Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Almanca Dilbilgisindeki Terimler ve Anlamlari..

dogrukaynak ֖dev-Ders » Almanca » Almanca Dilbilgisindeki Terimler ve Anlamlari..
Hit : 7051
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2654) :
Abbreviation - kısaltma
Abessiv - yokluk durumu
abgeleiteter - Satz türemis tümce
abhÖ¤ngig - bağımlı
AbhÖ¤ngigkeitsgrammatik - bagımsal dilbilgisi
abkürzendes Nennen - kısaltma
Abkürzung - kısaltma
Ablativ - cıkma durumu
Ablaut -ünlü almasması
Ableitung - türetme
abrupt - süreksiz
abstraktes Nomen - soyut ad
abstraktes Substantiv - soyut ad
Abstraktion - soyutlama
Abstufung - almasma
Abwandlung - eylem cekimi
Abweichung - sapma
Addition - ekleme
Adessivus - yakınlık durumu
Adjektiv - sıfat
Adjektivierung - sıfatlasma
Adjektivierungsaffix - sıfatlastırıcı
Adjunktion - ekleme
Adjunktion - katma
Adressant - gşnderen
Adverb - belirtec
Adverb der Art und Weise - niteleme belirteci
Adverb der Zeit - zaman belirteci
Adverbialierungssuffix - belirtecletirici
Adverbium - belirtec
Adverbsuffix - belirtecleştirici
Affirmation - olumluluk
affirmativer Satz - olumlu tümce
Affix - ek
Akkusativ - belirtme durumu
Aktant - eyleyen
Aktiv - etken catı
Aktivum - etken catı
Aktualierung - gerceklesme
Akzent - vurgu
AkzeptabilitÖ¤t - gecerlilik
Algorithma - islem
Allegorie - yerine
allgemeine - Sprachwissenschaft genel dilbilim
allgemeine - Grammatik genel dilbilgisi
Alliteration - ses yinelemesi
Alphabet - alfabe
Analogie - örnekseme
Analyse - cşzümleme
Angabe - tümleyen
Anlaut - önses
Anomal - aykırı
antonym - karsıtanlamlı
Antwort - yanıt
Anzeichen - belirti
Argot - argo
Artikel - tanımlık, tanim edati
Artikulation - eklemleme
artikuliert - eklemli
Aspekt - görünüs
Assimilation - benzesim
Attribut - belirtme sifati
Ausdruck - anlatım
Ausdruck - deyim
Ausgang - gevseme
Ausgangssprache - kaynak dil
Ausruf - ünlem
Ausrufesatz - ünlem cümlesi
Aussage - sözce
Aussagesatz - ifade cümlesi
Ausrufesatz - ünlem tümcesi
Aussprache - söyleyis
Auswahl - secme
Bedeutung, Sinn - anlam
BedeutungsbeschrÖ¤nkung - anlam daralması
Bedeutungserweiterung - anlam genislemesi
bedeutungsgleich - esanlamlı
Bedeutungsverbreitung - anlam genislemesi
Bedeutungsverengerung - anlam daralması
Bedeutungsverschiebung - anlam kayması
Bedeutungswandel - anlam değisimi
Bedeutungswechsel - anlam değisimi
bedingt werden - kosullanma
Befehlssatz - buyrum tümcesi
Begrenzung - sınırlandırma
Begriff - kavram
Begriffsfeld - kavramsal alan
Begriffsschrift - kavramsal yazı
belebtes - Genus canlı
Benennung - adlandırma
Beschreibung - betimleme
bestimmt - belgili
bestimmte Vergangenheit - belirli gecmiş zaman
Bestimmungsbeiwort - belirtme sıfatı
Betonung - vurgu
Bestimmungswort - belirtme sıfatı
Bestimmte Artikel - belirli tanim edati
Bildungselement - yapım eki
Bilingualismus - ikidillilik
Bindewort - baglac
breiter Vokal - genis ünlü
Dativ bulunma durumu
dauernd - sürekli
defektiv eksikli
definit - belirli
