Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Coğrafya HAYVANCILIK-MADENLER-ORMANCILIK ile ilgili sorular

dogrukaynak ֖dev-Ders » CoğŸrafya » Coğrafya HAYVANCILIK-MADENLER-ORMANCILIK ile ilgili sorular
Hit : 2358
Tarih : 30 Eylül 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/2629) :
1- Bir çiftlikte, bir mevsim boyunca üretilen süt miktarıyla o çevreye düşen yağış miktarı arasında, hangi durumda bir paralellik görülür

A) Hayvan sayısı çoksa

B) Ahır hayvancılığı yapılıyorsa

C) Mera hayvancılığı yapılıyorsa

D) Hayvanlar büyükbaş ise

E) Hayvanlar iyi cins ise

ÖSS-1981 CEVAP C


--------------------------------------------------------------------------------

2- Türkiyede ormanların bölgelere dağılışı % olarak şöyledir:

Karadeniz Bölgesi .......................... 27

Akdeniz Bölgesi ............................. 21

Marmara Bölgesi ............................ 19

Ege Bölgesi .............................. ..... 16

İç Anadolu Bölgesi ........................... 9

Doğu Anadolu Bölgesi ...................... 7

Güneydoğu Anadolu Bölgesi .............. 1

Aşağıdaki yorumlardan hangisi, bu dağılışa göre yanlıştır

A) Ormanların yaklaşık % 50si Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yer alır.

B) Ormanların yaklaşık % 90ı Artvin - İskenderun hattının batısında yer almaktadır.

C) Ormanlar, bölgelere genişlikleriyle orantılı olarak dağılmıştır.

D) Orman yönünden en zengin bölge Karadeniz Bölgesidir.

E) Ormanların ülke yüzeyinde dağılımı düzensizdir.

ÖSS-1981 CEVAP C


--------------------------------------------------------------------------------

3- Doğu Anadoluda hayvancılık önemli bir yer tutar. Özellikle Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın çok gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir

A) Uzun yıllarda kazanılan deneyimlerle

B) Devlet desteği ve özendirmelerle

C) Hayvan ıslahındaki gelişmelerle

D) Sunî yem teminindeki kolaylıklarla

E) Yaz yağışıyla oluşan gür otlaklarla

ÖSS-1984 CEVAP E


--------------------------------------------------------------------------------

4- Balıklar mevsime göre sıcak denizlerden soğuk denizlere, soğuk denizlerden sıcak denizlere göçerler. Bu göçlerin yapıldığı yollar balıkçılığa elverişli alanları oluşturur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Türkiyede balıkçılığa en elverişli yer olması beklenir

A) İskenderun körfezi

B) Anamur kıyıları

C) Edremit körfezi

D) Boğazlar

E) Antalya körfezi

ÖSS-1993 CEVAP D


--------------------------------------------------------------------------------

5- Türkiyede küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yörelerde, el tezgahlarında yapılan halı ve kilim dokumacılığı da yaygındır.

Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisine bir örnektir

A) El dokuması halı ve kilimler, fabrika ürünlerinden daha çok kullanılmaktadır.

B) Kırsal yörelerde geleneksel el sanatlarına ilgi fazladır.

C) Kırsal yörelerde ekonomik etkinlikler daha çeşitlidir.

D) Kırsal yörelerde küçükbaş hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır.

E) Kırsal yörelerde sürdürülen ekonomik etkinlikler birbiriyle sıkı ilişki içindedir.

ÖSS-1988 CEVAP E


--------------------------------------------------------------------------------

6- Türkiyede orman yangınları, batı ve güney kesimlerine göre kuzey kesimlerinde daha azdır.

Kuzeyde orman yangınlarının az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir

A) Orman içi yerleşmelerinin dağınık olması

B) Orman alt sınırının kıyıdan başlaması

C) Nem oranının fazla olması

D) Ormanların daha çok yamaçlarda yer alması

E) Orman içi ulaşım ağının gelişmiş olması

ÖSS-1991 CEVAP C


--------------------------------------------------------------------------------

7- Türkiyedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin artırılmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir

A) Besicilikle ilgili eğitime önem verilmesi

B) Süt kuzu ve süt dana kesimlerini önlenmesi

C) Yerli ırkların ıslah edilmesi

D) Düşük faizli kredi olanaklarının sağlanması

E) Yaylacılığın yaygınlaştırılması

ÖSS-1992 CEVAP E


--------------------------------------------------------------------------------

9- Türkiyede aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, küçükbaş hayvancılık en azdır

