felsefe sistemi nesnel olgulara dayalıdır.

D) Filozof derinlemesine araştırma yapar ve peşin kabullere gitmez.

E) Bütün felsefe sistemleri, felsefedeki çeşitliliğin birer göstergesidirler.


Klasik sınav soruları

13. “Devlet, tek insanın eylemlerini düzenlemek için yeterli olmayan vicdanın yerine geçer” görüşünü örneklerle açıklayınız. (15 puan)

14. G. Or**ll ve A. Houxley gibi düşünürler diğerlerinin aksine korku ütopyaları ortaya koymuşlardır. Sizce, korku ütopyaları ortaya koymanın sebebi nedir Örnekle açıklayınız (10 puan)

15. Aşağıdaki sorulardan sadece bir tanesini cevaplayınız.

a) Siyasetle siyaset felsefesi arasındaki farkı örnekle açıklayınız. (15 puan)

b) Felsefe ile bilimin varlığa ilişkin temel bakışını örneklerle karşılaştırınız. (15 puan)


NOT -Kastettiklerinizden değil yazdıklarınızdan puan alırsınız

Başarılar dilerim »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »masal ile ilgili test soruları, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları, »11 sınıf felsefe kitabı değŸerlendirme soruları cevapları, »dini hitabet test sorular, »9 sınıf sağŸlık bilgisi 1 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları sayfa 10, »FELSEFE HİKMET İLİşžKİSİ,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.