Definition - tanım
deiktischer Ausdruck - gösterici
deklarativer Satz - bildirme tümcesi
Deklination - ad cekimi
Demonstrativadjektiv- gösterine sıfatı
Demonstrativadverb - gösterme belirteci
Demonstrativpronomen - gösterme adılı
Denominal - addan türeme bicim
Denominativum - addan türeme bicim
Denotation - düzanlam
Determinat - belirlenen, tamlanan
Deverbal - eylemden türeme bicim
Dialekt - lehce
Differenz - fark
Diglose - ikidillilik
Diphthong - ikili ünlü
Diphthongierung - ikili ünlülesme
direkte Rede - dolaysız anlatım
direktes Objekt - dolaysız tümlec
Dissimilation - ayrısım
Doppelform - esil
Doppelgliederung - cift eklemleme
Druckakzent - vurgu
Drucksilbe - vurgulu hece
dunkel - pes
Eigenname - özel ad
Eigenschaftswort - sıfat
einfacher - Satz yalın tümce
einfaches Tempus - yalın zaman
einfaches Wort - yalın sözcük
Empfindungswort - ünlem
Endung - cekim eki
Endung - bitim
ErgÖ¤nzung - tümlec
Fachausdrücke - terim
Faktitiv - ettirgen catı
Faktitivum - ettirgen eylem
Femininum - disil (ad )
feminin - disil (sıf.)
Fragefürwort - soru adılı
Fragewort - soru sıfatı
Fragepartikel - soru eki
Fragepronomen - soru adılı
Fragesatz - soru tümcesi
Futur - gelecek zaman
Futur II - gelecekte bitmis zaman
Fürwort - Bkz. Pronomen
Gattungsname - cins adı
Gaunersprache - argo
Gegenstandswort - ad
Gegenwart - simdiki zaman
Genitiv - tamlama durumu
Genus - cins
Genus - catı
Gerundium - ulac
geschriebene Sprache - yazı dili
gesprochene Sprache - konusulan dil
Grammatik - dilbilgisi
grammatisch - dilbilgisel
Gemischte Deklination - karisik cekim
Hauptsatz - temel tümce
Hilfsverb - yardımcı eylem
Imperativ - emir kipi
Indirekte Rede - dolayli anlatim
Indikativ - bildirme kipi
Infinitiv - eylemlik, fiilin mastar hali
Inhalt - icerik
IntensitÖ¤tsbetonung - vurgu
Interjektion - ünlem
Interpunktion - noktalama
Interrogativadverb - soru belirteci
indirekte Rede - dolaylı anlatım
indirektes Objekt - dolaylı tümlec
intransitiv - gecissiz
Junktion - baglama
Kardinalzahlen - temel sayilar
Kasus - durum
Kausaladverbien - neden gösteren zarflar
Kausativ - ettirgen catı
KausÖ¤tivu-ettirgen eylem
Kernsatz - cekirdek tümce
Kindersprache - cocuk dili
Klammerdarstellung - ayraclama
Komitativus - birliktelik durumu
Komparativ - sifatta orta üstünlük derecesi
Konjugation - eylem cekimi
Konjunktion - baglac
Konjunktiv - isteme kipi
konkretes Substantiv - somut ad
Konnotation - yananlam
Konsonant - ünsüz
Kultursprache - uygarlık dili
künstliche Sprache - yapay dil
lebende Sprache - yasayan dil
Lexikon s- özlük
Lexikologie - sözlükbilim
Linguistik - dilbilim
linguistisch - dilbilimsel
Literatursprache - yazın dili
Lokaladverb - yer belirteci
Lokalsprache a- gız
Lokativ - kalma durumu
maschinelle (Sprach—) Übersetzung - bilgisayar cevirisi
maskulin - eril
Maskulinum - eril
mehrdeutig - cokanlamlı
Mehrdeutigkeit - cokanlamlılık
Modaladverb - niteleme belirteci
Modus - kip
Morphem - bicimbirim
Morphologie - bicimbilim
Mundart - agız