A) Ayçiçeği

B) Buğday

C) Susam

D) şeker pancarı

E) Çay

ÖSS-1994 CEVAP E


--------------------------------------------------------------------------------

10- Türkiyede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri arasındaki ilişki en azdır

A) Büyükbaş hayvancılık

B) Küçükbaş hayvancılık

C) Kümes hayvancılığı

D) Arıcılık

E) İpek bşcekçiliği

ÖSS-1998 CEVAP C


--------------------------------------------------------------------------------

11- Aşağıdakilerin hangisi ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan biri değildir

A) Yabanî hayvan türlerinin azalması

B) Su taşkınlarının artması

C) Erozyonun artması

D) Hava kirliliğinin artması

E) Otlakların verimsizleşmesiÖSS-1998 CEVAP E


--------------------------------------------------------------------------------

12-Türkiyede yetiştirilen büyükbaş hayvanları ve bunların belirli yıllardaki sayısını gösteren bir tablo ya da grafiğe dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz

A) Verilen yıllarda hayvan sayıları arasındaki oran

B) Belli bir hayvan sayısında verilen yıllara göre artış ya da azalış oranı

C) En çok yetiştirilen hayvan

D) Birim hayvandan alınan verim

E) Belli bir yıldaki toplam hayvan sayısı

ÖSS-2004 CEVAP D


--------------------------------------------------------------------------------

13-Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede hayvancılıkta verimin artırılması için alınması gereken önlemlerden biri değildir

A) Et tüketiminin teşvik edilmesi

B) Hayvan soylarının ıslah edilmesi

C) Otlakların ıslah edilmesi

D) Hayvan sağlığı ile ilgili denetimlerin düzenli yapılması

E) Besi hayvancılığının yaygınlaştırılması

ÖSS-2006 CEVAP A


--------------------------------------------------------------------------------

14-

I. İklim koşullarının uygun olması

II. Tüketimin fazla olması

III. Dış satım ürünleri arasında yer alması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiyede, kümes hayvancılığının büyük kentler çevresinde yoğunlaşmasında etkilidir

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

KPSS-2006 CEVAP B


--------------------------------------------------------------------------------

15- Türkiyede bazı yerleşim merkezlerinin büyümesinde o yörede çıkartılan yer altı zenginliklerinin payı büyüktür.

Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin büyümesinde bu payın katkısı daha azdırA) Zonguldak B) İskenderun C) Seydişehir D) Soma E) Batman

KPSS-2006 CEVAP B


--------------------------------------------------------------------------------

16- Türkiyede elektrik enerjisi üretiminde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanımının artması, üretim maliyetinin artmasına yol açarA) Güneş B) Akarsu C) Rüzgr D) Petrol E) Sıcak suKPSS-2006 CEVAP D


--------------------------------------------------------------------------------

17-

Haritada numaralarla gösterilen bölümlerin hangisinde, arazinin engebeli olması nedeniyle, balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır

A) I B) II C) III D) IV E) V

KPSS-2007 CEVAP C


--------------------------------------------------------------------------------

18- Türkiyenin çeşit ve rezerv bakımından en zengin yer altı kaynaklarına sahip coğrafi bölümü aşağıdakilerden hangisidir

A) Yukarı Fırat Bölümü

B) Konya Bölümü

C) Ergene Bölümü

D) Adana Bölümü

E) Orta Karadeniz BölümüKPSS-2007 CEVAP A


--------------------------------------------------------------------------------

19-

I. Petrol

II. Jeotermal

III. Taş kömürü

IV. Akarsu

V. Güneş

Türkiyede yukarıdaki kaynakların hangilerinden sağlanan enerji miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişir

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

KPSS-2007 CEVAP E


--------------------------------------------------------------------------------

20-

Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangilerinde termik santral vardırA) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IVKPSS-2007 CEVAP B

 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »masal ile ilgili test soruları, »sosyal duygusal alanla ilgili oyunlar, »atatürkün eğŸitimle ilgili sözlerinden bazı örnekler, »dini hitabet test sorular, »mehmet rauf ile ilgili slayt, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, »kıskançlık ile ilgili kompozisyon çeşŸitleri yazma, »enzimler ile ilgili slayt,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.