Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Coğrafya MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI ile ilgili sorular

dogrukaynak ֖dev-Ders » CoğŸrafya » Coğrafya MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI ile ilgili sorular
Hit : 11275
Tarih : 30 Eylül 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/3378) :
Türkiye, dış ülkelere krom cevheri ve krom bileşikleri satan birkaç ülke arasında yer alır.

Türkiyede üretilen kromun dış piyasada her zaman alıcı bulması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir

A) Kolay işlenebilir olmasına

B) Kullanım alanının yaygınlığına

C) Alıcı ülkelere yakınlığına

D) Kalitesinin yüksek olmasına

E) Üretim teknolojisinin gelişmişliğine

ÖSS-1984 CEVAP B


--------------------------------------------------------------------------------Aşağıdakilerden hangisi üzerinde yer şekillerinin etkisi en azdırA) Tarla tarımı B) Hayvancılık C) Yerleşme tipi D) Madencilik E) Ulaşım

ÖSS 1989 CEVAP D


--------------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki haritada, her biri bir madenin çıkarıldığı yer ile işlendiği yeri birleştirmek için çizilmiş olan beş oktan hangisi yanlıştırA) I B) II C) III D) IV E) V

ÖSS 1993 CEVAP C


--------------------------------------------------------------------------------

Türkiyede elektrik enerjisinin bir kısmı Soma, Yatağan, Afşin - Elbistan gibi termik santrallerden elde edilmektedir.

Bu santrallerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmuştur

A) Yoğun nüfuslu merkezlere yakınlık

B) Enerji tüketim merkezlerine yakınlık

C) Ulaşım kolaylığı

D) Linyit yataklarına yakınlık

E) Enerji nakil hatlarına yakınlık

ÖSS 1994 CEVAP D


--------------------------------------------------------------------------------

Türkiyede 1988 - 1995 yılları arasındaki elektrik enerjisi üretimi ve kayıplar dışındaki net tüketimi aşağıdaki gibidir.Bu grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz

A) Sekiz yıl içinde, enerji üretimi % 100ün üzerinde bir artış göstermiştir.

B) 1988 yılındaki üretim ve tüketim miktarı arasındaki fark, 1995 yılındaki üretim ve tüketim miktarı arasındaki farktan daha azdır.

C) 1993 - 1994 yılları arasında tüketimdeki artış, 1992 - 1993 yılları arasındakine göre yavaşlamıştır.

D) 1988 - 1995 yılları arasında enerji üretimi 40 milyar kilovat saatin (kwh) altına düşmemiştir.

E) Verilen yıllarda üretilen enerji miktarı tüketilenden fazladır.

ÖSS 1999 CEVAP A


--------------------------------------------------------------------------------

Aşağıdaki grafiklerde, dörder bölgesi bulunan ve yüzölçümleri birbirine yakın olan beş ülkenin bölgelerine göre elektrik enerjisi tüketimleri gösterilmiştir.Ülkelerde tüketilen elektrik enerjisinin büyük bir kısmının endüstride kullanıldığı kabul edilecek olursa, yukarıda grafikleri verilen ülkelerin hangisinde endüstri kuruluşları bölgeler arasında diğerlerinden daha dengeli dağılmıştır

A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V.

ÖSS 1999 CEVAP C


--------------------------------------------------------------------------------

Aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisiyle çalışan santraller, kullandığı enerji kaynağından uzak bir yere kurulamazA) Petrol B) Akarsu C) Kömür D) Doğal gaz E) Uranyum

ÖSS 2001 CEVAP B


--------------------------------------------------------------------------------

Türkiyenin dış satımında önemli yeri olan bor mineralleri ve kromun sürekli dış pazara sahip olmasında,

I. taşınmalarının kolay olması,

II. endüstride başka madenlerle birlikte kullanılmaları,

III. kullanım alanlarının fazla olması,

IV. kalitelerinin yüksek olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilirA) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) III ve IV

ÖSS 2003 CEVAP E


--------------------------------------------------------------------------------

Aşağıdaki grafik, 1991 - 1999 yılları arasında Türkiyede elektrik enerjisi üretimi içinde termik ve hidroelektrik enerji üretimlerinin paylarını göstermektedir.Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz

A) Termik enerji üretimi ile hidroelektrik enerji üretimi arasında 1991 yılındaki fark, 1999 yılındakinden azdır.

B) Termik enerji üretimi ile hidroelektrik enerji üretimi arasındaki farkın en fazla olduğu yıl 1997dir.

C) Verilen yıllarda, termik enerji üretimindeki artış hidroelektrik enerji üretimindeki artıştan fazladır.

D) Hidroelektrik enerji üretiminde en fazla artış, 1991 - 1993 yılları arasında olmuştur.

E) 1993 yılından sonra hidroelektrik enerji üretiminin toplam enerji üretimindeki payı giderek azalmıştır.

ÖSS 2003 CEVAP B


--------------------------------------------------------------------------------

I. Petrol

II. Linyit

III. Su gücü

IV. Doğal gaz

Türkiyede yukarıdaki enerji kaynaklarının hangilerinden elde edilen elektriğin diğerlerinden daha ekonomik olması beklenir

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

ÖSS 2004 CEVAP C


--------------------------------------------------------------------------------

Türkiyede bazı yerleşim merkezlerinin büyümesinde o yörede çıkartılan yer altı zenginliklerinin payı büyüktür.

Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin büyümesinde bu payın katkısı daha azdırA) Zonguldak B) İskenderun C) Seydişehir D) Soma E ) Batman

KPSS 2006 CEVAP B


--------------------------------------------------------------------------------

Türkiyede elektrik enerjisi üretiminde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanımının artması, üretim maliyetinin artmasına yol açarA) Güneş B) Akarsu C) Rüzgr D) Petrol E) Sıcak su

KPSS 2006 CEVAP D


--------------------------------------------------------------------------------

Aşağıdaki grafik beş maden cevherinin 1994 yılında Türkiyedeki üretim ve tüketim miktarlarını göstermektedir.Yalnızca grafikteki bilgilere dayanarak, hangi madenlerin dış alımına gereksinim duyulduğu söylenebilir

A) I ve II B) I ve V C) II ve III D) II ve IV E) III ve V

KPSS 2006 CEVAP A


--------------------------------------------------------------------------------

Türkiyenin çeşit ve rezerv bakımından en zengin yer altı kaynaklarına sahip coğrafi bölümü aşağıdakilerden hangisidirA) Yukarı Fırat Bölümü B) Konya Bölümü C) Ergene Bölümü D) Adana Bölümü

E) Orta Karadeniz Bölümü

KPSS 2007 CEVAP A


--------------------------------------------------------------------------------

I. Petrol

II. Jeotermal

III. Taş kömürü

IV. Akarsu

V. Güneş

Türkiyede yukarıdaki kaynakların hangilerinden sağlanan enerji miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişirA) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V

KPSS 2007 CEVAP E


--------------------------------------------------------------------------------Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangilerinde termik santral vardır

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

KPSS 2007 CEVAP B


ALINTIDIR
 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »masal ile ilgili test soruları, »sosyal duygusal alanla ilgili oyunlar, »atatürkün eğŸitimle ilgili sözlerinden bazı örnekler, »dini hitabet test sorular, »mehmet rauf ile ilgili slayt, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, »kıskançlık ile ilgili kompozisyon çeşŸitleri yazma, »enzimler ile ilgili slayt,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

teşŸekkürlerr

Yazan: nurullah | Tarih: 2016-01-07 01:34:45


Guzel

Yazan: sanem | Tarih: 2015-03-12 22:23:38