Muttersprache - anadili
Nachricht - bildiri
Nachstellung - ilgec
Namenkunde - adbilim
natürliche Sprache - doğal dil
Nebenbedeutung - yananlam
Nebenordnende Konjunktionen - düzenleme baglaclari
Nebensatz - yantümce
NebensÖ¤tze des Grundes - neden bildiren yan cümleler
NebensÖ¤tze der Absicht - niyet, amac bildiren yan cümleler
NebensÖ¤tze der Art und Weise - hal bildiren yan cümleler
NebensÖ¤tze der Zeit - zaman bildiren yan cümleler
Negation - olumsuzluk
negativer Satz - olumsuz tümce
Neutrum - yansız, cinsiytsiz (ad)
Nomen - ad
Nominalierung - adlasma
Nominalsatz - ad tümcesi
Nominativ - yalın durum
Numerale - sayi adı
Objekt - tümlec
Objekt - nesne
offizielle Sprache - resmi dil
Optativ - istek kipi
Ordinalzahlen - derece gösteren sifatlar
Ortsadverb - yer belirteci
Partikel - ilgec
Partizip - ortac
Passiv - edilgen catı
Passiv - edilgen eylem
Perfekt - belirli gecmis zaman
Person - kisi
Personalpronomen - kisi adılı
Phonetik - sesbilgisi
Plural - cogul
Plusquamperfekt - dolayli gecmis zamanin hikayesi
Position - yer
Positiv - sifatta dogal derece
Possessivsuffix - iyelik eki
PrÖ¤dikat - yüklem
Possesivpronomen - iyelik zamirleri
PrÖ¤position - ilgec
PrÖ¤sens - simdiki zaman
PrÖ¤teritum - simdiki zamanin hikayesi
Pronomen - adıl, zamir
Pronominalierung - adıllas(tır)ma
Proposition - önerme
Rechtschreibung - yazım
Rede - söz
Redensart - deyim
RegelmÖ¤sige Verben - düzenli fiiller
Reflexiv - dönüslü catı
reflexives Verb - dönüslü eylem
Reflexivpronomen - dönüslü adıl
regelmÖ¤ssig - kurallı
Relativpronomen - ilgi adılı
RelativsÖ¤tze - ilgi cümlecikleri
reziprokes Verb i- stes eylem
Rhetorik - sözbilim
rückbezügliches Fürwort - dönüslü adıl
Sammelnamen - topluluk isimleri
Satz - tümce
Satzanalyse - dilbilgisel çözümleme
Satzaussage - yüklem
Satzgegenstand - özne
Satzglied - önerme
Schrift - yazı
Schache Deklination - zayif cekim
Semantik - anlambilim
semantisch - anlambilimsel
Silbe- hece
Singular - tekil (ad)
Sinn - anlam
Sondersprache - agız
Sondersprache - özel dil
Sprachgebrauch - kullanım
Stamm - gşvde
Stammwort - kşken
Starke Deklination - kuvvetli cekim
Subjekt - özne
Suffix - des Kasus takı
Superlativ - sifatta en üstünlük derecesi
Synonymie - eşanlamlılık
Syntax - sözdizim
Tempus - zaman
transitiv - gecisli
Umgangssprache - gündelik dil
unabhÖ¤ngiger - Satz bagımsız tümce
unbestimmt - belirsiz
unbestimmte Vergangenheit - belirsiz gecmis zaman
unbestimmten Zahladjektive - belirsiz sayi sifatlari
unbestimmtes Adjektiv - belgisiz sıfat
Übersetzung - ceviri
Verb - eylem
verbaler Satz - eylem tümcesi
Verbalstamm - eylem gşvdesi
Verbalwurzel - eylem kşkü
Verneinung - olumsuzluk
Vollverben - tam fiiller
Vorwort - ilgec, edat
Wort - sözcük
Wortart - sözcük türü
Wortbildung - sözcük yapımı
Wortschatz - sözcük dagarcıgı
Zahladjektive - sayi sifatlarialıntı.


 »10 sınıf almanca ders notları, »10 sınıf almanca konu anlatımı, »almanca saatler,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.